Ìmɔ̀lɛ̀ Ìkã́ã̀nyì

Ìmɔ̀lɛ̀ Ìkã́ã̀nyì ɛ́ ní. Nàa nyáa kã̀ã́ nódzú-ɔ̀kpákù bí nàmí o kɛ́ɛ lɔ fú ara-ɛ̀, tsí kpɛ̃́ɛ̃ fú ídza-ɛ̀ɛ ŋa òŋu ɔ̀rɛ́-ɛ̀ɛ gbo.

Nàa nyáa gbɔ́ Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã́ã̀nyì ɛ́ gbo kpó bí ò mɔ́wɔ́ tɛ iŋɛ́ kíkɔ kpikpa yèé. THEOVISION Audio Bible Download Ifè (Ife) Bí ò mɔ́wɔ́ tɛ̀ɛ́, tsí ó tsí tã́, nàa rí ɔfà tsɔ́gɔ́lɔ́ tsɔ́gɔ́lɔ́ méèdzì kã̀ŋa. Nà mɔ́wɔ́ tɛ ɔfà ti ìgbèrí nàmí ti ìsàlɛ̀, tsí nàa rí ìlú ŋa kpíkpɔ̀ kpíkpɔ̀, tsí nàa lɔ káà bá Ifè (Ife). Bí ò mɔ́wɔ́ tɛ Ifɛ̀ gé ná, nàa gbɔ́ Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã́ã̀nyì ɛ́ kpó. Ò wɛ éwo-ire dza!

Pour visualiser cette application hors ligne, cliquez ici pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, mettez-la en signet ou ajoutez-la à votre écran d'accueil.

 

Thumbnail image

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.