È fú ká dzogu bá irɔ̃̀-kòrónáfìrísù

Kóŋúkóŋúkóŋúkóŋú  Kìŋgóŋú

 

Ɛgbɛ́-ACATBLI wà kìlɔ̀ fú wa ní irɔ̃̀-íbàɖí, irɔ̃̀ kpanɛkpanɛ-kã̀ fùɖáɖe si, tsí wà tsíkíti-ayé gbaŋgba á kpó bàa tó bɛ́ɛ̀. À náa kpe irɔ̃̀ ɛ́ ní kòrónáfìrísù. Tsí ó ti kpa ɔ̀nyà ŋa lɔ si nɛ́ɛ̀gbɛ̀lɛ́ɛ̀gbɛ̀. Bí àa kó tse fáà, tsí dzogu bá irɔ̃̀ ɛ́ ni?   1. Náàtsɛ̃̀tsɛ̃̀ ó wà ní àa kó wà mú ɔ̀dzá bo imɔ́ 2. Èkéèdzì ɛ́, àa kó wà mú ìfɔ̃̀rĩ́ wɔwɔ́ kpeékpeé 3. Ɛ̀kɛ́ɛta á, àa kó máa wà rawɔ́ bɔ̀ ńmɔ́, nàmí nétí, nàmí nódzú gbo ró 4. Ɛ̀kɛ̃́ɛ̃rɛ̃ ɛ́, ká máa wà kpérímá tsìkìtìì gbo ró 5. Ɛ̀kɛ́ɛrú ɛ́, ká wà gbé dzídzɛ̃̀ fú ara-wa ŋa kíbí mɛ́tà-kã̀ bɛ́ɛ̀ 6. Ɛ̀kɛ́ɛfà á, àa ko wà sɛ̃́ si nɔ́ɔ̀kpawɔ́ nàmí ńfótókí-ɔ̀kpawɔ́ 7. Èkéedze ɛ́, bí ara-ɛ̀ɛ gboná, tsí éwo wà rɛɛ́, tsí mímí gbo kò wà tóɛ, nà kpe lolo-táŋgáráfù yèé nɔ́wɔ́ yíyá
️ 111 Ɛgbɛ́-ACATBLI yèé wà tsitsɛ́-ifɛ̀ òŋu ìlú-ifɛ̀ fífɔ̀ kó lɔ ńwádzú ɛ́, òŋu ɛgbɛ́-ALEF ńǹlú-Sùwɛ́ɖì, àŋa ní wà kilɔ afɔ̀ yèé bɛ́ ŋa fú ŋɛ́ ɛ́.    È kú arɛ̃tígbè