Ká kɛ́ lolo-iŋɛ́ tsitsɛ́ ŋ́táŋ́gáráfù òŋu ɔ̀kpákù-olíìsérè (Ɔ̀ɖìnàtɛ́ɛ̀)

Fà ŋá fùɖáde: 
  • File icon Iŋɛ́ kó tsitsɛ́ ńtáŋ́gáráfù Àŋɖòròyíɖì
    Fàá fùɖáɖe2.8 Mègàbáyìtì
  • File icon Iŋɛ́ kó tsitsɛ́ nɔ́ɔ̀kpákù-olíìsérè (Ɔ̀ɖìnàtɛ́ɛ̀)
    Fàá fùɖáɖe1.93 Mègàbáyìtì

Kpɔ iŋɛ́-itsɛ́ yèé ŋa wà ḿbíbɛ́ ɛ́ fùɖáɖe, tsí o ŋ́ si nɔ́ɔ̀kpákù-ɛ̀ɛ ŋa. Nàa nyáa mú ŋa si ŋ́táŋ́gáráfù nàmí nɔ́ɔ̀kpákù-olíìsérè (Ɔ̀ɖìnàtɛ́ɛ̀). Nà tɛ̀ɛ́ gbà méedzì gé, tsí nákó sì kí nɔ́ɔ̀kpákù-tɛ̀ɛ gbo.