Ìwé-Orĩ ŋa ńfɛ̀

Orĩ yèé ŋa à gbà ti néèbérù wá ńfɛ̀ ɛ́

 

1

Agbɔ́ɔ̀lú fú Ɔ̀ɖáyé wɛɛ́wo-ire

Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà,

tsí kà gbɔ́ ɛ̀kɔ́-ɔ̀nyà-íbàɖí ŋa,

tsí ń tsitsɛ́ tse,

tsí kà ɖɔ́ɔ̀há-adzàbi ŋa,

tsí kà dzɛ má amú Ɔ̀ɖáyé tse ŋa,

ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ wɛɛ́wo-ire.

Kà kàa bɛ́ɛ̀ ɛ́,

ɛnɛ nyɛ̀nɛ̀ náa dzáfɔ̀-ɛ̀kɔ́-Ɔlɔ́dzɔ́ tó bɛ́ɛ̀.

Náa ń si ńǹsérè si,

tsí náa wà tédzú-ɛ̀ òsã́-kã̀, òrù-kã̀.

Ɛnɛ̀ŋɛ̀ náa wà kíbí egi-etíɖò.

Náa so si ńǹwèrè,

tsí ewé-ɛ̀ ŋa náa tù si mɛ̀mɛ̀mɛ̀.

Bí ɛnɛ̀ŋɛ̀ kɛ́ ɛŋgã, náa ɖi èdzì fúu.

Ó ɖi fee, kà lɔ bɛ́ɛ̀ fú atseébàɖí ŋa.

Àŋa òŋu, à wà kíbí nyàngbò,

tsí awu náa túùŋkã́-ŋa wérí.

Iŋɛ́ yèé tse tsí nɔ́dzɔ-ɛdzɔ́ kpíkpè ɛ́,

à kà gba atseébàɖí ŋa á ńnɛ̀ɛ́.

Tsí ìɖì kà wà fú adzàbi ŋa

náaŋírĩ-agbɔ́ɔ̀lú fú Ɔ̀ɖáyé ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tɔ́dzú ayé-agbɔ́ɔ̀lú fúu ŋa.

Ó ɖi, atseébàɖí ŋa òŋu,

ɔ̀nà-amúnɛ lɔ nɛ́ɛ̀rá ní à náa fà á.

2

Ɛnɛ yèé Ɔ̀ɖáyé tsã̀, tsí mɔ́wɔ́ tɛ̀ ɛ́,

ólú-ìtalɛ̀ bí ŋa kàkó nyáa tóòsũ̀-ɛ̀

Kí tse tsí ìlú ŋa

wà tse dzàdzàdzà tó bɛ́ɛ̀ ná?

Tsí ɔ̀nyà-ìlú ŋa wà tsètò ŋa,

tsí ètò ŋa á sì dzɛ́ akpotu kpó ná?

Ólú-ìtalɛ̀ bí ŋa òŋu ɔ̀gã́-ìlú ŋa ǹɖe,

tsí wà kpaɖí ní àŋa kó dzogu bá

Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu ólú yèé ó tsã̀ á.

Tsí à ní:

Okù yèé ŋa à ń ɖe àŋa si ɛ́,

àŋa kó túu.

Wɔ̀rɔ̀ yèé ŋa,

à ń ɖe àŋa si ɛ́,

àŋa nákó túu sɔ taánù.

Ɔlɔ́dzɔ́, òŋu yèé dzokó si

náàntã̀-oyè-ɛ̀ nɔ́ɔ̀rɔ̃ ɛ́,

ó rã́ã̀rĩ́ fú ŋa,

tsí mú ŋa tse ni.

Ɔlɔ́dzɔ́ mú inɔ́ bínɔ́-ɛ̀ wíìnyɛ̀ fú ŋa.

Inɔ́ bíbí-ɛ̀ mú dzidzi mú ŋa.

Ó ní: Ólú, ɛnɛ yèé òŋu tsã̀ á,

òŋu wà múu dzoyè ńǹtá-òkè-Sìyɔ́nì,

òkè-tòŋu ká-òŋu.

È dzɔ̀ɔ́, tsí n dzíkɔ̀-Ɔlɔ́dzɔ́. *

Ó fɔ̀ fú mi ní: '' Ti nɔ́mbɛ́ ɛ́,

ɔma-mi ní ò dzɛ́ ɛ́,

tsí èmi gbo, ǹ dzɛ́ boba-ɛ̀ɛ. *

Bí ò bèrè mí ní

èmi kó kɛ́ ìlú ŋa kpó bɔwɔ́-òŋu,

màa mú ŋa bɔwɔ́-ɛ̀ɛ,

tsí à nákó ɖi tɛ̀ɛ.

Àdzàkáyé ɛ́ kpó nákó ɖi tɛ̀ɛ.

Nàa mú ɔ̀kpá-oyè-irɛ̃,

tsí ń gbɛ̃́ ŋa òŋu ikpá.

Kíbí à náa fɔ́ɔ̀kòkò-amà bɛ́ ɛ́,

bɛ́ɛ̀ ní nàa fɔ́ ŋa á. ''

10 Báàyí ɛ́, ólú ŋa, è tsifɛ̀ɛ́nɔ́.

Ɛ̀ŋɛ yèé dzɛ́ agbɛ̃́nɛ ńǹtalɛ̀ bí ŋa á,

è tsɔ́ éwo-ara-ŋɛ́.

11 Fee, è sɛ̃ Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu àrísá.

È wà táyè, tsí wà ń nyɛ̀ɛ́,

tsí e wà ŋá kpó kpàkpàkpà.

12 È kálɛ̀ nódzú-ɔma á. *

Bí kò tsi bɛ́ɛ̀, nákó bínɔ́,

tsí è nákó tsɛ̀rá kpó.

Inɔ́ bíbí-ɛ̀ náa gbã̀ fũ̀m kíbí iná bɛ́ ni.

Asáɖúkù ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa,

à wɛɛ́wo-ire.

3

Ɔ̀tɛ̀ ŋa ró mi má si

Orĩ-Ɖàfíɖì. Ńǹwèrè yèé Àbìsàlómì ɔma-ɛ̀

lée soko ɛ́ ní ó tsɔ́rĩ yèé bɛ́ ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, ɔ̀tɛ̀-mi ŋa ní kpɔ̀ tó bɛ́ ɛ́ɛ̀?

Awoóbàɖí fú mi ŋa kpɔ̀ góró.

Awíìnyɛ̀ ti nára-mi ŋa ní

Ɔ̀ɖáyé kàkó nyáa gbà mí là ró, à kò tsɔ̀nyà-ɔma.

 

Sɛ́là

 

Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́, ìwɔ fee,

ò dzɛ́ àkpó fú mi,

tsí dzɛ́ olíyì-mi,

Nà burɔ̃ si néwo fú mi.

Mà ɖúgbe kpe Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí náa dzɔ́ŋù fú mi ti ńǹtá-òkè yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀

akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀ ɛ́.

 

Sɛ́là

 

Mà sũ̀, tsí sɔ̃rũ taánù lɔ kéɖéɖéé,

tsí mà dzí, iŋɛ́ tse ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ ní dzɛ́ abanɛ́-mi ɛ́.

Bí ɔ̀nyà-ɛ̀gbɛ̀lɛ́ɛ̀gbɛ̀ ró mi má si,

tsí wà wo ká kpa mí, ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá mi.

Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔ̀ɖáyé-mi, ǹɖe,

tsí o gbà mí là ɖé!

Kpàgbètí fú ɔ̀tɛ̀-mi ŋa,

tsí o tsɛ́nyí fú atseébàɖí ŋa.

Ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́ ní ɔlà náa ti ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, tu kùsɛ̀ɛ̀ fú ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ɛ ŋa.

 

Sɛ́là

 

4

Ɔlɔ́dzɔ́ wà nyàkúta-mi

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní. À náa taɖùrù si ńnɛ̀ ni.

Ɔ̀ɖáyé, olóòtítɔ́-mi, bí ǹ ɖúgbe kpèɛ́,

nà dzɔ́ŋù fú mi ɖé!

Ńǹwèrè yèé mà wà nóòfò si ɛ́,

nà gbà mí dzɔ̀ɔ́.

Rí ànyínɔ́ fú mi, tsí o gbɔ́ irewúwú-mi ɖé!

Ɛ̀ŋɛ ɔ̀nyà ŋa,

è ké wà sɔ iyì-mi ɖi iŋɛ́-anɔ́ làkóò géè?

Ɛ̀ŋɛ́ ɔ̀nyà ŋa,

è ké wà ńŋɛ́-akpotu ŋa wíwò si làkóò géè?

Ɛ̀ŋɛ ɔ̀nyà ŋa,

è ké wà nóòɖòbò tsítse si làkóò géè? Ó tó bɛ́ɛ̀!

 

Sɛ́là

 

È rí mà ní fee, Ɔlɔ́dzɔ́ tsã̀nyà-kã̀,

tsí àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀.

Bí ǹ ɖúgbe kpe Ɔlɔ́dzɔ́, náa gbɔ́.

Bí è bínɔ́, è máa dzàbi.

È náa kpa wííí si ńǹtá-aní-ŋɛ́,

tsí wà wíìnyɛ̀ ńnɔ́ńnɔ́.

 

Sɛ́là

 

È tsɛbɔ yèé dzɔ ɛbɔ ɛ́,

tsí e wà mí kã Ɔlɔ́dzɔ́.

Ɔ̀nyà ŋa wà fɔ̀ ní:

''Nɛ̀ɛ́ nákó nyáa mú wa wɛ éwo-ire?''

Óò, Ɔlɔ́dzɔ́, tse tsí mímá-àtɛ̀dzú-ɛ̀ɛ

kó má wérí wa kpó ŋàà.

Mú ayè títɛ́ si ńnɔ́-mi,

tsí kó láre ayè títɛ́ tiŋa ńǹwèrè-ìkpaɖí-bèléè *

òŋu èso-egi-ɔtí ŋa.

Mà sũ̀, tsí sɔ̃rũ taánù lɔ ńtútùúrɔ̀,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́, ìwɔ níìkã̀ntso ní dzɛ́

atsɛ́wébòmí ńǹɖìgbé-mi ɛ́.

5

Ɔlɔ́dzɔ́, gbɛ̃́ mi si nɔ́ɔ̀nà-ɛ̀ɛ

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní. À náa fɔ̃ fèrè si ńnɛ̀ ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, gbɔ́ afɔ̀-mi ŋa ɖé,

tsí o rí kíbí ǹ wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ tó gé!

Ólú-mi, Ɔ̀ɖáyé-mi, gbɔ́ igbe-mi ɖé!

Ìwɔ ní ǹ wà wúùre fú ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, náàwúùrɔ̀, nà gbɔ́ŋù-mi,

tsí mà fodzú taɛ́ si, tsí wà ɖóro ɖèɛ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé,

tsí ò kà dzáfɔ̀-íbàɖí tsítse.

Atseébàɖí kò nɛ́ɛ̀ɖìgbé ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ,

tsí atsekɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ ŋa kà nyáa ɖóro nódzú-ɛ̀ɛ.

Ò kà dzàfɔ̀-atsòkṹnù ŋa.

Nà mú atsòɖòbò ŋa kpó tsɛ̀rá.

Ɔlɔ́dzdɔ́, iŋɛ́-akpanɛ ŋa òŋu arúnɛ ŋa kà rũ̀ kpaɛ́.

Ó ɖi èmi òŋu fee, ò tsore ɔ̀fɛ́-ɛ̀ɛ fú mi,

tsí mà lɔ nɔ́gbà-ilé-ɛ̀ɛ,

tsí káà kálɛ̀, tsí mú érí kãlɛ̀ fɛ́ɛ,

tsí mú àrísá yèé dzɔ ní ká ń fɛ́ɛ ɛ́, tsí ń bɔwɔ́-ɛ̀ɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́, ò dzɛ́ atsòtítɔ́.

Gbɛ̃́ mi ɖé, àtsùgbé ɔ̀tɛ̀-mi ŋa,

tsí ifò kpó kó rɛ̃́ɖí nɔ́ɔ̀nà-ɛ̀ɛ yèé ǹ wà gbà á,

10 iŋɛ́ yèé tse ɛ́, afɔ̀ kà gãgã nárũ-tiŋa.

Ká bàdzɛ́ iŋɛ́ gé ní náa kpã́ ŋa nódzú si ɛ́.

Afɔ̀-arũ-ŋa, ikú gé ní náa bí wá fúnɛ́ ɛ́.

Arũ-ŋa kò ɖɔ̃̀ náfɔ̀ bɔ̀!

11 Óò, Ɔ̀ɖáyé! Fɔ̀ fú ŋa ní

àŋa ní wà bá íbàɖí wá á.

Ètò yèé à wà tse ŋa á kó ɖá ŋa taánù.

Lé ŋa soko, àtsùgbé-àbi ɛ̀gbɛ̀lɛ́ɛ̀gbɛ̀ yèé à dzɛ́ ɛ́

òŋu kíbí à dzàgaramatã si ɛ́.

12 Ḿbɛ̀ɛ́, ayè nákó wà tɛ́ amíkɛ̃̀ɛ̃́ ŋa.

À nákó wà náyè títɛ́ si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́,

tsí nàa wà tsɛ́wé bò ŋá.

Adzáfɔ̀-ɛ̀ɛ kpó ŋa nákó wà náyè títɛ́ si náàtsùgbé-ɛ̀ɛ.

13 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, nà tu kùsɛ̀ɛ̀ fú atsòtítɔ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, ore-ɔ̀fɛ́-ɛ̀ɛ náa wà kíbí àkpó bɛ́, tsí wà tsɛ́wé bòó.

6

Ɔlɔ́dzɔ́, ò dzàre, máa kɔ̀ mí ɖé!

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní. À náa taɖùrù si ńnɛ̀ ni.

Óò, Ɔlɔ́dzɔ́! Máa mú inɔ́bíbí-ɛ̀ɛ,

tsí ń fɛtí fú mi ɖé.

Máa mú inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ,

tsí ń tsɔ̀ mí ńkòtsã́.

Ɔlɔ́dzɔ́, rí ànyínɔ́ fú mi ɖé.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

àmí-kã̀ kò sí nɔ́wɔ́-mi ró.

Bɔ mí, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ǹ wà dzèkpéèkpè-ikú.

Àyɛ̀-mi ròmá si gé ni.

Óò, Ɔlɔ́dzɔ́, nàa dzɔ̀ɔ́ mi,

tsí màa wà bɛ́ si làkóò géè?

Ɔlɔ́dzɔ́, sɛ̃̀ wáa gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɖé.

Tsàtsùgbée ore tsítse-ɛ̀ɛ, tsí gbà mí là.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ńkú, à kà tédzú-ìwɔ Ɔlɔ́dzɔ́ bɛ̀.

Ńlé-ikú, à kà kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́ bɛ̀?

Ǹ wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀-ara-mi góró.

Omi-inyɔ́kṹ gé ní mà wà mɔ

ńǹtá-aní-mi nóoru-kã̀kã̀ á.

Mà wà nɔ́kṹ si hɛ̃̀hɛ̃̀hɛ̃̀ si gé ni.

Ìsérè kpa mí títí odzú-mi ɖɛ̀ kpó.

Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa wà tse bá mi títí ǹ kò wà rírã ró.

È sɔ́ ǹɖe ńɖɔ̀ mi bí! Ɛ̀ŋɛ atseébàɖí ŋa.

Igbe-ɔkṹ-tèmi dzì nétí-Ɔlɔ́dzɔ́.

10 Tsí ó gbàkálɛ̀-mi ŋa,

tsí tɔ́wɔ́ méèdzì, tsí gba ìrewúwú-mi gbo.

11 Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kpó, à dzanɔ́,

tsí wà ŋá kpàkpàkpà.

Ɛ̀sɛ̀ yèé à ń tsúwá á, à kó ń ɖí ànyì,

tsí anɔ́ nákó kílɛ̀ fú ŋa.

7

Ɔlɔ́dzɔ́, tèmi nòkṹnù ni, gbà mí ɖé!

Orĩ yèé Ɖàfíɖì mú Kútsì,

tsí ń kɔ̃ fú Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́.

Orĩ ɛ́ ní. Kútsì ɛ́,

ɔ̀nyà-aro-bɛ̃̀dzàmɛ́nì ŋa ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔ̀ɖáyé-mi,

ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní mà sá ɖúkù ɛ́.

Gbà mí nɔ́wɔ́-atsoróbámi ŋa kpó,

tsí nyà mí nɔ́wɔ́-ŋa.

Bí kò tsi bɛ́ɛ̀,

à nákó fà mí ya dzɛ

kíbí dzàntá náa fa ɛrã ya dzɛ ɛ́ bɛ́,

tsí ɔ̀nyà-kã̀ kpókpó kàkó nyáa gbà mí nɔ́wɔ́-ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔ̀ɖáyé-mi, bódzɛ́ ní fĩ́ĩ́

ǹ tse iŋɛ́ yèé ŋa nyí!

Bódzɛ́ ní òkṹnũ̀ kpɛ́tɛ-ɔwɔ́-mi,

bódzɛ́ ní ǹ mú ànyì-ɔwɔ́ ɖɔ́kpɛ́ fú ɔ̀nyà-kã̀, *

nàmí awokú-mi nóòkṹnù ŋa,

bódzɛ́ ní fĩ́ĩ́ èmi gbo ǹ rú ŋa dzɛ ńǹrɔ́-kã̀,

ni ɔ̀tɛ̀-mi kó lé mi títí bá mi.

Kó mú mi tsã́lɛ̀,

tsí mú iyì yèé wà nára-mi ɛ́ kĩ́rĩlɛ̀.

 

Sɛ́là

 

Ɔlɔ́dzɔ́, ǹɖe, tsí o nya inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ ɖíre.

Dza ɔ̀tɛ̀-mi ŋa yèé bínɔ́ si tó bɛ́ɛ̀ ɛ́.

Tsɛ́wé bò mí ɖé,

ìwɔ yèé náa dzáfɔ̀-òtítɔ́ tsítse ɛ́.

Ɔ̀nyà-ìlú ŋa ká wáa sú wérí-ɛ̀ɛ kpó,

tsí ìwɔ òŋu, o kã́rũ-ŋa ti náàntã̀-oyè-ɛ̀ɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́, ò dzɛ́ àkpɛ̀dzɔ́ fú ɔ̀nyà-ìlú ŋa.

Kpɛdzɔ́ fú mi ńǹrɔ́-kíbí mà tsòtítɔ́,

tsí mà rɛ̃̀ si nɛ́kpa-ɛ̀ɛ ŋa á.

10 Kũ arũ íbàɖí yèé atséebàɖí ŋa wà tse ɛ́,

tsí o mú àmí ko atsòtítɔ́ ŋa.

Ɔ̀ɖáyé kà tsòkṹnù ní ò dzɛ́ ɛ́.

Ìwɔ ní náa tã̀sérè òŋu inɔ́-ɔ̀nyà wò ɛ́.

11 Ìwɔ ní dzɛ́ àkpó-mi ɛ́.

Ɔ̀nyà kpó yèé ŋa à náa ma afɔ̀-arũ-ŋa á,

Ɔ̀ɖáyé náa gbà ŋá là.

12 Ɔ̀ɖáyé kò dzɛ́ àkpɛ̀dzɔ́-òkṹnù.

Ó ɖi, náa nya inɔ́bíbí-ɛ̀ ɖíre nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

13 Bí ɔ̀nyà-kã̀ kò nyí sɛ̃̀ wá ńɖɔ̀-ɛ̀,

ɔ̀tɛ̀ náa lɔ tàsú-ɛ̀ hɛ́hɛ́hɛ́ si,

tsí fa ɔfà-ɛ̀ ɖíŋúú, tsí gbeɖè si.

14 Náa kpaɖí iŋɛ́-ìdzògu ŋa si,

tsí náa tɔ́tse ɔfà-iná ŋa si kpó.

15 Náa nɛ́fũ̀-íbàɖí tsítse si,

tsí àtsubi náa kɔ̃́nɔ́-ɛ̀ si tɛ́tɛ́tɛ́,

tsí náa wáa mú òɖòbò, tsí ń bí.

16 Náa ɖɛ̃ ɔ̀fɛ̀ lákṹ gbògòlòò-kã̀ si.

Ó ɖi, àbìtì yèé náa sɔ si nyɛ̀ŋɛ̀ ɛ́,

òŋu ká-ɛ̀ ní náa ré kpa á.

17 Íbàɖí kpó yèé ó tse ɛ́ sɛ̃̀ dzì néwo-ɛ̀,

tsí líle yèé ó tse bánɛ ɛ́ sɛ̃̀ dzì náàgàràdzú-ɛ̀.

18 Màa nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu yèé kà tsòkṹnù ɛ́.

Màa mú orĩ ŋa, tsí ń nyɛ Ɔ̀ɖáyé Oléwo.

8

Iyì-ɔ̀nyà kò tì sɔ́má iyì-Ɔ̀ɖáyé

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

À náa taɖùrù-Gátì * si ńnɛ̀ ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔlɔ́dzɔ́-wa,

ńǹtalɛ̀ bí ɛ́, ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ níyì.

Àfɛ́ŋú-ɛ̀ɛ kpàtà lé ńǹtá-àfɛ́ŋú-ìgbèrí.

Ò kɛ́ oŋù-ɔma tsígíɖí ŋa

òŋu ɔma nɔ́wɔ́ ŋa,

tsí wà ń nyakpá-ɛ̀ɛ ɖíre fú ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ɛ ŋa.

Ḿbɛ̀ɛ́, náa tse tsí ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ɛ ŋa,

adzàbɛ́ɛ nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ ŋa,

à náa kpa húwííí.

Mà módzú tó ìgbèrí yèé ò mɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ tse ɛ́.

Odzú-mi náa tó òtsùkpá

òŋu àrã̀wo ŋa kíbí ò tò ŋá si gbà á.

Mà bere ara-mi ní:

Ɔ̀nyà iŋɛ́ tútù ɛ́ fee,

kí ó dzɛ́, tsí nà tédzú-ɛ̀ ná?

Kí ɔ̀nyà àwáàyɛ̀ dzɛ́, tsí nà tɔ́dzú-ɛ̀ ná?

Ɔ̀ɖáyé, kíbí ò tse ɔ̀nyà á,

ó bɔɖé tsɛ̃́, tsí ó má ɖé bá adzítsɛ́-ɔ̀rɔ̃ ŋa.

Ò mú iyì òŋu àfɛ́ŋú, tsí ń tsòkúkú-oyè fúu.

Ò fúu ńkpá ní kó kã́rũ-iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé ò ɖá á.

Ò mú iŋɛ́ ŋa á bɔwɔ́-ɛ̀, tsí ó kã́rũ-ŋa.

Ó kã́rũ-àgùɖã̀, ó kã́rũ-abó, ó kã́rũ-lalá.

Ó kã́rũ-ɛrã-kóko ŋa kpó.

Ó kã́rũ-ɛyɛ ŋa. Ó kã́rũ-ɛdzã ŋa ńnɔ́-àhũ.

Ó kã́rũ-iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé wà gbà náhũ ɛ́.

10 Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔlɔ́dzɔ́-wa,

ńǹtalɛ̀ bí ɛ́, ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ níyì.

9

Ɔlɔ́dzɔ́ agbàfúnɛ

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Aɖùrù oŋù fíníní ní à náa ta si ńnɛ̀ ɛ́.

Màa wà nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ ti ńnɔ́-mi kpó,

Tsí iŋɛ́ lákṹ kirim kirim yèé ŋa ò tse ɛ́,

màa wà kpɛ̀rɔ́-ŋa.

Màa táyè, tsí ayè-ɛ̀ɛ nákó wà tɛ́ mi.

Mà wà múɛ kɔ̃rĩ, ìwɔ Ɔ̀ɖáyé Oléwo.

Ɛsɛ̀ yèé ɔ̀tɛ̀-mi ŋa ńtsúwá á, à ń ɖáànyì.

À tsubúlɛ̀ kpó, tsí tsɛ̀rá nódzú-ɛ̀ɛ.

Ò dzokó si náàntã̀-oyè-ɛ̀ɛ,

tsí wà kpɛdzɔ́ òŋu òtíttɔ́.

Ò dzà gbè fú mi, tsí ɖáàre fú mi.

Ìlú yèé kò dzɛ́ ɔma-Ìyúɖà ŋa á, nà mú ŋa tsɛ̀rá.

Ò tse tsí atseébàɖí kò wà ró.

Ò nɔ ɛ́kɔ-ŋa ǹɖe títí lɔ náàrìmáa tã́.

Ɔ̀tɛ̀ ŋa kò sí ró. Ìɖìkíìɖì ɖìkpofò

títí lɔ náàrìmáa tã́.

Ìlú yèé ŋa ò ra á,

kò tsi ká tédzú-ŋa láyé ró ni.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzokó si nóyè-ɛ̀ títí lɔ fú àrìmáa tã́.

Ó kpaɖí àntã̀-oyè-ɛ̀ gúlɛ̀ si kìrì fú ɛdzɔ́ kpíkpè.

Òŋu, kà kpɛdzɔ́-òkṹnù fú ayé gbaŋgba á.

Ó ɖi, náa làbilàre fú ɔ̀nyàlú ŋa òŋu òtítɔ́.

10 Ɔlɔ́dzɔ́ kó tsɛ́wé bo olíìréré ŋa òŋu ikpá.

Kó tsɛ́wé bonɛ ńǹwèrè-òfò ŋa.

11 Ɔlɔ́dzɔ́, amàɛ́ ŋa fee,

ká karalé si ńǹtá-ɛ̀ɛ.

Ò kà kɔ awòɛ́ ŋa dzɔ̀ɔ́.

12 È kɔ̃rĩ nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́.

Ó dzokó si nóyè-ɛ̀ ńSìyɔ́nì.

È fɔ iŋɛ́ lákṹ kirim kirim yèé ŋa ó tse ɛ́ fú ɔ̀nyàlú ŋa.

13 Ɔlɔ́dzɔ́ lérí kpanɛkpanɛ ŋa si.

Kò gbàgbé ɛnɛ yèé à kpa nóòkú ŋa á.

Igbe-oláànyínɔ́ ŋa wà dzì nétí-ɛ̀.

14 Ɔlɔ́dzɔ́, inɔ́-mi kó nyɔ́ɛ̃ ɖé!

Rí kíbí ǹ méwo dzó si fú ɔ̀tɛ̀-mi ŋa si gé!

Fà mí fùɖá nárũ-ɔ̀nà-ilé-ikú.

15 Tsí ayè ìtɛ́kitɛ́ kó wà tɛ́ mi wérí ńSìyɔ́nì.

Mà wà náyè títɛ́ si fú kíbí ò gbà mí là á.

16 Ɔ̀fɛ̀ yèé ìlú-àledzò ŋa ɖɛ̃ si ɛ́,

àŋa ká-ŋa, à bɔ́ dzì ńnɛ̀.

Àbìtì yèé à sɔ ɖúkù si ɛ́ ré kpa ŋá.

17 Ɔlɔ́dzɔ́ nya iŋɛ́ yèé ó dzɛ́ ɛ́ ɖíre.

Ó làbilàre fúnɛ.

Àbìtì yèé atseébàɖí sɔ si ɛ́, ré kpaá.

 

Sɛ́là

 

18 Atseébàɖí ŋa ka fodzú fú ilé-ikú.

Ìlú kpó yèé dzɛ́ amú Ɔ̀ɖáyé tsìgbàgbé ŋa á nákó ra.

19 Ɔ̀ɖáyé nákó wáa tédzú oláànyínɔ́ gé ní ó dzɛ́ ɛ́.

Odzú yèé olákèmà gbo ń si nɔ́ɔ̀nà si ɛ́, kàkó rá.

20 Ɔlɔ́dzɔ́, ǹɖe!

Ɔ̀nyà kó máa dzɛ́ olíkpá làkóò si gé.

Ká kpɛdzɔ́ mú ìlú-àledzò ŋa nódzú-ɛ̀ɛ.

21 Ɔlɔ́dzɔ́, tse tsí dzidzi kó mú ŋa.

Ɔ̀nyà-ìlú-àledzò ŋa kpó ká mà ní fee,

iŋɛ́ tútù ní àŋa dzɛ́ ɛ́.

 

Sɛ́là

 

11

Ɔlɔ́dzɔ́ ní náa tsɛ́wé bonɛ ɛ́

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa. Orĩ ɛ́ ní.

Ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́ ní mà sá ɖúkù ɛ́.

N sá lɔ ńǹtá-òkè ŋa fee, mà dzɛ́ ɛyɛ-ɛ̀ɛ̀?

Bí è máà wí fú mi bɛ́ɛ̀ fáà!

Rí atseébàɖí ŋa banɛ́ ɔfà si gé!

À fàá si ɖíŋúú,

tsí ká ń ta olínɔ́ mímá ŋa nábɛ́tù.

Bí ìlú bàdzɛ́, tsí kò néwo ró fe,

kí atsòtítɔ́ nákó nyáa tse ni?

Ɔlɔ́dzɔ́ wà ńnɔlé yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀ ɛ́ si.

Nɔ́ɔ̀rɔ̃ ní àntã̀-oyè-ɛ̀ wà á.

Ó wà módzú tónɛ,

tsí wà rí inɔ́-ɔ̀nyà ŋa lɔ ńŋɔ́nɔ́ŋɔ́-ɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ ná kpanɔ́-atsòtítɔ́ ŋa

òŋu atseébàɖí ŋa wò.

Tsí náa nya ɛnɛ́ náa dzáfɔ̀-ká tse líle bánɛ ŋa á kãdzú.

Ìyɛná kɛ̀wùù ní

Ɔlɔ́dzɔ́ nákó rɔ̀ ɖà ńǹtá-atseébàɖí ŋa á.

Iná gbo, iná-ìkúlé-odzúùrɔ̃̀ gbo

má nára-awu gbígboná gbo,

ní nákó dzɛ́ akpálà tiŋa yèé à nákó gbà á.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ fee, ó dzɛ́ atsòtítɔ́.

Náa dzáfɔ̀-òtítɔ́ tsítse.

Olínɔ́ mímá ŋa gé ní náa nyáa ródzú-ɛ̀ ɛ́.

12

Ayé bàdzɛ́ kpó

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní. À náa taɖùrù si ńnɛ̀ ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, gbà mí ɖé!

Àkaralé kò wà ńǹtá-ɔ̀nyà ró.

Atsòtítɔ́ ŋa kò sí ró.

Òɖòbò tsítse òŋu arũ ɖíɖɔ̃̀ sɔ̃́ŋú gé ní à bɔ̀ si fú ɛ́.

Banɛ́ná banómi ŋa náà ɖà si ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó mú olárũ ɖíɖɔ̃̀ tsɛ̀rá kpó.

Kó kpa afɔkpá ŋa nóòkú.

Ɛnɛ yèé ŋa wà fɔ̀ ní:

"Arũ kó wà, tsí ɔlá-ɛ̀ kó bàdzɛ́ɛ̀?

Arũ-aŋa wà si. Nɛ̀ɛ́ nɔ̀gá-àŋa á, mú ŋa tsɛ̀rá."

Ó ɖi, náàtsùgbé kíbí à wà ɖí olákèmà ŋa si,

tsí adzìyàkú ŋa wà náàlàárò si ɛ́ fee,

èmi Ɔlɔ́dzɔ́ ǹ wà fɔ̀ɔ́, ǹ bòkó dzɛ́konɛ ńǹkɛ̀ɛ́.

Ɛnɛ́ à wà síso-arũ fú ɛ́, màa gbà fúu.

Afɔ̀-Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa náa má kérékéré ni.

Ná wà kíbí mímá-irɛ̃ kpikpa

yèé à ń bɔ̀ ńná gbà méedze ɛ́ bɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, nàa tse tsí ɛ̀ya kàkó ya wá.

Nàa gbà wá nɔ́wɔ́-ɔ̀nyà kò sã̀ nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa.

Bí òtítɔ́ tsítse tã́ ɖínɛ,

atseébàɖí ŋa náa gbàɖìkíìɖì kpó.

13

Ɔlɔ́dzɔ́, tsí nàa gbàgbé mi si bɛ́ géè?

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Óò! Ɔlɔ́dzɔ́, tsí nàa gbàgbé mi si bɛ́ géè?

Nákó ɖè tã́ nɔ́dzɔ́-kã̀ báàyíì?

Ò kàa tsódzú wò mí gbo róò?

Nákó ɖè tã́ nɔ́dzɔ́-kã̀ báàyíì?

Tsí ìsérè náa lárè mí si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ tó bɛ́ɛ̀ɛ̀?

Rí kíbí ǹ wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀-ara-mi tó gé!

Nákó ɖè tã́ nɔ́dzɔ́-kã̀ báàyíì?

Tsí ɔ̀tɛ̀-mi tédzú wà gu éwo-mi tsu ńǹkɛ̀ɛ́ɛ̀?

Nákó ɖè tã́ nɔ́dzɔ́-kã̀ báàyíì?

Óò! Nɔ́dzɔ́ si nákó tã́ yá?

Tsódzú wò mí, tsí o dzɔ́ŋù fú mi ɖé.

Ò dzàre ɖé, tsódzú-mi, tsí n rĩ́rã,

bí kò tsi bɛ́ɛ̀, màa sɔ̃rũ-àsũ̀kã̀.

Ɔ̀tɛ̀-mi nákó bugbe ta ní:

'' Èmi kí nɔ́wɔ́-òŋu.''

Bí ǹ tsubú, ayè nákó tɛ́ ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kadzá.

Ó ɖi, èmi òŋu,

ǹ karalé ní ò nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú mi tó bɛ́ɛ̀.

Ayè wa tɛ́ mi, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò gbà mí là.

Ɔlɔ́dzɔ́, màa kɔ̃rĩ, tsí ń nyɛ̀ɛ́,

àtóoríi ore yèé ò tse fú mi ɛ́.

14

TƆ̀ɖáyé ŋa wà náàŋírĩ-atseébàɖí ŋa si

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ɛnɛ́ éwo kò sí fú ŋa á náa fɔ̀ ní: "Ɔ̀ɖáyé kò wà." *

Ó ɖi, à dzɛ́ atsìtsekíìtse ŋa si.

Tsí ìlò-ŋa sɔ́wɔ́-ayé ɛ́ si kpó.

Ɔ̀nyà-kã̀ kpókpó kò wà, tsí wà tsere.

Ɔlɔ́dzɔ́ wà módzú tó ɔ̀nyà ŋa ti nɔ́ɔ̀rɔ̃ wá ńǹtalɛ̀,

tsí kó rí káyí ní fee,

ɔ̀nyà dzídziná-kã̀ wà,

tsí wà sɛ̃ Ɔ̀ɖáyéè?

Àŋa kpó, à yagbo, tsí ɖi atsewérewère ŋa.

Ɔ̀nyà ɔ̀kã̀ntso gìɖì kò tì wà, tsí wà tsere.

Ɔlɔ́dzɔ́ ní: ''Àŋa atseébàɖí ŋa á fee,

à kí náàrìmà si niì?

Ɔ̀nyàlú-òŋu ŋa ɖi ìdzɛ̀ndzɛ si fú ŋa,

tsí à kò wà sɛ̃ òŋu Ɔlɔ́dzɔ́ ró."

Odzo ní nákó tse ŋá á,

tsí à kó wà ŋá kpó ɛ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ìbìmbí-atsòtítɔ́ ŋa òŋu,

Ɔlɔ́dzɔ́ wà náànyì-ŋa si.

È náa wà módzú bínɖí wo ètò-olákèmà ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ ní wà tsɛ́wé bò ŋá á.

Nɛ̀ɛ́ nákó ti títí ńSìyɔ́nì,

tsí wáa gba Ìsàràyɛ́lì là ná?

Ńǹwèrè yèé Ɔlɔ́dzɔ́ nákó sɛ̃̀ gbɛ̃́ tɛ̀ɛ̀

yèé ogu mú lɔ ŋa á bɔ̀ wá á,

ɔmalɔ́ma-Yákúbà ŋa nákó wà náyè títɛ́ si,

tsí ayètítɛ́ nákó wà ńǹlú-Ìsàràyɛ́lì.

15

Nɛ̀ɛ́ Ɔlɔ́dzɔ́ nákó nyáa gbà si ńnɔlé-ɛ̀?

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́, nɛ̀ɛ́ dzɔ ní o gbà si ńnɔlé-ɛ̀ɛ?

Nɛ̀ɛ́ nákó nyáa gbé ńǹtá-òkè yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ

akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀ ɛ́?

Agbé ńnɔlé-ɛ̀ɛ fee,

náa nɛ́ɛ̀lò-ire.

À kà rí íbàɖí-kã̀ fɔ̀ nára-ɛ̀.

Òtítɔ́ náa gbé nárũ-ɛ̀.

Kà kpɛɛ́kɔ-nɛ.

Kà tseébàɖí bá enìkéèdzì-ɛ̀.

Kà tseŋɛ́-anɔ́ bá enìkéèdzì-ɛ̀ ŋa.

Kà módzú gbà fú ɔ̀nyà-íbàɖí.

Ó ɖi, náa bu ìɖì si fú arí Ɔ̀ɖáyé sá ŋa.

Kà tàlé-kã̀ náàrìmáa sãã́.

Bí ó le fúu nɔ́ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ gìɖì,

náa saã́ kpoŋu gé ni.

Bí ó ŋɛ́ owó fúnɛ,

kà bere èrè si ńǹtá-ɛ̀.

À kà múŋɛ́ ki arũ fúu,

tsí kó dzɛ́ gbàá.

 

Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà tse bɛ́ɛ̀,

kà kílɛ̀ láyé.

16

Ayè wà tɛ́ ɛnɛ yèé Ɔ̀ɖáyé gba dzɔ̀ɔ́ nárũ-ikú ɛ́,

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Óò! Ɔ̀ɖáyé, tsɛ́wé bò mí ɖé.

Ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní ǹ sá ɖúkù si ɛ́.

Mà fɔ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́ ní:

Ò dzɛ́ Ɔlɔ́dzɔ́-mi, tsí ire-kã̀ kpókpó

kò wà ńǹɖì-kã̀ fú mi náanyì-ìwɔ níìkã̀ntso.

Ɛnɛ yèé ŋa dzɛ́ ti Ɔ̀ɖáyé akpá akpá,

ɛsɛ̀ ɛsɛ̀, tsí wà ńǹtalɛ̀ ɛ́

òŋu olíkpá ŋa á,

iŋɛ́-ŋa náa dzɔdzú-mi tó bɛ́ɛ̀.

Ó ɖi, asɛ̃ŋɛ ŋa òŋu,

òfò ní nákó wà bá ŋa làkóò gé ɛ́.

Ókò! Èmi kó kpɛrã tsɛbɔ fú iŋɛɛ̀?

Láyé! Ɛ́kɔ-iŋɛ gìɖì kàkó tì bɔ́ nárũ-mi.

Kíbí à náa kpɛ̃́ŋɛ́ bɔwɔ́-nɛ ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ ní èmi ǹ gbà á.

Ɔlɔ́dzɔ́ ní dzɛ́ akpálà yèé èmi ǹ gbà á.

Àbèrèwá-mi wà nɔ́wɔ́-ɛ̀ si.

Ìɖì yèé Ɔlɔ́dzɔ́ kpũ̀rã̀ fú mi ɛ́,

ó tɛ́ mi náyè héŋú.

Ɔ̀yà àfɛ́ŋú ní ó tse fú mi ɛ́.

Ǹ wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́,

ɛnɛ yèé wà fú mi ńfɛ̀ɛ́nɔ́ ɛ́.

Nóoru gìɖì gbo ɛ́,

ìsérè-mi náa wíǹyɛ̀ fú mi.

Odzú-mi náa kí ńǹtá-Ɔlɔ́dzɔ́ si gé ni.

Ɔlɔ́dzɔ́ wà náànyì-mi si.

Ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá mi.

Mà wà náyè títɛ́ si gé ni.

Àyɛ̀-mi náa wà táyè.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa wà tsɛ́wé bò mí.

10 Ɔlɔ́dzɔ́, ò kàkó kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́,

tsí n kí ńlé-ikú.

Ò kàkó kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́,

èmi yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀ ɛ́,

tsí odzú-mi kó kã isà gìɖì.

11 Ɔ̀nà yèé à náa fà, tsí lɔ náàyɛ̀ ɛ́,

nàa ɖíreé fú mi.

Ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ fee, ayè títɛ́ gé ní náa wà si ɛ́.

Ire kà tã́ ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ láyé.

17

Ɔlɔ́dzɔ́, tèmi nòkṹnù ni

Ìrewúwú-Ɖàfíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́, ìkálɛ̀-mi wà ńǹɖì-ɛ̀. Gbɔ́ɔ ɖé!

Rɛ̃tígbè, tsí o gbɔ́ àbo rírã́-mi.

Tsétí si ńǹrewúwú-mi.

Kò tsi arũ-òɖòbò ní wúùre fɛ́ɛ ɛ́.

Ká ɖáko-ɛdzɔ́ fú mi fee,

ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní náa ti ɛ́.

Wòó nóòtítɔ́ ní tèmi nòkṹnù ni.

Ò kpanɔ́-mi wò.

Nóoru, ò tsɔ́mi wò.

Ò tsàɖã́wò fú mi, ò kò sì rí iŋɛ́-kã̀.

Ìsérè-íbàɖí tsítse kà fùɖá nárũ-mi,

tsí bí ǹ wà rí ìtsèntse-ɔ̀nyà ŋa,

mà kɛ́ afɔ̀-arũ-ɛ̀ɛ ŋa,

tsí wà ń banɛ́ ara-mi.

Ǹ kà fa ɔ̀nà-atseébàɖí ŋa.

Ɛkpa-ɛ̀ɛ ŋa túɖúɖúú ní ǹ fà á,

ǹ kò sé ŋa.

Óò! Ɔ̀ɖáyé-mi!

Ǹ wà ɖɔ̃́ kpèɛ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, nàa dzɔ́ŋù fú mi.

Rɛ̃tígbè, tsí o gbɔ́ŋù-mi.

Nya lílákṹ-àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ ɖíre fú mi.

Ìwɔ amúkpá gba asáɖúkù ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ŋa

nárũ-atsoróbánɛ ŋa.

Tsɛ́wé bò mí kíbí ɔmalódzú bɛ́.

Mú iká-ɛ̀ɛ bò mí,

fú atseébàɖí yèé ŋa fɔ́ mi ɛ́,

òŋu ɔ̀tɛ̀ yèé ŋa wérí mi si ɛ́.

10 Kò rí ànyínɔ́ fúnɛ ŋa ní à dzɛ́ ɛ́,

tsí dzɛ́ afɔkpá ŋa ńǹnyɛ̀ wíwí.

11 À náa mú imɔ́ gú mi si gé ni.

Báàyí ɛ́, à sú wérí mi si kpó,

tsí odzú-ŋa ta mí si gé ní ká mú mi tsã́lɛ̀.

12 Nà ɖédzú dzàntá afòmú ɛrã, tsí fàá ya ni.

Nà ɖédzú ɔma-dzàntá yèé gbeɖè si ní kó mú ɛrã á ni.

13 Ɔlɔ́dzɔ́! Ǹɖe, tsí o kpàɖé ŋa,

tsí o ɖá ŋa kálɛ̀, tsí ká mú éwo dzó.

Lo tàsú-ɛ̀ɛ, tsí o ń gbà mí nɔ́wɔ́-atseébàɖí.

14 Ɔlɔ́dzɔ́! Ɔwɔ́-ɛ̀ɛ kó tɛ̀ ŋá,

tsí o gbà mí nɔ́wɔ́-ŋa.

Lé ŋa lɔ sã́ŋu sã́ŋú fú ayé gbaŋgba á.

Tse tsí ká mɔ omi kíkorò yèé ò kpaɖí si fú ŋa á.

Nà tseé si ńnɛ̀ fú ɔma-ŋà ŋa, tsí kó tó ŋa rere,

títí kó bɔ̀ ńlɛ̀ si fú ɔmalɔ́ma-ŋà ŋa gbo.*

15 Tèmi nákó dzàre, tsí màa ríɛ.

Bí ǹ dzí, n gbɔ́ ìdzã̀mà-ɛ̀ɛ, tsí kó fú mi náyo.

18

Ká nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ agbanɛdzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ-adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́. Orĩ ɛ́ ní.

Ó ɖɔ̃́ oŋù-orĩ ŋa á fú Ɔlɔ́dzɔ́

nɔ́dzɔ́ yèé Ɔlɔ́dzɔ́ gbàá nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ ŋa kpó

òŋu nɔ́wɔ́-ólú Sɔ́lù ɛ́ ni.

Ɔlɔ́dzɔ́ olí-àmí-mi, ǹ dzáfɔ̀-ɛ̀ɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ òkúta lákṹ fú mi,

tsí mà ɖárèé. Ó dzɛ́ agbàmídzɔ̀ɔ́.

Ɔ̀ɖáyé-mi, òkúta lákṹ,

ɛnɛ yèé mà ɖárè ɛ́ ní ó dzɛ́ ɛ́.

Ó dzɛ́ àkpó-mi òŋu ikpá agbàmílà,

tsí dzɛ́ ɔgbà líle-kã̀ fú mi.

Ká nyɛ̀ɛ́. Ǹ kpe Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí ó tse tsí ǹ dzàdzàbɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa.

Ǹ kí ńwúrɛ́-ikú si,

tsí ó wà mú odzo tse mí kíbí oɖò amúnɛ tsɛ̀rá.

Ǹ kí ńwúrɛ́-ilé-ikú si,

tsí ikú sɔ àbìtì si ńwádzú-mi.

Ńnɔ́-òfò-mi, ǹ kpe Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí ǹ ɖɔ̃́ kpe Ɔ̀ɖáyé-mi.

Títí ńlé-ɛ̀ fee, ó gbɔ́ oŋù-mi.

Igbe yèé ǹ ɖá á dzì nétí-ɛ̀.

Ḿbɛ̀ɛ́, ilɛ̀ mì kpó kpìkpìkpì,

tsí òkpì-òkè ŋa sɔdzì,

tsí wà mì kpó nódzú-inɔ́bíbí-Ɔ̀ɖáyé.

Òwúrɔ̀-kã̀ fùɖá ti ńmɔ́-ɛ̀

tsí iná amúnɛ tsɛ̀rá-kã̀ fùɖá ti nárũ-ɛ̀,

tsí iná kɛ̀wùù-kã̀ gbo wà ta fùɖá.

10 Ɔlɔ́dzɔ́ káko ɔ̀rɔ̃ bìrìbìrì, tsí tì wá,

tsí irì wérí ɛsɛ̀-ɛ̀ ŋa si kpó.

11 Ó ńǹtá-tsèrùbínì-kã̀,

tsí fò lɔ, tsí mú awu tse iká, tsí wà rã̀.

12 Ó mú òkùkù,

tsí ń tse ìɖì-ìɖúkù òŋu ìɖìgbé.

Òkùkù ɛ́ gbɛɖɛ̀ tó bɛ́ɛ̀,

tsí irì gbo ɖí si kpó kpím.

13 Odzúná ŋàà-kã̀ tsúwádzú-ɛ̀ wáa lɔ,

tsí òdzò-òkúta òŋu ìyɛná kɛ̀wùù wà rɔ̀ ti ḿbí ó tsú si ɛ́.

14 Ɔlɔ́dzɔ́ tse tsí àyèrá wà ké.

Ɔ̀ɖáyé Oléwo tsóŋù,

tsí òdzò-òkúta òŋu ìyɛná kɛ̀wùù wà fùɖá.

15 Ɔlɔ́dzɔ́ ta ɔfà-ɛ̀ ŋa, tsí lé ŋa soko.

Màmà wà bù ńǹɖìkíìɖì.

Ɛsɛ̀ yèé à ń tsúwá á, à ń ɖáànyì.

16 Ɔlɔ́dzɔ́, kíbí ò hɔ̃́rɔ̃́,

tsí èéfù wà bɔ́ fùɖá ti ńmɔ́-ɛ̀ɛ ɛ́,

inɔ́-àhũ ŋa kí nóòɖe.

Kpàkàlà yèé ŋa ru ayé gbaŋgba á si ɛ́,

à kí néèwò.

17 Ɔlɔ́dzɔ́ nawɔ́ ti nɔ́ɔ̀rɔ̃, tsí wáa gbà mí.

Ó kpɔ̀ mí fùɖá ńnɔ́-àhũ lákṹ ŋa.

18 Ó gbà mí nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀ mi olíkpá á.

Ó gbà mí nɔ́wɔ́-anyàmí kãdzú alelárèmí nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa.

19 Nɔ́dzɔ́ yèé òfò bá mi si ɛ́,

à ɖì gìrìdzàà si ńǹtá-mi.

Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́ ɖi tsɔtsɔ agbàmí ɖóro.

20 Ó mú mi si nákpálà-kã̀, tsí fú mi náyè.

Ó kpɔ̀ mí fùɖá, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ó dzáfɔ̀ mi.

21 Ɔlɔ́dzɔ́ náa tseé fú mi kíbí mà tsòtítɔ́ gbà á ni.

Tsí kíbí ɔwɔ́-mi kò kpɛ́tɛ iŋɛ́ gbígbɛ̃ɛ̃́rĩ́ ɛ́,

ńǹrɔ́-bɛ́ɛ̀ ní náa sɛ̃ŋɛ̀ fú mi ɛ́.

22 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ɔ̀nà-Ɔlɔ́dzɔ́ túɖúɖúú gé ní mà fà á.

Ǹ kò sɔ́wɔ́-Ɔ̀ɖáyé.

23 Ɛkpa-ɛ̀ ŋa wà nódzú-mi si,

tsí ǹ kò kɔ àrìmáa tse si nóŋù-afɔ̀-ɛ̀ ŋa.

24 Inɔ́-mi má fúu dzálɛ̀.

À kò rí íbàɖí-kã̀ fɔ̀ nára-mi.

25 Ḿbɛ̀ɛ́, ǹ dzèrè-òtítɔ́ tsítse-mi ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́.

Ǹ dzèrè-ɔwɔ́ àrìmáa kpɛ́tɛ̀-íbàɖí.

26 Bí àkaralé wà ńǹtá-ɔ̀nyà-kã̀,

nà nyàá ɖíre fú ɔlá-ɛ̀ ní àkaralé wà ńǹtá-òŋu.

Bí inɔ́-ɔ̀nyà-kã̀ má,

nà nyàá ɖíre fú ɔlá-ɛ̀ ní inɔ́-òŋu má.

27 Bí ɔ̀nyà-kã̀ má,

nà nyàá ɖíre fú ɔlá-ɛ̀ ní òŋu má.

Fú atsìtsekíìtse,

nà nyàá ɖíre fúu ní òŋu nɔ́gbɔ̃́ lárèé.

28 Bí ìlú-kã̀ wà nóòfò si,

ìwɔ ní náa múu dzàdzàbɔ́ ɛ́.

Atse kɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ ŋa, nà ɖɛ̀ ŋá bɔ̀.

29 Ìwɔ ní náa tse tsí kanɖé-mi náa tɔ́ si ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi náa sɔ òkùkù-mi ɖi mímá.

30 Ìwɔ ní náa tse tsí mà mú ogu ɖé ɛgbɛ́-adzogu aɖìgìrìdzà-kã̀ á.

Ɔ̀ɖáyé náa tse tsí mà fò kádzá oɖi.

31 Ɔ̀nà-Ɔ̀ɖáyé sã̀ dzálɛ̀.

Afɔ̀-Ɔlɔ́dzɔ́ kà kpàrɔ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ àkpó fú asáɖúkù ńɖɔ̀-ɛ̀ ŋa.

32 Kí wà, tsí dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé náànyì-Ɔlɔ́dzɔ́?

Kí wà, tsí dzɛ́ òkúta lákṹ náànyì-Ɔ̀ɖáyé-wa?

33 Ɔ̀ɖáyé náa mú àmí ɖìdzá fú mi,

tsí náa tse tsí ɔ̀nà-mi náa sã̀ dzálɛ̀.

34 Tsí ɛsɛ̀-mi ŋa náa yá ńlɛ̀ kíbí ɛsɛ̀-àgbã̀rĩ́ ŋa.

Tsí náa kɛ́ mi ɖóro ńǹɖì gíga ŋa si.

35 Ó kɔ́ mi kíbí à náa lo ɔwɔ́ dzogu gbà á,

tsí ɔwɔ́-mi náa nyáa káko ɔrɔ̃-ɔfà-irɛ̃ tútù.

36 Ɔlɔ́dzɔ́, nà mú àkpó oláàdzàbɔ́ bɔwɔ́-mi.

Ikpá-ɔwɔ́-ɛ̀ɛ náa banɛ́ mi si,

tsí ore tsítse-ɛ̀ɛ wà mú mi ɖonùgbó.

37 Ò tse tsí ǹ nya wà tsí ɛsɛ̀ súré,

tsí ɛsɛ̀-mi lera si gbógí gbógí.

38 Mà dzátɛ ɔ̀tɛ̀-mi ŋa, tsí lé ŋa bá.

Mà ra ŋá kpó tã́ná n nyí sɛ̃̀.

39 Mà kpa ŋá ìkpakíìkpa.

Kò tsi ká ǹɖe ró ni.

À náa tsubú si nábɛ́-mi.

40 Ò mú ikpá ɖìdzá fú mi fú ogu dzídzɛ,

tsí ò tse tsí atsafɔ̀ nára-mi ŋa mú éwo dzó fú mi.

41 Ò tse tsí ɔ̀tɛ̀-mi ŋa mú àtɛ́sɛ̀ fɔ̀ɔ́ nódzú-mi,

tsí anyàmí kãdzú ŋa, ǹ ra ŋá.

42 À ɖúgbe kpenɛ, ó ɖi, ɔ̀nyà-kã̀ kò tsã́rũ si ńnɛ̀.

À ɖɔ̃́ kpe Ɔlɔ́dzɔ́, ó ɖi, kò dzɔ́ŋù.

43 Mà lɔ̀ ŋá, tsí à náa ɖà kíbí rùfù yèé awu wà kɛ́ ɛ́ bɛ́ ɛ́,

tsí mà fá ŋa ǹɖe kíbí kpɛ̀tɛ̀kpɛ́tɛ́-odzú-ɔ̀nà bɛ́.

44 Bí ìlú ɛ́ lásì si, nà gbà mí dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-ŋa.

Ò mú mi si néwo fú ìlú ŋa.

Ɔ̀nyà-ìlú yèé ŋa ǹ kò mà wòrí ɛ́, à mú éwo dzó fú mi.

45 Títí n tsóŋù bɛ́ gé, à náa ti gbɔ́ɔ̀lú fú mi lɛ́lɛ́.

Àledzò ŋa náa wáà ɖɔ̃ arũ fú mi.

46 Ara kpa fú alèdzò ŋa kpó,

tsí à náa wà ŋá kpàkpàkpà,

tsí wà fùɖá ti ḿbí à sá ɖúkù lɔ si ŋa á.

47 Ɔlɔ́dzɔ́ wà náàyɛ̀!

Kùsɛ̀ɛ̀ fú Òkúta lákṹ-mi!

Ɔ̀ɖáyé agbàmí là, ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ kó wà fì!

48 Ɔ̀ɖáyé kó kpa ɔ̀tɛ̀-mi ŋa sã fú mi,

tsí tse tsí ɔnyà-ìlú ŋa ká mú éwo dzó fú mi.

49 Ò gbà mí dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa.

Yèé yɔ ɛ́, ò tse tsí ǹ dzàdzàbɔ́-atsafɔ̀ nára-mi ŋa,

tsí ò gbà mí nɔ́wɔ́-ɔma-àlèdzú ŋa.

50 Ɔlɔ́dzɔ́! Tsùgbée bɛ́ɛ̀ ní ǹ wà nyɛ̀ɛ́ náàŋírĩ-ìlú ŋa á!

Màa kɔ̃rĩ, tsí wà nyɛ̀ɛ́ gé ni!

51 Ɔlɔ́dzɔ́ náa mú ólú-ɛ̀ dzàdzàbɔ́ lákṹ lákṹ ŋa,

tsí náa tsore fú Mɛ̀síyà-ɛ̀, ɛnɛ yèé ó tsã̀ á.

Náa tsore fú Ɖàfíɖì òŋu ɛkpa-ólú dzídzɛ náro-ɛ̀

títí lɔ náàrìmáa tã́.

19

Ɔlɔ́dzɔ́ wà nya iyì-ɛ̀ òŋu ɛkpa-ɛ̀ ɖíre

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Iŋɛ́ yèé wà nɔ́ɔ̀rɔ̃ ŋa á wà nya iyì-Ɔ̀ɖáyé ɖíre.

Iŋɛ́ yèé wà ńǹgbèrí ŋa á wà nya itsɛ́-ɔwɔ́-ɛ̀ ŋa ɖíre.

Ɔdzɔ́ kã̀kã̀ ná wà nyàá ɖíre.

Òru kã̀kã̀ náa wà nyàá ɖíre.

Kò tsi ɛ̀rɔ́ ni. Kò tsi ìnyɛ̀,

tsí ká gbɔ́ ɖíɖɔ̃́-oŋù-ɛ̀.

Ikɔ̀ yèé à náa dzɛ́ ɛ́,

náa tó ńǹɖìkíìɖì ńǹtalɛ̀ ɛ́.

À náa gbɔ́ɔ títí lɔ náàdzàkáyé ɛ́ kpó.

Ɔ̀ɖáyé tse awúrɛ́ si fú odzúùrɔ̃̀ ńǹgbèrí.

Bí ó bɔ́ ti náwúrɛ́ ɛ́,

náa wà kíbí ɔkɔ titɔ̃ ɔmɔ̀tsɔ́

náa fùɖá ti ńnɔlé-ɛ̀ bɛ́ ɛ́.

Bí ó wà rɛ̃̀, náa wà kíbí ɔmadzagu-kã̀

náa ǹɖe dzì nɔ́ɔ̀nà-ogu òŋu ayè títɛ́ ɛ́.

Náa bɔ́ ti nákpálà-kã̀-ayé gbaŋgba á,

tsí lɔ káà mù nákpálà-èkéèdzì-ayé gbaŋgba á.

Bí ó wà rɛ̃̀, iŋɛ́-kã̀ kpókpó

kà nyáa kɔ àrìmáa gbɔ́ gbígboná-ɛ̀.

Ɛkpa-Ɔ̀ɖáyé sã̀ dzálɛ̀, tsí náa sɛ̃̀ fúnɛ náàyɛ̀.

Ɛ̀wɔ̀-ɛ̀ ŋa má,

tsí náa tse tsí ɛnɛ yèé wà fú ara-ɛ̀ gé ɛ́,

náa ɖi olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́.

Iŋɛ́ yèé Ɔ̀ɖáyé náa bèrè ní ká tse ŋa á,

òkṹnù kà wà ńŋa. Náa mú inɔ́-nɛ ɖɔ̃̀.

Ɛkpa-ɛ̀ ŋa má,

tsí ɛkpa ŋa á náa tse tsí ɔ̀nyà náa ɖá iŋɛ́ mà.

10 Ká nɛ́ àrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́ fee, náa dzɛ́ iŋɛ́ mímá,

tsí náa wà si títí lɔ.

Iŋɛ́ yèé ŋa Ɔlɔ́dzɔ́ náa wò ní òŋu kó tse ɛ́,

à náa dzɛ́ òtítɔ́, tsí òkṹnù kà wà ńŋa.

11 À nɛ́ɛ̀fɛ́ láre siká.

À nɛ́ɛ̀fɛ́ láre siká òtítɔ́ ŋa gìɖì.

À ɖɔ̃̀ láre onyi. À ɖɔ̃̀ láre onyi-òtítɔ́.

12 Ɔlɔ́dzɔ́, àtsìtsɛ́-ɛ̀ɛ ní èmi ǹ dzɛ́ ɛ́.

Iŋɛ́ yèé ŋa nà wò ní òŋu kó tse ɛ́,

à náa tsɛ̀kɔ́ fú mi. Bí ǹ mú ŋa tsitsɛ́ tse,

èrè lákṹ-kã̀ wà ńŋa fú mi.

13 Ɔ̀nyà nákó nyáa ma iŋɛ́ kpó yèé náa tse sé ɛ́ɛ̀?

Àbi yèé ŋa kpó mà dzɛ náàrì mà á,

ò dzàre, mú ŋa tɔrɛ fú mi ɖé.

14 Àtsìtsɛ́-ɛ̀ɛ ní ǹ dzɛ́ ɛ́,

ò dzàre, gbà mí nɔ́wɔ́-atse kɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ ŋa.

Ìlò-ŋa kó máa kpɛ́tɛ̀ mí nɔ́ɔ̀nà-kã̀ kpókpó ɖé.

Ḿbɛ̀ɛ́, à kàkó rí íbàɖí-kã̀ kpókpó fɔ̀ nára-mi.

Àbi yèé nákó mú mi sɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ ɛ́, ǹ kàkó dzɛɛ́.

15 Óò, Ɔlɔ́dzɔ́! Òkúta lákṹ ní ò dzɛ́,

tsí mà ɖárè ɛ́.

Ò wà dzà náànyì-mi.

Ǹ tsìkálɛ̀, afɔ̀-inɔ́-mi ŋa òŋu ìsérè-mi ŋa ká dzɔdzú-ɛ̀ɛ ɖé.

20

À wà wúùre fú ólú

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó dzɔ́ŋù fɛ́ɛ nófò-ɛ̀ɛ ŋa.

Ɔ̀ɖáyé-Yákúbà kó wà tsɛ́wé bòɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó ti ńlé-ɛ̀, tsí wáa gbà fɛ́ɛ.

Kó ti ńSìyɔ́nì, tsí wáa mɔ́wɔ́ gbè fɛ́ɛ.

Kó wà tédzú ɔ̀yà tsítse-ɛ̀ɛ ŋa kpó,

tsí ɛbɔ yèé ŋa nà dzoná kpó búláá fúu ɛ́,

kó dzɔdzú-ɛ̀.

 

Sɛ́là

 

Iŋɛ́ yèé ò wà wò ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́ kó fɛ́ɛ.

Kó tse tsí ètò-ɛ̀ɛ ŋa kpó kó nɛ́ tsítse.

Ḿbɛ̀ɛ́, àa nákó ɖúgbe-ayè títɛ́ fú kíbí ó gbàɛ́ là á.

Nóŋù-ɛ̀tsɛ-Ɔ̀ɖáyé-wa,

àa nákó kɛ́ atsɔ-odzúlɛ̀ lɔ ńǹgbèrí.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó fɛ́ɛ ńŋɛ́ kpó yèé ò wà bèrè ɛ́.

Báàyí ɛ́, ǹ mà ńǹkɛ̀ɛ́ ní Ɔlɔ́dzɔ́ gba Mɛ̀síyà là.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɔ́ŋù fúu ti nɔ́ɔ̀rɔ̃ ńǹɖìgbé-ɛ̀.

Ó lopká-ɛ̀ lákṹ ɛ́, tsí ń gbà fúu.

Ɔ̀nyà kã̀ŋa náa mí kã ɔkɔ̃̀-ogu-ŋà ŋa.

Olòmírɛ̃̀ ŋa náa mí kã atsĩ-ŋà ŋa.

Ó ɖi, àwa òŋu, àa náa mí kã Ɔlɔ́dzɔ́, Ɔ̀ɖáyé-wa ni.

Àŋa òŋu fee, ara náa kú ŋa,

tsí à náa káà bɔ́ taánù.

Ó ɖi, àwa òŋu, àa náa ɖóro si náàrì mì dzígí.

10 Ɔlɔ́dzɔ́, gba ólú là. Dzɔ́ŋù fú wa bí àa ɖɔ̃́ kpèɛ́.

21

Ólú mí kã Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔlɔ́dzɔ́, ayè wà tɛ́ ólú fú ikpá-ɛ̀ɛ.

Àdzàbɔ́ yèé náa fúu ɛ́ wà mú ayè tɛ́ɛ góró.

Awù-ɛ̀ɛ, ò tseé fúu.

Ò kò kɔ̀ àrìmáa gbɔ́ afɔ̀-arũ-ɛ̀ ŋa.

 

Sɛ́là

 

Nà ǹɖe, tsí tu kùsɛ̀ɛ̀ dzɔ kùsɛ̀ɛ̀ fúu.

Nà mú òkúkú-oyè-síka ɖé fúu.

Ó bèrèɛ́ náàyɛ̀,

tsí ò fúu nátɔ́ títí lɔ náàrìmáa tã́.

Ò fúu náàdzàbɔ́, tsí sɔɔ́ ɖi ólú lákṹ.

Tsí ò mú iyì òŋu àŋfɛ́ŋú-oyè si nára-ɛ̀.

Ò múu tse kùsɛ̀ɛ̀ si títí làkóò làkóò.

Nà mú ayè tɛ́ɛ nódzú-ɛ̀ɛ.

Ɛ̃ɛ̃, ólú wà mí kã Ɔlɔ́dzɔ́.

Àkaralé wà ńǹtá-Ɔ̀ɖáyé Oléwo,

tsí ó tse tsí ólú dzokó si rìgírìgí.

Ɔlɔ́dzɔ́, ɔwɔ́-ɛ̀ɛ nákó tɛ ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ɛ ŋa kpó,

tsí ikpá-ɔwɔ́-ɛ̀ɛ nákó dza ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ɛ ŋa.

10 Nàa sɔ ŋá ɖi ìyɛná kɛ̀wùù nɔ́dzɔ́ yèé nàa bɔ́ fùɖá á.

Ɔlɔ́dzɔ́, à nákó kí nárũ-inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ,

tsí iná nákó dzó ŋa kpa.

11 Nàa tse tsí ìbìmbí ìrènrè-ŋa nákó ra ńǹtalɛ̀ ɛ́.

Ìrɔ́-ɔ̀nyà tiŋa kàkó gbé náyé gbaŋgba á ró.

12 Bí à ní àŋa kó tse íbàɖí báɛ,

tsí à ɖìbò si ńǹtá-ɛ̀ɛ,

nákpotu ní nákó dzɛ́ ɛ́.

13 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, nàa tse tsí à nákó mú ìkpàɖànyì fɔ̀ɔ́,

tsí nàa kɛ́ ɔfà-ɛ̀ɛ, tsí kpũ̀rã̀ ŋá, tsí ta ŋá lɔ.

14 Ɔlɔ́dzɔ́, nya ikpá-ɛ̀ɛ ɖíre.

Ká kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́ fú iŋɛ́-ikpá-ɛ̀ɛ ŋa tsítse.

22

Atsòtítɔ́ wà réré,

ó ɖi, odzú-ɛ̀ wà nɔ́ɔ̀nà si

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ-àgbã̀rĩ́ náàwúrɔ̀. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔ̀ɖáyé-mi, Ɔ̀ɖáyé-mi, kí tse tsí ò kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́ ná? *

Ǹ gbɛ̃ kã̀nyìì si, tsí ò tédzú kí nóòtèrè si fú miì?

Óò! Ɔ̀ɖáyé-mi, nóòsã́ mà kpèɛ́, tsí ò kà dzɛ́ fú mi.

Nóoru gbo, ǹ kà sì tsikó.

Ìwɔ ní sì dzɛ́ olí-mímá á,

tsí nà dzokó náàntã̀-oyè-ɛ̀ɛ si,

tsí Ìsàràyɛ́lì ŋa náa wà kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́.

Gbábgóǹgbàgbò-wa ŋa mí kɛ̃̀ɛ̃́ wáa lɔ.

À náa mí kɛ̃̀ɛ̃́, tsí nà gbà ŋá dzɔ́ɔ̀.

À ɖɔ̃́ kpèɛ́ wáa lɔ, tsí ò gbà ŋá.

À náa mí kɛ̃̀ɛ̃́, tsí à kà dzanɔ́.

Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ tédzú ɖi kòkòrò.

Ǹ kò dzɛ́ ɔ̀nyà ró.

Ǹ ɖi oléèkpè-ɔ̀nyà ŋa si,

tsí à kò wà mú mi kpe iŋɛ́-kã̀.

Ɔ̀nyà kpó yèé náa rí mi ɛ́, à náa mú mi tse.

Ǹ ɖi oláàrĩ́ si fú ŋa, tsí à náa wà mi éwo.

À náa wà fɔ̀ ní: Kó fũ̀rã̀ sũ Ɔlɔ́dzɔ́!

Tsí kó gbàá dzɔ̀ɔ́! Tsí kó gbà fúu!

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́ dzáfɔ̀-ɛ̀.

10 Ìwɔ ní nyà mí fùɖá ńnɔ́-ìnà-mi ɛ́,

tsí ǹ gbé nɛ́ɛ̀ɖɔ̃̀-ɛ̀ erímara ɛ̀ɖɔ̃̀maɖɔ̃̀.

11 Kíbí ǹ fùɖá ńnɔ́-ìnà-mi gé ɛ́,

à kɛ́ mi sɔ nɛ́sɛ̀ fɛ́ɛ.

Títí kíbí ìnà-mi kɛ́fũ̀ mi si ɛ́ ní ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-mi ɛ́.

12 Máa gbé nóòtèrè fú mi ɖé!

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ǹ ti wà gbɔ́ ìdzã̀mà-àtsubi,

tsí agbàfúnɛ kò sí.

13 Lalá-akɔ ŋa sú wérí mi si nyàgã̀ã̀.

Ɛrã-ìlú-Bàsánì ŋa sú wérí mi si.

14 Dzàntá afanɛ ya dzɛ ŋa ní à dzɛ́ si ɛ́!

À náa wà ké, tsí tsã́rũ si nyàà ńǹtá-mi si.

15 Àmí tã́ ɖí mi si kíbí à náa mú omi ɖà,

tsí náa tsã̀ wáa lɔ bɛ́ ɛ́.

Ara kpa si fú mi kpó wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́.

Inɔ́-mi fɔ́tɔ̀, tsí yɔ́ si kpó.

16 Gɛ̀gɛ̀-mi gbɛ̃ si kíbí ìkpã́ã̀nɖè,

tsí iŋá-mi tamá làngàrà si.

Nétí-isà ní ò kɛ́ mi si ɛ́.

17 Adzá ŋa wérí mi si nyàgã̀ã̀.

Atseébàɖí ŋa sú wérí mi si.

À lu ɔwɔ́-mi òŋu ɛsɛ̀-mi ŋa.

18 Màa nyáa kã ekũkũ-ara-mi ŋa kpó.

Ɔ̀nyà ŋa wà rí mi, tsí wà wò mí náàwògbã̀.

19 À kpɛ̃́ èbò-ara-mi ŋa,

tsí à ɖìbò-ìwɔ̀ra-mi, tsí ká ń ma adzogú-ɛ̀. *

20 Ó ɖi, ìwɔ Ɔlɔ́dzɔ́, máa gbé nóòtèrè fú mi ɖé!

Óò, oláàmí-mi, yára wáa gbà mí ɖé!

21 Gba mí nárũ-tàsú,

tsí o gbà mí nɔ́wɔ́-adzá ŋa.

22 Gbà mí nárũ-dzàntá òŋu òho-ɛfã̀ ŋa.

Áà! Ò dzɔ́ŋù fú mi!

23 Màa fɔ̀ fú àdzɔ́bí-mi ŋa ní ò tókpá ìɖéǹɖè,

tsí màa wà nyɛ̀ɛ́ ńǹkpérí-asɛ̃ Ɔ̀ɖáyé ŋa,

tsí wà fɔ̀ ní:

24 Ɛ̀ŋɛ anáàrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa, è nyɛ̀ɛ́!

Ɛ̀ŋɛ ìbìmbí ìrènrè-Yákúbà ŋa kpó, è nyɛ̀ɛ́!

Ɛ̀ŋɛ ìbìmbí ìrènrè-Ìsàràyɛ́lì ŋa kpó,

è ŋá kpàkpàkpà nódzú-ɛ̀.

25 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́ kò kɔ olákèmà

nàmí kó máa tsã́rũ si ńnɛ̀ fúu ńǹréré-ɛ̀.

Kò mú ara-ɛ̀ ɖúkùú.

Ó gbɔ́ igbe-ɛ̀ kíbí ó ɖɔ̃́ kpèé ɛ́.

26 Ìwɔ ní náa tse tsí mà nyɛ̀ɛ́ ńǹkpérí-asɛ̃ Ɔ̀ɖáyé ŋa á.

Tsí mà sã àlé-mi ŋa nódzú-anáàrísá fɛ́ɛ ŋa.

27 Atara-nɛ bɔlɛ̀ ŋa, èsè nákó tsɔ̀ ŋá kũ̀.

Awo Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa, à nákó wà nyɛ̀ɛ́.

Ire-agbó òŋu atɔ́ fú ŋɛ́!

28 Àdzàkáyé ɛ́ kpó nákó tédzú Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí nyí sɛ̃̀ wá ńɖɔ̀-ɛ̀.

Aro ŋa ńǹtalɛ̀ ɛ́ kpó, à nákó wáa mú erí kãlɛ̀ fúu.

29 Ti Ɔlɔ́dzɔ́ ní dzɛ́ oyè dzídzɛ ɛ́,

tsí ó kpɛ̀tsɛ fú ɔ̀nyà-ìlú ŋa.

30 Ɛnɛ yèé ŋa wà nɔ́ɔ̀dzɛ̀ si ńǹtalɛ̀ bí ɛ́ nákó mú erí kãlɛ̀ fúu.

Agbé nɔ́ɔ̀nà-ilé-ikú ŋa nákó kálɛ̀ fúu.

Ɔlɔ́dzɔ́ kàkó kɔ̀ ŋá dzɔ̀ɔ́ si náàyɛ̀.

31 Ɔmalɔ́ma-ŋà ŋa nákó wáa sɛ̃ Ɔlɔ́dzɔ́.

À nákó kpɛ̀rɔ́-Ɔlɔ́dzɔ́ fú ɔmalɔ́ma-ànyìwà ŋa gbo.

32 À nákó wáa dzíkɔ̀-òtítɔ́ tsítse-ɛ̀

fú ɔ̀nyà-ìlú ànyìwà ŋa ní: Ɔ̀ɖáyé ní tsitsɛ́ ɛ́.

23

Orĩ-Ɖàfíɖì

Ɔlɔ́dzɔ́ wà ró mi.

Àdzò kàkó ya mí.

Náa tse tsí mà lɔ káà míra.

Ḿbí kóko náa ɖú mɛ̀mɛ̀mɛ̀ lɔ si ɛ́,

ní náa mú mi tɛ́ ɛ́.

Náa gbɛ̃́ mi lɔ nétíɖò yèé ŋa wà tsã̀ rɛ́rɛ́rɛ́ ɛ́.

Náa tse tsí àmí titɔ̃-kã̀ náa kò mí si.

Náa gbɛ̃́ mi si nɔ́ɔ̀nà-ire

àtsùgbée kó nya iyì-tòŋu ká-ɛ̀ ɖíre.

Bí ɔ̀gbɔ̃ kpòkùkù si kpìrìm,

tsí ǹ wà gbà ńnɛ̀ gìɖì oo,

ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá mi. Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

nà wà náànyì-mi si gé ni.

Ɔ̀kpá-ɛ̀ɛ òŋu kùnɖùrù-ɛ̀ɛ

náa tse tsí ɛ̀ɖɔ̃̀-mi kà mì dzígí.

Ò tɛ́ kpɔ̃rɔ̃, tsí wà ń gbà mí náàledzò

ńgeŋgele-imɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa.

Ò tsàɖɛ̃́ rṹrũ̀ fĩ́rĩ́fĩ́rĩ́ ɖà néwo fú mi.

Kɔ̃́ŋúkɔ̃́ŋú-mi náa kɔ̃́ si tɛ́tɛ́tɛ́, tsí wà ɖànu.

Ɛ̃ɛ̃, ore òŋu òtítɔ́ tsítse,

nákó wà lé mi bá nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ náyé-mi.

tsí màa gbé ńlé-Ɔlɔ́dzɔ́ si títí làkóò làkóò.

24

Ɔlɔ́dzɔ́ olíkpá wà wɔ̀ ńǹɖòɖò-ilé-ɛ̀

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Ìtalɛ̀ ɛ́ òŋu iŋɛ́ kpó yèé wà ńǹtá-ɛ̀ ɛ́,

ayé gbangba á kpó òŋu ɔ̀nyà yèé ŋa kpó wà ńnɔ́-ɛ̀ ɛ́,

ti Ɔlɔ́dzɔ́ ní à dzɛ́ ɛ́.

Òŋu ní ɖá ayé gbaŋgba á si ńǹtá-àhũ ŋa á.

Ó banɛ́-ɛ̀ si ńǹtá-omi ŋa, tsí kò wà mì dzígí.

Nɛ̀ɛ́ nákó nyáa gu òkè-Ɔlɔ́dzɔ́ lɔ?

Nɛ̀ɛ́ nákó nyáa káà ɖóro ńnɔlé-Ɔ̀ɖáyé?

Ɛnɛ yèé dzɛ́ kòmàkã̀, tsí inɔ́-ɛ̀ má á ni.

Iŋɛ́-òɖòbò-kã̀ kpókpó tsítse kà dzɔdzú-ɛ̀,

tsí kó tsòɖòbò gbo, tsí kpe iŋɛ́ si ńǹtá-ɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tu kùsɛ̀ɛ̀ fúu,

tsí Ɔ̀ɖáyé-ɛ̀ agbanɛlà náa gbàá nɔ́ɔ̀nyà-atsòtítɔ́.

Bɛ́ɛ̀ ní ìbìmbí-awo Ɔ̀ɖáyé ŋa náa wà á,

àŋa awòɛ́ ŋa, ìwɔ Ɔ̀ɖáyé-Yákúbà.

 

Sɛ́là

 

Èkũ̀ ŋa, è tsí dzɔ̀ɔ́ gbàgàlàà!

È tsí dzɔ̀ɔ́, ɛ̀ŋɛ èkũ̀ lɛ́lɛ́ǹlɛ̀lɛ̀ ŋa!

Kó wɔlé! Ólú olíyì kó wɔlé!

Nɛ̀ɛ́ dzɛ́ ólú olíyì ɛ́ ná?

Ɔlɔ́dzɔ́ ɛnɛ yèé le, tsí náa dzogu tó bɛ́ɛ̀ ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ ɛnɛ yèé adzogu-tɛ̀ɛ̀ kò wà á, òŋu ni.

Èkũ̀ ŋa, è tsí dzɔ̀ɔ́ gbàgàlàà!

È tsí dzɔ̀ɔ́, ɛ̀ŋɛ èkũ̀ lɛ́lɛ́ǹlɛ̀lɛ̀ ŋa!

Kó wɔlé! Ólú olíyì kó wɔlé!

10 Nɛ̀ɛ́ dzɛ́ ólú olíyì ɛ́ ná?

Ɔ̀ɖáyé Oláyé gbaŋgba á, òŋu ní dzɛ́ ólú olíyì ɛ́.

 

Sɛ́là

 

 

25

Ɔlɔ́dzɔ́, ɖíre ɔ̀nà fú mi,

tsí o mú àbi-mi ŋa tɔrɛ

Orĩ Ɖàfíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ wá ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ.

Ɔ̀ɖáyé-mi,

ǹ karalé si ńǹtá-ɛ̀ɛ.

Máa mú mi dzanɔ́ ɖé!

Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kó máa dzàdzàbɔ́-mi!

Amódzú si nɔ́ɔ̀nà si fɛ́ɛ ŋa kpó fee,

ɔ̀kã̀-ŋa-kã̀ kàkó dzanɔ́.

Ó ɖi, amúnɛ tà nóòkṹnù ŋa òŋu,

à nákó dzanɔ́ gé ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, tse tsí n ma ɔ̀nà-ɛ̀ɛ ŋa fífà.

Kɔ́ mi, tsí n wà fa ɛkpa-ɛ̀ɛ ŋa.

Wà gbɛ̃́ mi nóòtítɔ́-ɛ̀ɛ,

tsí o wà kɔ́ mi, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé agbàmílà.

Nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́, odzú-mi kà nyà nɔ́ɔ̀nà fɛ́ɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́, tédzú ní nà ti rí ànyínɔ́ fúnɛ

òŋu kíbí nà nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fúnɛ tó si ɛ́.

Máa wo àbi yèé ŋa ǹ dzɛ náàtìlɛ̀nɖe

òŋu kò sã̀ yèé mà tse ŋa á. Ɔlɔ́dzɔ́,

nà tédzú mi ńǹrɔ́-kíbí nà nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fúnɛ ɛ́,

náàtsùgbée ore tsítse-ɛ̀ɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́ sã̀ ìɖéǹɖè ni, kà tse sé.

Kó ɖíre ɔ̀nà fú adzàbi ŋa.

Náa gbɛ̃́ ataranɛ bɔlɛ̀ ŋa si nɛ́kpa-òtítɔ́ tsítse,

tsí náa kɔ́ ŋa nɔ́ɔ̀nà-ɛ̀ fífà.

10 Ɔ̀nà-Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa fee, àkaralé wà ńŋa, tsí à dzɛ́ òtítɔ́

fú ɛnɛ yèé ŋa wà tse si ńǹtá-ɛkpa yèé wà ńǹmɔ̀lɛ̀-ɛ̀ ɛ́.

11 Náàtsùgbée ká bùɖì si fú ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ fee,

mú íbàɖí-mi lákṹ ɛ́ tɔrɛ fú mi ɖé!

12 Bí ɔ̀nyà-kã̀ dzɛ́ anáàrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ náa ɖíre ɔ̀nà yèé kó tsã̀ á fúu.

13 Ɔlɔ́dzɔ́ náa mú ɔlá-ɛ̀ wɛɛ́wo-ire,

tsí ìlú náa ɖi ti ɔmalɔ́ma-ɛ̀ ŋa.

14 Ɔlɔ́dzɔ́ náa kɔ ara-ɛ̀ dzɔ̀ɔ́ fú anáàrísá fúu ŋa,

tsí náa tse tsí à náa ma ìmɔ̀lɛ̀-ɛ̀.

15 Odzú-mi náa ta Ɔlɔ́dzɔ́ si gé ni.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, náa gbà mí nárũ-àbìtì.

16 Nyí wò mí ɖé! Rí ànyínɔ́ fú mi!

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ǹ kí èmi níìkã̀, tsí furu si.

17 Odzo wà tse mí tó bɛ́ɛ̀.

Ìsérè-mi ròmá si, gbà mí ɖé!

18 Rí ìŋàrĩ́-mi òŋu òfò-mi gé!

Mú àbi-mi ŋa kpó tɔrɛ fú mi.

19 Rí kíbí ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kpɔ̀ si tó gé!

À kò wà rí mi nódzú, tsí à lásì si.

20 Tsɛ́wé bò mí, tsí o gbà mí dzɔ̀ɔ́!

Ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní mà sá ɖúkù ɛ́, máa mú mi dzanɔ́!

21 Ká máa rí íbàɖí-kã̀ fɔ̀ nára-nɛ

òŋu ká karalé si ńǹtá-nɛ ká tsɛ́wé bò mí.

Odzú-mi wà nɔ́ɔ̀nà si fɛ́ɛ!

22 Óò Ɔ̀ɖáyé! Gbà Ìsàràyɛ́lì dzɔ̀ɔ́ ɖé!

Gbàá dzɔ̀ɔ́ nárũ-òfò-ɛ̀ ŋa kpó!

26

Olínɔ́ mímá wà wúùre

Orĩ-Ɖafíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́, kpɛdzɔ́ fú mi.

Inɔ́-mi má si, tsí ǹ karalé si ńǹtá-Ɔlɔ́dzɔ́.

Ǹ kàkó mì dzígí.

Ɔlɔ́dzɔ́, rí inɔ́-mi lɔ ńŋɔ́nɔ́ŋɔ́nɔ́-ɛ̀.

Tse àɖã́wò fú mi.

Yɛ ìsérè-mi wò, tsí o rí inɔ́-mi.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ǹ wà rí òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ.

Tsí ǹ wà rɛ̃̀ nóòtítɔ́-ɛ̀ɛ gbo.

Ǹ kà dzokó náàŋírĩ-atsòɖòbò ŋa.

Ǹ kà ɖɔ́ɔ̀há-atsendzɔdzú ŋa.

Ǹ nya ɛgbɛ́-atsekòsã̀ ŋa kãdzú.

Ǹ kà ɖɔ́ɔ̀há-atseébàɖí ŋa.

Mà gbákpá gbɛ́sɛ̀,*

tsí ń nyà ɖíre ní tèmi nòkṹnù ni.

tsí mà nyí wérí ìdzɛ̀bɔ-ɛ̀ɛ Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí wà ɖúgbe ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ,

tsí wà kpɛ̀rɔ́-iŋɛ́ tsítse-ɛ̀ɛ lákṹ lákṹ ŋa á.

Ɔlɔ́dzɔ́, mà dzáfɔ̀-ilé-ɛ̀ɛ, ìɖìgbé-ɛ̀ɛ,

ḿbí iyì-ɛ̀ɛ náa wà si ɛ́.

Máa módzú-adzàbi ŋa wò mí ɖé!

Máa dzɛ́, tsí n kú ikú-kpanɛ kpanɛ ŋa.

10 Ìtsekíìtse kpɛ́tɛ-ɔwɔ́-ŋa si,

tsí à náa mú èrè-ɖùkùḿɖùkùm̀ banɛ́ nóòtã́ si.

11 Inɔ́-mi má si.

Mú ànyínɔ́ gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɖé!

12 Ǹ ɖóro ńǹtalɛ̀ kpãkpãnkpãã si náàrì mì dzígí,

tsí ńǹkpérí-asɛ̃ Ɔ̀ɖáyé ŋa, màa ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

27

Ɛ̀ɖɔ̃̀-mi kà mì dzígí ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ-Ɖafíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ odzúná fú mi òŋu agbàmílà.

Nɛ̀ɛ́ màa sá ná?

Ɔlɔ́dzɔ́ ní dzɛ́ ɛnɛ yèé mà ɖárè ɛ́.

Nódzú-nɛ̀ɛ́ màa wà ŋá kpàkpàkpà ná?

Bí ɔ̀nyà-íbàɖí ŋa bɔ́ dzì ńǹtá-mi,

ní àŋa kó mú mi tsɛ̀rá,

ɔ̀tɛ̀-mi atseébàɖí nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa,

àŋa ká-ŋa ní nákó kɔsɛ̀, tsí bɔ́ taánù ɛ́.

Bí adzogu ŋa ǹɖe,

tsí wáa sú wérí mi nyàgã̀ã̀,

ɛ̀ɖɔ̃̀-mi kà mì dzígí.

Bí ogu ɛ́ gìɖì ró si ńǹtá-mi, ǹ kà kíyá.

Ǹ bere Ɔlɔ́dzɔ́ ńŋɛ́-kã̀,

tsí ǹ báa banɛ́ si.

Iŋɛ́ ɛ́ ní wà dzɛ́ ní fee,

n gbé ńnɔlé-Ɔlɔ́dzɔ́ si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ ńnɔ́-ayé-mi kpó,

tsí wà gbáɖɔ̃̀-Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí wà wo awù-ɛ̀ gbo ńnɔlé-ɛ̀ ɛ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, bí àtsubi wá,

nákó tsɛ́wé bò mí ńnɔ́-awúrɛ́-ɛ̀.

Nákó mú mi ɖúkù lɔ ńlé-ɛ̀.

Nákó kɛ́ mi si ńǹtá-òkúta lákṹ gíga-kã̀.

Ḿbɛ̀ɛ́, màa kã́rũ-ɔ̀tɛ̀-mi yèé ŋa wérí-mi si ɛ́.

Ńnɔlé-Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́, màa tsɛbɔ, tsí wà kpawɔ́,

tsí wà kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́.

Tsí màa wà ta aɖùrù gbo, tsí wà kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, gbɔ́ kíbí ǹ wà ɖúgbe kpèɛ́ ɛ́ ɖé!

Rí ànyínɔ́ fú mi, tsí o dzɔ́ŋù fú mi.

Mà wà tsèsérè-afɔ̀-ɛ̀ɛ yèé ò fɔ̀ si ní:

" È wò mí ɛ́! " Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ wà wòɛ́.

Máa mú ara-ɛ̀ɛ ɖúkù mí!

Máa mú inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ nya adzítsɛ́-ɛ̀ɛ si níìkã̀!

Ìwɔ ní gbà fú mi ɛ́.

Ɔ̀ɖáyé agbàmílà, máa ǹɖe ńɖɔ̀-mi, máa kɔ̀ mí.

10 Bí boba kɔ̀ mí, ínà kɔ̀ mí!

Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu nákó gbà mí si ńɖɔ-ara-ɛ̀.

11 Ɔlɔ́dzɔ́, ɖíre ɔ̀nà-ɛ̀ɛ fú mi.

Bí múnɛmúnɛ ŋa ɖíìnà si fú mi gìɖì,

gbɛ̃́ mi gba ɔ̀nà-ire.

12 Máa kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́, tsí n kí nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

atsòɖòbò ŋa ɖì gìrìdzàà si ńǹtá-mi si,

tsí à gboró si tó bɛ́ɛ̀.

13 Ǹ karalé si ní màa rí ore tsítse-Ɔlɔ́dzɔ́

ńǹtalɛ̀-àwáàyɛ̀ ŋa kpoŋu gé ní ó dzɛ́ ɛ́.

14 Ɖóro ɖe Ɔlɔ́dzɔ́.

Módzú gbó, tsí o tsɔnɔkɛ̃̀ɛ̃.

Ɖóro ɖe Ɔlɔ́dzɔ́.

28

À ɖɔ̃́ kpe Ɔlɔ́dzɔ́, tsí ó dzɔ́ŋù

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ wà ɖɔ̃́ kpèɛ́.

Òkúta lákṹ-mi, máa fetíkpamí.

Bí ò fetíkpamí fee, mà dzì nɔ́ɔ̀nà-ilé-ikú.

Gbɔ́ŋù-ìkálɛ̀-mi

bí ǹ wà ɖɔ̃́ kpèɛ́,

bí ǹ kɔ́wɔ́ lɔ ńǹgbèrí nɔ́wɔ́-ìɖòɖò-ilé-ɛ̀ɛ.

Máa mú odzú-ìrɔ́-ɔ̀kã̀ntso wo èmi atseébàɖí ŋa

òŋu ɔ̀nyà-íbàɖí ŋa méèdzì.

À náa wà fɔ afɔ̀-tútùúrɔ̀ fú enìkéèdzì-ŋa,

ó ɖi, inɔ́-àŋa ká-ŋa náa kã si.

Tseé si ńnɛ̀ fú ŋa ńǹrɔ́-itsɛ́-ŋa tsítse,

tsí o sã ɛŋɛ̀ fú ŋa ńǹrɔ́-ńǹrɔ́-íbàɖí-ŋa tsítse.

Tseé si ńnɛ̀ fú ŋa ńǹrɔ́-itsɛ́-ɔwɔ́-ŋa,

sã ɛŋɛ̀ fú ŋa dzì ńǹɖì-ɛ̀.

Ìtsèntse-Ɔlɔ́dzɔ́ niì,

itsɛ́-ɔwɔ́-ɛ̀ ŋa niì, kà tsɛdzɔ́-ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó ɖíwó-ŋa,

kó máa kɛ́ ŋa ǹɖe láyé ró.

Kùsɛ̀ɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́,

iŋɛ́ tse ɛ́, ó gbɔ́ ìkálɛ̀-mi ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ olí-àmí-mi òŋu àkpó-mi.

Òŋu ní mà mí kã̀ á, tsí náa gbà fú mi.

Ayè wà tɛ́ mi, tsí ǹ wà kɔ̃rĩ ŋa, tsí wà ń nyɛ̀ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ àmí fú ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ ŋa.

Ó dzɛ́ ḿbí à náa sá ɖúkù,

tsí kó gba ɛnɛ yèé ó tsã̀,

tsí ó fú nɛ́ɛ̀tsɛ ɛ́ là.

Gba ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ɛ ŋa là,

tsí o tu kùsɛ̀ɛ̀ fú tɛ̀ɛ ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ɛ ŋa.

Ró ŋa, tsí o wà banɛ́ ŋa títí lɔ.

29

Oŋù-Ɔlɔ́dzɔ́ wà ɖɔ̃́ ńnɔ́-òdzò-awu

Orĩ-Ɖàfíɖì.

È fɔ̀ ní Ɔlɔ́dzɔ́ níyì, tsí tókpá ìɖéǹɖè,

Adzĩtsɛ́-ɔ̀rɔ̃ ŋa, è fɔ̀ ní Ɔlɔ́dzɔ́ níyì, tsí tókpá ìɖéǹɖè.

È fɔ̀ ní ɛ́kɔ-Ɔlɔ́dzɔ́ níyì ìɖéǹɖè!

È mú erí kãlɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́ olí-mímá yòɖòɖòò!

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

oŋù-ɛ̀ náa wà ké ńǹtá-omi ŋa.

Ɔ̀ɖáyé olíyì náa mú àyèrá ké.

Ɔlɔ́dzɔ́ kpàtà lé ńǹtá-omi tɛ̀ngɛ̀lɛ̀ɛ̀ ŋa.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù, náa ɖɔ̃́ òŋu ikpá.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù, náa nya lílákṹ-ɛ̀ ɖíre.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

náa tsɛ́gi-sɛ́ɖìrì ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́, náa tsɛ́gi-sɛ́ɖìrì-òkè-Lìbánì ŋa.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

òkè-Lìbánì náa wà fò kéréŋú kéréŋú

kíbí ɔma-lalá bɛ́.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

òkè-Sìrìyónì * gbo náa wà fò kéréŋú kéréŋú

kíbí ɔma-ɛfã̀ bɛ́.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

iná náa wà gbã̀ bìlàbìlà.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

ɔ̀ɖã̀ náa wà mì kpó kpìkpìkpì.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tse tsí ɔ̀ɖã̀-Kàɖɛ́tsì náa wà mì kpó kpìkpìkpì.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù,

náa tse tsí àgbã̀rĩ́ yèé ɖì si ŋa á náa bíma ńkpá.

Bí Ɔlɔ́dzɔ́ tsóŋù, igbó ŋa náa kí néèwò.

Tsí iŋɛ́ kpó yèé wà ńnɔlé-ɛ̀ ɛ́,

náa wà fɔ̀ ní: Iyì ni ti Ɔ̀ɖáyé!

10 Ɔlɔ́dzɔ́ dzoyè si ńǹtá-omi yèé gba ìtalɛ̀ kpó rɔ̃gbɔ̃gbɔ̃ɔ̃ ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ wà dzoyè ìɖéǹɖè títí lɔ náàrìmáa tã́.

11 Ɔlɔ́dzɔ́ nákó fú ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ ŋa náàmí.

Ɔlɔ́dzɔ́ nákó tu kùsɛ̀ɛ̀ fú ŋa, tsí à nákó wà ńtútùúrɔ̀ si.

30

Ɖàfíɖì wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́ ní ó gba òŋu là

Orĩ-Ɖafíɖì.

Orĩ-ká ń nya ilé-Ɔ̀ɖáyé fùɖá ni.

Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ wà nyɛ̀ɛ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò kpɔ̀ mí fùɖá ńnɔ́-ɔ̀fɛ̀.

Ò kò dzɛ́ ní n ɖi oláàrĩ́ fú ɔ̀tɛ̀-mi ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi,

ǹ ɖúgbe kpèɛ́, tsí ò bɔ mí.

Ɔlɔ́dzɔ́, ò kpɔ̀ mí fùɖá ti ńlé-ikú,

tsí fú mi náàyɛ̀ ńǹwèrè yèé ǹ wɔsà làkóò ɛ́.

È kɔ̃rĩ, tsí nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ̀ŋɛ yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ ŋa á.

È nyɛ̀ɛ́, tsí e fɔ̀ ní ó dzɛ́ olí-mímá.

Abínɔ́ fú àsòkò-kã̀.

Anyɔ́nɔ́-nɛ lɔ títí fú àrìmáa tã́.

Ɔkṹ sísɔ̃ náa wà si lɔ fú alɛ́.

Ó ɖi, náàwúrɔ̀ fee, igbe-ayè títɛ́ ni.

Ó ɖi, èmi ǹ kà kíyá,

tsí mà wà fɔ̀ ní: "Màa dzokó si rìgírìgí náàrì mì dzígí.

Ɔlɔ́dzɔ́, ore-ɔ̀fɛ́-ɛ̀ɛ tse tsí ǹ dzokó si kìrì kíbí òkè bɛ́.

Tsí ò mú ara-ɛ̀ɛ ɖúkù mí,

tsí ìsérè-mi ròmá kpó.

Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ ɖúgbe kpèɛ́,

tsí tsìkálɛ̀ fɛ́ɛ.

10 Èrè mɛ̀ɛ́ wà ńnɛ̀ fɛ́ɛ bí ikú kpa mí,

tsí ǹ wɔsà lɔ ná?

Rùfù nákó nyáa nyɛ̀ɛ́ yáà?

Nákó nyáa kpɛ̀rɔ́-kíbí àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ tó ɛ́ɛ̀?

11 Ɔlɔ́dzɔ́, rɛ̃tígbè, tsí o rí ànyínɔ́ fú mi ɖé!

Ɔlɔ́dzɔ́, wáa gbà fú mi ɖé!

12 Ò tse tsí àbo rírã́-mi ɖi ayè títɛ́.

Ò bɔ́ ìwɔ̀ra-okpó ǹɖe nára-mi,

tsí mú ìwɔ̀ra-ɔɖɔ̃́ wɔ̀ fú mi.

13 Ḿbɛ̀ɛ́, màa wà kɔ̃rĩ fɛ́ɛ, náàrìmáa mí.

Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi, màa wà nyɛ̀ɛ́ làkóò làkóò gé ni.

31

Ɔlɔ́dzɔ́, nɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ gé ní ǹ bɔ̀ si ɛ́

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní. Ɔlɔ́dzɔ́, ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní mà sá ɖúkù ɛ́.

Máa dzɛ́, tsí n dzanɔ́ láyé.

Gbà mí dzɔ̀ɔ́, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ò kà tsòkṹnù.

Rɛ̃tígbè-mi, tsí o yára wáa gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɖé!

Ìwɔ ní dzɛ́ òkúta lákṹ yèé náa tsɛ́wé bò mí ɛ́,

tsí ìwɔ ní dzɛ́ ḿbí mà sá ɖúkù, tsí ɔwɔ́ kà tɛ̀mí ɛ́.

Ìwɔ ní dzɛ́ òkúta lákṹ fú mi

òŋu ɛnɛ́ mà ɖárè ɛ́.

Àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ.

Nà gbɛ̃́ mi, tsí ɖíre ɔ̀nà fú mi.

Nàa nyà mí nárũ iwúrɛ́ yèé à sɔ si fú mi ɛ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ìwɔ ní mà ɖárè ɛ́.

Ǹ kɛ́ àyɛ̀-mi, tsí ń bɔwɔ́-ɛ̀ɛ.

Ò gbà mí rà Ɔlɔ́dzɔ́ ìwɔ Ɔ̀ɖáyé òtítɔ́.

Mà nya amíkã iŋɛ́-akpotu ŋa kãdzú.

Èmi òŋu mà wà mí kɛ̃̀ɛ̃́.

Mà dzídzó-ayètítɛ́ náàtsùgbée àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò rí òfò-mi,

tsí ò rí ìŋàrĩ́-mi gbo.

Ò kò kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-kã̀.

Ò tse tsí ǹ ɖóro si náàrì mì dzígí,

tsí ò fú mi náyè.

10 Ɔlɔ́dzɔ́, rí ànyínɔ́ fú mi ɖé! Ǹ wà ńǹŋàrĩ́ si.

Ara kú mi si títí nàa ríi mà nódzú-mi,

tsí ó gba ara-mi òŋu àyɛ̀-mi si kpó.

11 Ara kúkú ní bòkó tã́ ayé-mi ɛ́.

Ǹ wà gbɛ̃ hũ̀ũ̀ hũ̀ũ̀ nɔ́ɖɔ̃́ kɔ́ɖɔ̃́.

Náàtsùgbée àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́, àmí tã́ ɖí mi,

tsí nàa fɔ̀ ní ekũkũ kò wà nára-mi ró ni.

12 Ǹ ɖi oléèkpè si fú ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kpó,

tsí yèé yɔ ɛ́, enìkéèdzì-mi ŋa gìɖì gbo náa wà la èkpè ńǹtá-mi.

Ǹ ɖi iŋɛ́-odzo si fú ɛnɛ yèé mà mí ŋa á.

Bí odzú-ŋa kã̀ mí nóòɖe gé ná,

à náa buré ɖà ńnɛ̀ ni.

13 À gbàgbé-mi kíbí ɛnɛ́ fɔ̀ ní ɔ̀nyà náa kú,

tsí à náa gbàgbé-ɛ̀ ɛ́ bɛ́.

Ǹ ɖà kíbí iŋɛ́ kò dzɔ ká lò láyé ró yí.

14 Mà gbɔ́, tsí ɔ̀nyà ŋa náa wà kpɛkɔ-mi,

tsí Ìɖìkĩìɖì ɖì ɖi odzo si fú mi kpó.

À náa mú arũ ɖé si ńǹtá-mi,

tsí à náa ɖìbò ní àŋa kó tã́ ayé-mi.

15 Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́, ǹ wà mí kɛ̃̀ɛ̃́.

Mà fɔ̀ ní Ɔ̀ɖáyé-mi fee, ìwɔ ni.

16 Ɔdzɔ́-mi ŋa bɔ̀ nɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ si.

Gbà mí nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa

òŋu atsoró bá mi ŋa.

17 Mú odzú-ire wò mí, èmi adzítsɛ́-ɛ̀ɛ.

Tsí o gbà mí là ńnɔ́-àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ.

18 Ɔlɔ́dzɔ́, kó máa dzɛ́ ní kíbí ǹ wà kpèɛ́ ɛ́,

ni n wáa dzanɔ́.

Ó ɖi, atseébàɖí ŋa òŋu ká dzanɔ́,

tsí ká kú, tsí kpa kpíríkpírí lɔ ńlé-ikú.

19 Àŋa atsòɖòbò ŋa á, ká ɖi mùnù.

Àŋa ní náa fɔ lákṹ lákṹ nára-atsòtítɔ́,

tsí wà fɔkpá, tsí kpenɛ ní kí ŋa ńnɛ̀ɛ́ ɛ́.

20 Ó ɖi, ore yèé ŋa ò kpaɖí si fú anáàrísá fɛ́ɛ ŋa á kpɔ̀ góró!

Nà tsore ɛ́ fú ɛnɛ́ náa sá ɖúkù ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ŋa á nódzú-ɔ̀nyà kpó.

21 Nà mú ŋa ɖúkù ḿbí ìwɔ ká-ɛ̀ɛ nà gbé ɛ́,

náàtsùgbé-ètò-íbàɖí-ɔ̀nyà ŋa kó máa tsɛ.

Nà tsɛ́wé bò ŋá fú íbàɖí-arũ-ɔ̀nyà.

22 Kùsɛ̀ɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ńǹwèrè yèé ɔ̀tɛ̀ ŋa wérí mi si kíbí oɖi bɛ́ ɛ́,

àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ tsàwùsì fú mi tó bɛ́ɛ̀.

23 Tsí kíbí ara kú mi si tó ɛ́, ǹ fɔ̀ ní:

Ò nyadzú ńǹtá-mi.

Ó ɖi, ò gbɔ́ oŋù-ìkálɛ̀-mi ńǹwèrè yèé ǹ ɖɔ̃́ kpèɛ́ ɛ́.

24 È dzáfɔ̀-Ɔlɔ́dzɔ́, ɛ̀ŋɛ yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ ŋa á!

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tsɛ́wé bo akaralé si ńǹtá-ɛ̀ ŋa.

Ó ɖi, atsekɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ ŋa òŋu, náa tseé sã si ńǹɖì-ɛ̀ fú ŋa.

25 Ɛ̀ŋɛ kpó yèé odzú-ŋɛ́ wà nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́,

è módzú gbó, tsí e tsɔnɔkɛ̃̀ɛ̃.

32

Adzàbi-kã̀ wɛɛ́wo-ire

Orĩ-Ɖàfíɖì. Orĩ-ɛ̀kɔ́.

Bí à wɛ àbi-ɔ̀nyà-kã̀ ǹɖe,

tsí mú íbàɖí-ɛ̀, tsí ń tɔrɛ fúu,

ɛnɛ̀ŋɛ̀ wɛɛ́wo-ire!

Ɛnɛ yèé Ɔlɔ́dzɔ́ kò wà kã àtsesé-ɛ̀ kɔ̃́,

tsí kà rúnɛ gbo ɛ́, ɛnɛ̀ŋɛ̀ wɛɛ́wo-ire!

Kíbí mà tsikó si, tsí ǹ kà fɔ àbi-mi ŋa á, náa tse tsí

mà wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀-ara-mi bɛ́ tsɛ̃̀ɛ̃̀ nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, òsã́-kã̀, òru-kã̀ á,

Ɔlɔ́dzɔ́, nà fawɔ́ tɛ̀ mí si gé ni.

Tsí náa tó mi si kíbí egi-kã̀ ńǹwèrè-gbígboná-ɔ̀sa bɛ́.

 

Sɛ́là

 

Ǹ dzɛ́ɛ̀rã̀-íbàɖí yèé ǹ tse ɛ́.

Ǹ kò ɖúku àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́.

Tsí ǹ fɔ̀ ní: Màa dzɛ́ɛ̀rã̀-íbàɖí tsítse-mi ŋa fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Tsí arù-àbi-mi yèé kpa mí si ɛ́, ò gbàá rù fú mi.

 

Sɛ́là

 

Ḿbɛ̀ɛ́, asɛ̃ Ɔ̀ɖáyé ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kó wà wúùre fɛ́ɛ

ńǹwèrè yèé ó wà nóòfò si ɛ́.

Bí omi kɔ̃́ oɖò lákṹ ŋa gbɛŋkɛkɛɛ gìɖì,

kàkó tì sɔ́má-ɛ̀.

Ìwɔ ní dzɛ́ atsɛ́wé bò mí ɛ́.

Tsí nà gbà mí nárũ-òfò.

Tsí nà mú orĩ-adzàbɔ́ ŋa sɔgbà wérí mi si.

 

Sɛ́là

 

Tsí ò ní: Màa tsɛ̀kɔ́ fɛ́ɛ,

tsí ɔ̀nà yèé nàa fà á, màa ɖíreé fɛ́ɛ.

Mà wà fɛ́ɛ ńfɛ̀ɛ́nɔ́, tsí wà módzú tóɛ.

Máa wére atsĩ òŋu dzɔ atsĩ dzɔ kɛ́tɛ́kɛ́tɛ́

yèé ŋa dzɛ́ ɛrã lahururu ɛ́.

Okù òŋu irɛ̃-arũ-ɛ̀ ní dzɛ́ àɖáɖóro,

tsí à náa wà ń gbɛ̃́ ŋa wérí ɛ́,

àtsùgbée ká máa nyáa sɔ́ tìmá-ɛ̀ɛ ɛ́.

10 Iŋɛ́ kó tsenɛ kó ɖɔ̃nɛ tsɛ̃̀ɛ̃̀ ŋa náa bá atseébàɖí.

Ó ɖi, amíkã Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu fee,

náa gbé ńnɔ́-ore-ɔ̀fɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́.

11 Ayè kó tɛ́ ŋɛ́ nára-Ɔlɔ́dzɔ́!

Ɛ̀ŋɛ atsòtítɔ́ ŋa, è wà náyè títɛ́ si!

È ɖúgbe ayè títɛ́, ɛ̀ŋɛ kpó yèé à ma afɔ̀-arũ-ŋɛ́ ɛ́.

33

Ká nyɛ Ɔ̀ɖáyé oláyé gbangba

Atsòtítɔ́ ŋa, è ɖúgbe-ayètítɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́!

Ɛnɛ yèé ŋa inɔ́-ŋa má á ní dzɔ ní ká nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́.

È ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu aɖùrù.

È ta aɖùrù olókù maá ŋa, tsí ń nyɛ̀ɛ́.

È kɔ̃rĩ titɔ̃-kã̀ fúu.

È kɛ́ iŋɛ́-idzó ŋa,

tsí àbàlà kó wà ró si ńnɛ̀.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, afɔ̀-Ɔlɔ́dzɔ́ ɖóro gãgã si.

tsí itsɛ́-ɔwɔ́-ɛ̀ tsítse gbo, àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀.

Náa dzáfɔ̀-òtítɔ́ tsítse òŋu ɛdzɔ́ gãgã kpíkpè.

Ìtalɛ̀ ɛ́ kpó wà nyà ɖíre ní

Ɔlɔ́dzɔ́ náa nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fúnɛ.

Ɔlɔ́dzɔ́ wíìnyɛ̀, tsí ń tse ɔ̀rɔ̃,

tsí iŋɛ́ kpó yèé wà nɔ́ɔ̀rɔ̃ ɛ́,

èéfù-arũ-ara-ɛ̀ ní ó ń tse ŋa á.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa kpérí omi-àhũ si ńǹɖì ɔ̀kã̀ntso,

tsí kíbí à náa mú iŋɛ́-kã̀ tse ìtànyì si ɛ́,

bɛ́ɛ̀ ní ó kpaɖí àhũ lákṹ tɛ̀ŋgɛ̀lɛ̀ɛ̀ ŋa si ɛ́.

Ìtalɛ̀ ɛ́ kpó kó wà náàrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́.

tsí ɔ̀nyà ŋa náyé gbaŋgba á kpó,

odzo-Ɔlɔ́dzɔ́ kó wà tse ŋá.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, náa wíìnyɛ̀, tsí náa tsɛ.

Náa fɔ̀ ní iŋɛ́-kã̀ kó wá, tsí náa wá gbòkã́.

1Ɔlɔ́dzɔ́ ɖíwó ètò-ìlú ŋa.

Tsí ó bàdzɛ́ ètò yèé ŋa ɔ̀nyà-ìlú ŋa tse si ɛ́.

11 Ètò-Ɔlɔ́dzɔ́ wà si títí lɔ náàrìtã́,

tsí ìsérè-inɔ́-ɛ̀ ŋa náa wà si títí lɔ ńm̀bìmbí ńǹrènrè.

12 Ìlú yèé Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-ɛ̀ ɛ́, ó wɛɛ́wo-ire.

Ìlú yèé Ɔlɔ́dzɔ́ tsã̀ ní kó dzɛ́ tòŋu ɛ́,

ó wɛɛ́wo-ire.

13 Fee, Ɔlɔ́dzɔ́ wà wòrã ti nɔ́ɔ̀rɔ̃.

Tsí ó wà rí ɔ̀nyà ŋa kpó.

14 Ti títí ḿbí ó dzokó náàntã̀-oyè-ɛ̀ si ɛ́,

ó wà módzú tó ɔ̀nyà-ìtalɛ̀ ŋa kpó.

15 Òŋu yèé ɖá ìsérè-ɔ̀nyà kpó ɛ́,

náa ma iŋɛ́ kpó yèé kṹnukṹ wà tse ɛ́.

16 Kò tsi adzogu-ólú ŋa

kó kpɔ̀ gbɛ̃̀ɛ̃̀ ní náa gba ólú là á.

Tsí bí àmí ko atsɔnɔkɛ̃̀ɛ̃ nɔ́ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ gìɖì ɛ́,

kò tsi nyɛ̀ŋɛ̀ ní náa gbàá nárũ-ogu ɛ́.

17 Náfɔ̀-ká dzàdzàbɔ́ ɛ́,

kò tsi afɔ̀-atsĩ ni.

Tsí ikpá-atsĩ kà gbanɛ là.

18 Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́ náa módzú tó anáàrísá fúu ŋa.

Náa módzú tó ɛnɛ yèé ŋa náa wà mí kã àmúɖɔ̀-ɛ̀ ɛ́,

19 tsí kó gbà ŋá nárũ-ikú,

tsí ká wà náàyɛ̀ si ńǹwèrè-ebi dzídzà.

20 Àwa òŋu, odzú-wa wà nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Agbàfúnɛ òŋu àkpó-wa ní ó dzɛ́ ɛ́.

21 Ayè títɛ́-wa náa ti ńɖɔ̀-ɛ̀ ni.

Àa wà mí kã̀ã́, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ó dzɛ́ olí-mímá.

22 Ɔlɔ́dzɔ́, ore tsítse-ɛ̀ɛ kó wà ńǹtá-wa si

kíbí odzú tiwa gbo kò nyà nɔ́ɔ̀nà si fɛ́ɛ ɛ́.

34

Ó dzɔ ní ká nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ-Ɖafíɖì.

Ńǹwèrè yèé ó sɔ ara-ɛ̀ ɖi asṹrṹ nódzú-Àbìmèlɛ́kì,

tsí ó lée, tsí ó lɔ ɛ́ ní ó tsɔ́ orĩ yèé ɛ́.

Màa wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́ ńǹwèrè ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀,

tsí n wà kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́, kàkó tsìhã́-nárũ-mi.

Ayè wà tɛ́ mi ti nára-Ɔlɔ́dzɔ́.

Atara-nɛ bɔlɛ̀ ŋa ká wà gbɔ́ oŋù-mi,

tsí ká wà náyè títɛ́ si.

È nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́ bá mi ɖé!

È fú ká kpérí nyɛ̀ɛ́!

Ǹ ɖɔ̃́ kpe Ɔlɔ́dzɔ́, tsí ó dzɔ́ŋù fú mi.

Dzidzi ŋa mú mi, tsí ó gbà mí nárũ-ŋa.

Ɔ̀nyà ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé fodzú ta Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́, ayè nákó tɛ́ɛ!

Ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ kàkó dzanɔ́ láyé!

Olákèmà ɖúgbe, tsí Ɔlɔ́dzɔ́ gbɔ́,

tsí gbàá dzɔ̀ɔ́ nófò-ɛ̀ ŋa kpó.

Adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ náa ɖi ɔgbà,

tsí wérí anɛ́ àrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa,

tsí náa gbà ŋá dzɔ̀ɔ́.

È tɔ́ Ɔlɔ́dzɔ́ rí,

tsí e rí kíbí Ɔlɔ́dzɔ́ ɖɔ̃̀ tó gé!

Asáɖúkù ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́, ó wɛ éwo-ire.

10 Ɛ̀ŋɛ kpó yèé dzɛ́ ti Ɔlɔ́dzɔ́ si ɛ́,

è nɛ́ àrísá fúu, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

anɛ́ àrísá fú Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa, iŋɛ́-kã̀ kpókpó kà hã́ ŋa.

11 Fee, ɔma-dzàntá ŋa ńkóko gìɖì gbo,

ara náa kú ŋa, tsí ebi gbo náa kpa ŋá!

Ó ɖi, ɛnɛ yèé náa nɛ́ àkaralé si ńǹtá-Ɔlɔ́dzɔ́ ɛ́ òŋu,

iŋɛ́-kã̀ kpókpó kà hã́ã láyé!

12 Ɔma ŋa, è rɛ̃tígbè-mi!

Màa kɔ́ ŋɛ́ náàrísá-Ɔlɔ́dzɔ́.

13 Nɛ̀ɛ́ dzáfɔ̀-kó gbé náàyɛ̀ ná?

Nɛ̀ɛ́ wà wo agbó òŋu atɔ́,

tsí kó wɛ éwo-ire ná?

14 Íbàɖí kó máa wà fùɖá nárũ-ɛ̀ɛ.

Nà mú òɖòbò tsítse té.

15 Sá fú íbàɖí tsítse, tsí o wà tse ire.

Tútùúrɔ̀ wíwò kó kpɛ̃́ɛ̃ nódzú si, tsí o wà lée bá.

16 Odzú-Ɔlɔ́dzɔ́ náa wà tó atsòtítɔ́ ŋa.

Igbe-ŋa kà kɔ àrìmáa dzì nétí-ɛ̀.

17 Ó ɖi, atseébàɖí ŋa òŋu, Ɔlɔ́dzɔ́ náa fa ɔwɔ́ tɛ̀ ŋá,

àtóotíi ká máa tédzú ŋa ńǹtalɛ̀ láyé.

18 Bí atsòtítɔ́ ŋa ɖúgbe, Ɔlɔ́dzɔ́ náa gbɔ́ɔ,

tsí náa gbà ŋá dzɔ̀ɔ́ nóòfò-ŋà ŋa.

19 Ɛnɛ yèé ìsérè kpa si ŋa á,

Ɔlɔ́dzɔ́ kà kɔ̀ ŋá dzɔ̀ɔ́.

Náa gbà fú olárakúkú ŋa.

20 Àtsubi kpíkpɔ̀ náa bá atsòtítɔ́.

Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́ náa gbàá dzɔ̀ɔ́ ńŋa kpó gé ni.

21 Náa wà tsɛ́wé bòó, tsí ekũkũ-ɛ̀-kã̀ kpókpó kà tsɛ́.

22 Àtsubi nákó kpa atseébàɖí nóòkú.

Ɔ̀tɛ̀-atsòtítɔ́ ŋa, Ɔlɔ́dzɔ́ nákó fɛtí fú ŋa.

23 Ɔlɔ́dzɔ́ náa gba adzítsɛ́-ɛ̀ ŋa là.

Kàkó kpɛdzɔ́ mú asáɖúkù ńɖɔ̀-ɛ̀ ŋa-kã̀ kpókpó.

35

Ɔlɔ́dzɔ́ kó dzà gbè fú tɛ̀ɛ̀ ŋa

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Óò Ɔlɔ́dzɔ́, mú afɔ̀ bá amú afɔ̀ bá mi ŋa.

Dzà bá adzàbámi ŋa.

Kɛ́ àkpó, tsí o kɛ́ ìwɔ̀ra-irɛ̃,

tsí o wáa mɔ́wɔ́ gbè fú mi.

Kɛ́ ɔ̀tsɔ̀-ɛ̀ɛ, tsí o ɖíìnà fú alémi wérí ŋa.

Fɔ̀ fú mi ní èmi ní ìwɔ ní dzɛ́ agbàmílà á.

Awo ikú-mi ŋa, ká dzanɔ́, tsí furu.

Atsèsérè ní atsubi kó bá mi ŋa,

ká sɛ̃ ànyì, tsí kó anɔ́.

Ká wà kíbí nyàŋgbò yèé ŋa afɛ́fɛ́ wà fɛ́ ɛ́,

tsí adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ kó télè ŋá sɔ lɔ.

Ɔ̀nà-ŋa kó kpòkùkù kpó kpìrìm,

tsí wà yɔ̀ bɛ̀rɛ̀bɛ̀rɛ̀,

tsí adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ kó dzá tɛ̀ ŋá.

Nóòkṹnù ní à sɔ ɔ̀kpákù si fú mi ɛ́.

Nóòkṹnù ní à ɖɛ̃ ɔ̀fɛ̀ si, tsí ká ń tã́ ayé-mi ɛ́.

Àtsubi kó bá ŋa náàrì módzúlé,

tsí ɔ̀kpákù yèé àŋa ká-ŋa à sɔ si ɛ́,

kó ré kpa ŋá, tsí ɔ̀fɛ̀ yèé à ɖɛ̃ si ɛ́,

àŋa ká-ŋa ká tsubu dzì ńnɛ̀.

Ḿbɛ̀ɛ́, màa dzídzó-ayè títɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí ayè nákó wà tɛ́ mi ní ó gbà mí là.

10 Màa wà fɔ̀ ti ńnɔ́-mi kpó ní:

Ɔlɔ́dzɔ́, nɛ̀ɛ́ wà kíbí ìwɔ ná?

Nà gba olákèmà dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-anɛ́kpá lárèé ŋa,

tsí nà gba òŋu adzìyàkú dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-akóŋɛ́-nɛ lɔ ŋa.

11 Atsòɖòbò ŋa náa ǹɖe,

tsí wà bèrè mí náfɔ̀ yèé ǹ kò ma ɔ̀kã̀ ńnɛ̀ ɛ́.

12 À náa mú ànyì-ɔwɔ́ ɖɔ́kpɛ́ fú mi.

Tsí ǹ kí èmi níìkã̀ntso si.

13 Bí àŋa à wà tsàkɔ̃̀rɔ̃̀ ɛ́,

èmi òŋu, mà mú kotokú wɔ̀ si.*

Mà wà ɖi arũ, tsí wà wúùre ńnɔ́ ńnɔ́.

14 Kíbí à náa gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ fú ídza nàmí ìnàbí ɛ́,

bɛ́ɛ̀ ní mà wà lɔ, tsí wà bɔ̀ ɛ́.

Òkùkù náa kù ɖi mi,

tsí mà wà náànyínɔ́ si kíbí ínà kú fú mi bɛ́.

15 Bí ǹ ɖáàwɔ́ kɔsɛ̀, tsí bòkó tsubú,

à náa kpérí, tsí wà náàrĩ́ si kã̀ã̀.

À náa kpérí si ńǹtá-mi si kpó yèé èmi ǹ kà mà á.

Tsí à náa wà lɛ̀kpè ńǹtá-mi náàrì mí.

16 Bí ǹ tsubúlɛ̀, à náa sú wérí-mi si,

tsí wà fa arũ dzɛ si ńǹtá-mi.

17 Ɔlɔ́dzɔ́, títí fú àsòkò yèésí nàa wà rí bɛ́ɛ̀ ná?

Gbà mí dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-ɔ̀nyà-íbàɖí nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa.

18 Màa ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ ńǹkpérí-asɛ̃ Ɔ̀ɖáyé ŋa.

Màa nyɛ̀ɛ́ náàŋírĩ-èrò.

19 Máa dzɛ́, tsí n ɖi oláàrĩ́ fú awo íbàɖí-mi nóòkṹnù ŋa.

Ká máa wà rɛdzú wò mí, àŋa anyàmí kãdzú nóòkṹnù ŋa.

20 Oŋù-tútùúrɔ̀ kà wà nárũ-ŋa.

À náa tɔ́ kpákò si nɛ́sɛ̀ fú agbétúrú ńǹlú ŋa.

21 À náa tsí arũ dzɔ̀ɔ́ si nyàgã̀gã̀ã̀,

tsí wà fɔ̀ ní ɛ̃̀hɛ̃́ɛ̃̀, ɛ̃̀hɛ̃́ɛ̃̀, àa múu!

22 Ɔlɔ́dzɔ́, ò ríi! Máa fetí kpaá!

Ɔlɔ́dzɔ́, máa gbé nóòtèrè fú mi!

23 Óò, Ɔ̀ɖáyé Ɔlɔ́dzɔ́-mi,

kpɛdzɔ́ fú mi, tsí o ǹɖe,

tsí o dzà gbè fú mi!

24 Atsòtítɔ́ ní ò dzɛ́ ɛ́, dzà gbè fú mi Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi!

N máa ɖi oláàrĩ́ fú ŋa!

25 Máa dzɛ́, tsí ká fɔ̀ ní: Ɛ̀hɛ̃́ɛ̃̀ɛ̃̀! Iŋɛ́ yèé àa wà wò ɛ́ ńnɛ̀ɛ́!

Ká máa fɔ̀ ní ɛ̃ɛ̃, ɔwɔ́-wa tɛ̀ɛ́!

26 Akpérí rã́ã̀rĩ́ fú mi ŋa

ńǹwèrè yèé ǹ wà nóòfò si ɛ́,

anɔ́ kó kílɛ̀ fú ŋa!

Ká dzanɔ́, tsí furu, àŋa anɛ́ɛ̀tsɛ si ńǹtá-mi ŋa.

27 Ɛnɛ yèé ŋa wà wò ní Ɔlɔ́dzɔ́ kó ɖáàre fú mi ŋa á,

àrĩ́ nákó kɔ̃́ ìgbètí-ŋa, tsí à kó wà ɖúgbe-ayè títɛ́,

tsí à nákó wà fɔ̀ ní: Ɔlɔ́dzɔ́ tókpá,

tsí náa dzɔdzú-ɛ̀ ní kó sã̀ fú adzítsɛ́-ɛ̀.

28 Ḿbɛ̀ɛ́, màa tsí arũ, tsí wà fɔ òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ,

tsí màa wà nyɛ̀ɛ́ nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

36

Atseébàɖí òŋu ore tsítse-Ɔ̀ɖáyé

Orĩ yèé Ɖàfíɖì adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ tsɔ́ fú

agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Mà sɛ̃̀ wà tédzú afɔ̀ yèé ɔ̀nyà-íbàɖí náa wà fɔ̀ ɛ́.

 

Nódzú-ɔ̀nyà-íbàɖí òŋu, ká sá fú Ɔ̀ɖáyé kò nɛ́ɛ̀ɖí.

Náa rí ara-ɛ̀ títí kà nyáa ɖá àbi-ɛ̀ mà,

tsí kó nyàá kãdzú.

Íbàɖí òŋu kó tsòɖòbò gé ní náa wà nárũ si fúu ɛ́.

Ifɛ̀ɛ́nɔ́-ire tsítse tã́ ɖíi.

Ìsérè-íbàɖí tsítse gé ní náa wà tse ńǹtá-aní-ɛ̀ ɛ́.

Náa wà fa ɔ̀nà-íbàɖí,

tsí kà dzɛ́ kó kɔ íbàɖí tsítse dzɔ̀ɔ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, títí nɔ́ɔ̀rɔ̃ ní àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ náa lɔ ɛ́.

Títí lɔ ńǹgbèrí, àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ.

Òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ wà kíbí òkè-Ɔ̀ɖáyé ŋa bɛ́.

Ɛdzɔ́ kpíkpè-ɛ̀ɛ ŋa nɔnɔ̀ kíbí nínɔnɔ̀-àhũ bɛ́.

Ɔ̀nyà gbo, ɛrã gbo, nà gbà ŋá là.

Óò, Ɔ̀ɖáyé, àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ nɛ́ɛ̀fɛ́ góró!

Ɔ̀nyà ŋa náa wáa sá ɖúkù nábɛ́-iká-ɛ̀ɛ.

Nà mú ire-inɔlé-ɛ̀ɛ tsɔ̀ ŋá kũ̀.

Tsí nà fú ŋa nómi-oɖò nóɖò-ore tsítse-ɛ̀ɛ.

10 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní àyɛ̀ wà ti ɛ́.

Nódzú-iná-tɛ̀ɛ ní àwa gbo àa náa rí odzúná á.

11 Tse tsí ore tsítse-ɛ̀ɛ kó wà máa fú amàɛ́ ŋa.

tsí òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ kó wà máa fú ɛnɛ́ à ma afɔ̀-arũ-ŋa á.

12 Ɛsɛ̀-atse kɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ kó máa tɛ̀ ńɖɔ̀-mi.

Ɔwɔ́-ɔ̀nyà-íbàɖí ŋa kó máa lé mi soko.

13 Rí gé! À tsubúlɛ̀. Àŋa atseébàɖí ŋa.

À tsubílɛ̀ pàràm, tsí kò nɛ́ ká nyáa ǹɖe gbo ró.

37

Ìyàtɔ̀ náàŋírĩ-atseébàɖí òŋu atsòtítɔ́

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Inɔ́-atseébàɖí ŋa kó máa wà bíɛ.

Máa wà dzowú-alìlò kòdzɔkòdzɔ ŋa.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, à náa yáa rɔ kíbí kóko bɛ́ ni.

tsí à náa gbɛ̃ ŋùã̀ã̀ kíbí ewé ŋa bɛ́.

Mí kã Ɔlɔ́dzɔ́, tsí o tse iŋɛ́-ire ńǹlú ḿbí ò wà á.

Tsí o gbé ńǹlú ɛ́, iŋɛ́-kã̀ kó máa kpìgbòɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó dzɛ́ ayè títɛ́-ɛ̀ɛ,

tsí iŋɛ́ yèé ò wà wò ɛ́, nákó fɛ́ɛ ńnɛ̀.

Kɛ́ ɔ̀nà-ɛ̀ɛ ŋa kpó bɔwɔ́-Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí o mí kã̀ã́. Nákó tse iŋɛ́ kpó dzì ńǹɖì-ɛ̀ fɛ́ɛ.

Nákó nya òtítɔ́-ɛ̀ɛ ŋà kíbí odzúùrɔ̃̀-awúrɔ̀ bɛ́.

Tsí nya òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ gbo ŋà kíbí odzúùrɔ̃̀-òsã́ gãgã bɛ́.

Kpa kpíríkpírí si ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí odzú-ɛ̀ɛ kó wà nɔ́ɔ̀nà si fúu.

Inɔ́-ɛnɛ yèé ó sã̀ fúu ɛ́ kó máa wà bíɛ.

Inɔ́-amìyɛ̀ kó máa wà bíɛ.

Kɔ inɔ́ bíbí dzɔ̀ɔ́. Inɔ́ kó máa wà sɔɛ́ tsúù tsúù ró.

Inɔ́-ɛ̀ɛ kó tù, bí kò tsi bɛ́ɛ̀, íbàɖí gé ní náa tã́ã̀rã̀-ɛ̀ ɛ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, atseébàɖí ŋa nákó tsɛ̀rá.

Ó ɖi, amódzú si nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa,

ilɛ̀lú nákó ɖi tiŋa.

10 Títí kó bɔɖé, atseébàɖí kàkó wà ró.

Nàa rí ìɖìgbé-ɛ̀ bɛ́, tsí ɔ̀nyà-kã̀ kpókpó kàkó wà bɛ̀ ró.

11 Ó ɖi, ataranɛ bɔlɛ̀ ŋa, ilɛ̀lú nákó ɖi tiŋa.

À nákó gbé ńtútùúrɔ̀ kpó kpãŋu.

12 Atseébàɖí náa wà ɖìbò-atsòtítɔ́,

tsí náa wà fa arũ dzɛ fúu.

13 Ó ɖi, àrĩ́ ní Ɔlɔ́dzɔ́ náa wà rĩ́ fúu ɛ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́ náa ríi ní ìwèrè bàa, tsí à nákó kpɛdzɔ́ báa.

14 Atseébàɖí ŋa náa kpɔ tàsú-ŋa háà,

tsí dzi ɔrɔ̃-ɔfà-ŋa banɛ́, àtsùgbée ká kpa ataranɛ bɔlɛ̀

òŋu olákèmà nóòkú, tsí ɖéwo afɛkpa sísɛ̃́ ŋa gbo.

15 Ó ɖi fee, tàsú-ŋa nákó gú àŋa ká-ŋa nɛ́ɛ̀ɖɔ̃̀,

tsí ɔrɔ̃-ɔfà-ŋa nákó tsɛ́ kpó múnúmúnú.

16 Iŋɛ́ oɖé tsígíɖí yèé wà nɔ́wɔ́-atsòtítɔ́ ɛ́,

ó tsu nárũ fú kpíkpɔ̀-atseébàɖí ŋa kpó.

17 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ikpá-atseébàɖí nákó tã́.

Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́ náa banɛ́ atsòtítɔ́ ŋa.

18 Ɔlɔ́dzɔ́ ma ɔdzɔ́-ɛnɛ yèé ŋa à kà rí íbàɖí fɔ̀ nára-ŋa á,

tsí iŋɛ́ kpó yèé à dzogú-ɛ̀ ɛ́ náa wà si títí lɔ náàrìtã́.

19 À kà dzanɔ́ bí àtsubi bá ŋa.

Bí ebi wà dzà, àŋa à náa yó.

20 Atseébàɖí ŋa nákó tsɛ̀rá.

Ɔ̀tɛ̀-Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa wà kíbí ìbóbó ŋa nóko bɛ́,

tsí à nákó nɔ̀ ǹɖe náàrĩ̀kã̀ntso kíbí òwúrɔ̀ bɛ́ ni.

21 Atseébàɖí náa ŋɛ́ iŋɛ́, tsí kà sãã́.

Atsòtítɔ́ òŋu náa rí ànyínɔ́ fúnɛ,

tsí náa fúnɛ ńŋɛ́ gbo.

22 Ɛnɛ yèé Ɔ̀ɖáyé tu kùsɛ̀ɛ̀ fú ŋa á,

ilɛ̀lú nákó ɖi tiŋa.

Ó ɖi, ɛnɛ yèé ó ré fú ŋa á, à nákó tsɛ̀rá.

23 Bí ó dzɛ́ ní ɔ̀nà yèé ɔ̀nyà wà fà á dzì ńǹɖì-ɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tse tsí náa mú ɛsɛ̀ tɛ̀ òŋu àkaralé.

24 Bí ó tsubú, kà kí bɛ̀ si, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ náa banɛ́ ɔwɔ́-ɛ̀ si kpãŋu kpãŋu.

25 Ǹ gbé náàtìlɛ̀nɖe títí wáa gbó.

Ó ɖi, ǹ kò rí ká kɔ atsòtítɔ́ dzɔ̀ɔ́ nàmí

ɔmalɔ́ma-ɛ̀ ŋa ká ɖi abere dzídzɛ tã́ná dzɛ wòrí.

26 Nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ fee, atsòtítɔ́ náa wà rí ànyínɔ́ fúnɛ,

tsí náa ŋɛ́ iŋɛ́ fúnɛ gbo.

Ɔmalɔ́ma-ɛ̀ ŋa gbo náa ɖi kùsɛ̀ɛ̀ si fúu.

27 Sá fú íbàɖí tsítse. Tse ire,

tsí nàa nɛ́ ìɖìgbé si títí làkóò làkóò.

28 Ɔlɔ́dzɔ́ náa dzáfɔ̀-òtítɔ́ tsítse,

tsí kà kɔ atsòtítɔ́-ɛ̀ ŋa dzɔ̀ɔ́.

Náa wà náànyì-ŋa si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

Ó ɖi, ìbìmbí ìrèŋrè-atseébàɖí ŋa òŋu, à náa tsɛ̀rá.

29 Atsòtítɔ́ ŋa fee, ilɛ̀lú nákó ɖi tiŋa,

tsí à nákó gbé ńnɛ̀ títí lɔ náàrì máa tã́.

30 Ifɛ̀ɛ́nɔ́ kí ńɖi-atsòtítɔ́, tsí afɔ̀ gbo náa gãgã nárũ-ɛ̀.

31 Ɛkpa-Ɔ̀ɖáyé-ɛ̀ náa wà ńnɔ́-ɛ̀ si gé ni.

Tsí kà mú ɛsɛ̀ si sé.

32 Atseébàɖí náa wà tsɔ́ atsòtítɔ́,

àtsùgbée kó nyáa kpòkú-ɛ̀.

33 Ó ɖi, Ɔlɔ́dzɔ́ kà múu bɔwɔ́-ɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ kà dzɔ̀ɔ́-ɛ̀, tsí kó kí nɛ́dzɔ́.

34 Odzú-ɛ̀ɛ kó wà nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔlɔ́ɖzɔ́,

tsí o wà fa ɛ̀kpa-ɛ̀ làkóò.

Nákó burɔ̃ si néwo fɛ́ɛ, tsí mú ilɛ̀lú bɔwɔ́-ɛ̀ɛ.

Tsí atseébàɖí ŋa nákó tsɛ̀rá ńǹtsodzú-ɛ̀ɛ.

35 Ǹ rí atseébàɖí, tsí ó ǹɖe òŋu ikpá-ɛ̀,

tsí wà ga kíbí egi-sɛ́ɖìrì-Lìbánì bɛ́. *

36 Ó ɖi, tɛ̀ɛ̀ gbo sì tã́ wáa lɔ. Kò wà ró.

Ǹ wòó títí, ǹ kò ríi ró.

37 Módzú tó ɛnɛ yèé à kà rí íbàɖí fɔ̀ nára-ɛ̀ ɛ́.

Rí ɛnɛ yèé à ma afɔ̀-arũ-ɛ̀ ɛ́.

Ɛnɛ́ kà tse ìkparà á fee, ànyìwà ɔ̀la-ɛ̀ náa sã̀ gé ni.

38 Adzàbi ŋa nákó tsɛ̀rá kpó náàrĩ̀kã̀ntso.

Ànyìwà-ɔ̀la-kã̀ kpókpó kò wà fú atseébàɖí ŋa.

39 Ńɖi-Ɔlɔ́dzɔ́ ní ɔlà-atsòtítɔ́ ŋa náa ti ɛ́.

Bí íbàɖí bàa, à náa ɖáre Ɔlɔ́dzɔ́.

40 Ɔlɔ́dzɔ́ náa mɔ́wɔ́ gbè fú ŋa, tsí gbà ŋá dzɔ̀ɔ́.

Náa gbà ŋá dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-atseébàɖí ŋa,

tsí náa gbà ŋá là, iŋɛ́ tse ɛ́, à náa sá ɖúkù ńɖɔ̀-ɛ̀.

38

Àkɔ̃̀rɔ̃̀-kã̀ ɖá àbi-ɛ̀ ŋa mà, tsí wà wúùre

Orĩ-Ɖàfíɖì. Orĩ-ìtédzú.

Óò Ɔlɔ́dzɔ́, máa mú inɔ́ bíbí fɛtí fú mi.

Máa mú oró-inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ, tsí ń kɔ̀ mí.

Ɔfà-ɛ̀ɛ ŋa ta mí. Ɔwɔ́-ɛ̀ɛ tɛ̀ mí.

Iŋɛ́-kã̀ kpókpó kò wà rere si nára-mi

náàtsùgbée inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ.

Náàtsùgbée àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́,

iŋɛ́-ire-kã̀ kò wà nékũkũ-mi ŋa ró.

Ɛ̃ɛ̃, íbàɖí-mi ŋa tàkádzá éwo-mi.

À wówo, tsí tɛ̀ mí má si kpɛ̀nlɛ̀ɛ̀.

Odzudzu-mi ŋa wà rũ̀ kútúkútú,

tsí wà tsomi wàà, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

éwo kò sí fú mi.

Ara kpa si fú mi si kpó,

tsí ó tó mi si tó bɛ́ɛ̀.

Nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́, mà kí sídzó sídzó si!

Àra-mi náa gboná má mi si kùù.

Iŋɛ́-kã̀ kpókpó kò wà rere si nára-mi.

Àmí tã́ ɖí mi, tsí ara kpa si fú mi kpó wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́.

Inɔ́-mi fɔ́tɔ̀ si, tsí ǹ wà gbɛ̃ hm̀m̀ hm̀m̀.

10 Ɔlɔ́dzɔ́, awù-mi ŋa kpó wà nódzú-ɛ̀ɛ si.

Tsí hm̀m̀ hm̀m̀ yèé ǹ wà ɖɔ̃́ ɛ́ kò ɖúkùɛ́.

11 Ɛ̀ɖɔ̃̀-mi wà fò koŋkoŋkoŋ, tsí àmí tã́ ɖí mi.

Odzú-mi gìɖì gbo ɖɛ̀ kpó.

12 Ídzà-mi ŋa, àdzɔ́rɛ̃̀-mi ŋa,

à sɛ̃̀ náànyì-mi náàtsùgbée ìréré-mi.

Tsí tèmi ŋa gbo kò wà sɔ́má mi ró.

13 Awo ikú-mi ŋa wà sɔ ɔ̀kpákù fú mi.

Awo íbàɖí fú mi ŋa náa wà wíìnyɛ̀, tsí ká ń bàdzɛ́ mi,

tsí òɖòbò tsítse gé ní náa gba ìsérè-ŋa si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ ɛ́.

14 Tsí èmi ǹ ɖi aɖetí. Ǹ kò wà gbɔ̃́ɔ̃̀rã̀.

Tsí ǹ ɖi mùnù. Ǹ kò wà wíìnyɛ̀.

15 Ǹ ɖi ɔ̀nyà-afetí kpa afɔ̀

òŋu ɛnɛ́ kà tsã́rũ dzɔ́ŋù ɛ́.

16 Ɔlɔ́dzɔ́, ìwɔ gé ní ǹ módzú si nɔ́ɔ̀nà si fú ɛ́.

Nàa dzɔ́ŋù fú mi gé ni Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi.

17 Mà fɔ̀ ní: N máa ɖi oláàrĩ́ fú ŋa,

ńǹwèrè yèé ǹ wà sé ɔ̀nà á.

18 Tsútsubúlɛ̀-mi ti sɔ́má si,

tsí ɖíɖɔ̃̀ yèé ǹ wà gbɔ́ ɛ́ wà si gé ni.

19 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ǹ tsí atsɔ nódzú-íbàɖí-mi.

tsí odzo-àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́ wà tse mí.

20 Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa wà náàyɛ̀ si,

tsí àmí kò ŋá si. Anyàmí kãdzú nóòkṹnù ŋa,

à kò tì kpɔ̀ bɔ̀.

21 Amú ànyì-ɔwɔ́ ɖɔ́kpɛ́ fú ire tsítse-mi ŋa,

à náa wà bá mi fɔ̀ fú kíbí ire tsítse náa kpã́ mi nódzú si ɛ́.

22 Ɔlɔ́dzɔ́, máa kɔ̀ mí dzɔ̀ɔ́ ɖé!

Ɔ̀ɖáyé-mi, máa gbé nóòtèrè fú mi.

23 Ɔlɔ́dzɔ́ agbàmílà, kóyá fɛ́ɛ,

tsí o wáa gbà fú mi ɖé!

39

Ɔ̀nyà kò tì dzɛ́ iŋɛ́-kã̀ kpókpó

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú Yèɖùtúnì agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ɛ́.

Orĩ ɛ́ ní.

Ǹ ní màa módzú tó ìrɛ̃̀-mi rĩ́rɛ̃̀,

àtsùgbée n máa mú arũ-mi dzàbi.

Màa ɖi olárũmatsí bí atseébàɖí wà nódzú-mi si.

Ǹ kpa húwíí si, tsí tsikó si kpíríkpírí,

náàrì wíìnyɛ̀-kã̀ kpókpó.

Ó ɖi, iŋɛ́-ire-kã̀ kpókpó kò bɔ́ ńnɛ̀ fú mi.

Àríkɛ̀ yèé ǹ wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ tsɛ̃̀ɛ̃̀ máa ró ńnɛ̀ɛ́.

Ɛ̀ɖɔ̃̀-mi gboná si bɛ́ kùùù.

Nàa ɖédzú iná ní wà dzómi ɛ́ ni.

Tsí ó tse tsí ǹ tsí arũ wíìnyɛ̀, tsí wà fɔ̀ ní:

Ɔlɔ́dzɔ́, tse tsí n ma ìtã̀ntã́-ayé-mi.

Tse tsí n ma ìwèrè yèé bɔ̀ fú mi ɛ́.

Tse tsí n mà ní iŋɛ́ tútù ní ǹ dzɛ́ ɛ́.

Rí gé! Ò tse tsí ìmarũ-ɔdzɔ́-mi ŋa kpó wà kíbí tsítsédzú-àtɛ́wɔ́ bɛ́.

Ìwèrè yèé màa gbà á kò tì tó iŋɛ́-kã̀ nódzú-ɛ̀ɛ.

Bí ɔ̀nyà wà náàyɛ̀ títíìtìtì gìɖì,

Kpàáfù nákpotu ní ó dzɛ́ ɛ́.

 

Sɛ́là

 

Fee, ɔ̀nyà náa wà lɔ, tsí wà bɔ̀.

Ó ɖi, òdzìmdzìmi gé ní ó dzɛ́ ɛ́.

Kà fú ara-ɛ̀ náyè. Ó ɖi, kà sì rí iŋɛ́-kã̀ kpókpó ńnɛ̀.

Náa wà tɛ iŋɛ́-ɛ̀fɛ́-ɛ̀ ŋa si.

Ó ɖi, kà ma ɛnɛ yèé bòkó wáa dzɛ́ ɔlá-ɛ̀ ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, báàyí fee, kí màa ɖóro ɖè ró ná?

Ìwɔ ní ǹ módzú si nɔ́ɔ̀nà si fúu ɛ́.

Gbà mí dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-àbi-mi ŋa kpó ɖé!

Máa dzɛ́ mú mi fú èkpè-ɛnɛ yèé éwo kò sí fú ŋa á.

10 Báàyí ɛ́, ǹ kpa kpíríkpírí si,

tsí ǹ ɖi yàwó-arũmatsí, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ìwɔ ní tse mí si bɛ́ɛ̀ ɛ́.

11 Famí-kòtsã́ tsítsɔ̀ mí bɛ́ɛ̀ ńǹkɛ̀ɛ́!

Ǹ kàkó nyáa tóòsũ̀-ɛ̀ɛ ró.

12 Bí ò fɛtí fú ɔ̀nyà fú àbi yèé ó dzɛ ɛ́,

ò wà kɔ́ɔ ni. Tsí kíbí àsàkpá náa tsitsɛ́ bánɛ ɛ́,

bɛ́ɛ̀ ké ní nà tse bá awù-ɔ̀nyà á.

Ɔ̀nyà ŋa kpó, kpàáfù nákpotu gé ní à dzɛ́ ɛ́.

 

Sɛ́là

 

13 Ɔlɔ́dzɔ́, gbɔ́ ìrewúwú-mi òŋu igbe-mi ɖé!

Máa fetí kpa ɔkṹ sísɔ̃-mi.

Ɔma-àrɛ̃̀wá ní ǹ dzɛ́ si ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ɛ́.

Atsíwérí ní ǹ dzɛ́ ɛ́ kíbí gbágbóǹgbàgbò-mi ŋa á.

14 Máa wò mí ró ɖé,

àtsùgbée n nyáa táyè

tã́ná n dzì nɔ́ɔ̀nà, tsí tèmi kó tã́.

40

Iŋɛ́ kpó yèé Ɔlɔ́dzɔ́ tse ɛ́, èrò kó gbɔ́, èrò kó mà

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ ɛ́ ní.

Ǹ módzú si nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔlɔ́dzɔ́, tsí odzú-mi ɖi fofo.

Tsí ó nyí wò mí, tsí gbɔ́ igbe ɖíɖá-mi.

Ó kpɔ̀ mí fùɖá ńnɔ́-ɔ̀fɛ̀, ńnɔ́-rɛ̀rɛ́ nínɔnɔ̀,

tsí kɛ́ mi ɖóro ńǹtá-òkúta lákṹ,

tsí ǹ ɖóro si nɛ́sɛ̀ méèdzì náàrì mì dzígí.

Ó tse tsí ǹ là nóŋù nórĩ titɔ̃,

tsí ǹ wà nyɛ Ɔ̀ɖáyé-wa.

Èrò nákó gbɔ́, èrò nákó mà,

tsí à nákó wà nɛ́ àrísá fúu,

tsí à nákó wà mí kã Ɔlɔ́dzɔ́.

Amíkã Ɔlɔ́dzɔ́ fee, ó wɛ éwo-ire.

Kà nyíwo atse kɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ ŋa òŋu atsòɖòbò ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-mi, ò tse àwùsì lákṹ lákṹ ŋa

ńnɔ́-ètò yèé ŋa ò tse fú wa á.

Iŋɛ́-kã̀ kò wà ká ŋ́ sàwé-ɛ̀ɛ.

Mà wò ní n wà fɔ̀ ŋá, tsí sɛ̃̀ wà fɔ̀ ŋá ró.

Ó ɖi, à ɖɛ̀rɛ̀, kò nɛ́ fífɔ̀ tã́.

Kò tsi ɛbɔ nàmí ɔ̀yà ŋa ní ò wà wò ní ká tse fɛ́ɛ ɛ́.

Ò lu etí fú mi ní n gbɔ̃́ɔ̃̀rã̀ ni.

Kò tsi ɛbɔ yèé à náa dzoná-ɛ̀ búláá

òŋu ɛbɔ-ká ń sã́ã̀bi ní ò wà wò ɛ́.

Ḿbɛ̀ɛ́, ǹ ní ìwɔ kó rí gé! Ǹ bàa ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ.

Ǹ rí, tsí à kɔ iŋɛ́ yèé màa tse ɛ́ si ńnɔ́-ìwé-kã̀ si.

Ɔ̀ɖáyé-mi, ǹ wò ní n tse awù-ɛ̀ɛ.

Ká rɛ̃̀ si nɛ́kpa-ɛ̀ɛ wà ńnɔ́-mi si.

10 Ńǹkpérí-asɛ̃̀ Ɔ̀ɖáyé ŋa,

ǹ dzíkɔ̀ ɖíɖɔ̃̀ fúnɛ ní nà tsòtítɔ́.

Ǹ kàkó nyáa tsikó-ɛ̀. Ɔlɔ́dzɔ́, ò mà bɛ́ɛ̀.

11 Òtítɔ́-ɛ̀ɛ tsítse fee, ǹ kò ń si ńnɔ́ si náàrì fɔ̀ɔ́.

Ǹ fɔ̀ɔ́ fú ŋa ní àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ,

tsí nà gbanɛlà. Ǹ fɔ̀ɔ́ fú ɔ̀nyà ŋa ńǹkpérí-asɛ̃̀ Ɔ̀ɖáyé ŋa ní

nà rí ànyínɔ́ fúnɛ, tsí ò dzɛ́ olóòtítɔ́.

12 Ɔlɔ́dzɔ́, ìwɔ ò kàkó kɔ àrìmáa rí ànyínɔ́ fú mi!

Ò dzáfɔ̀-mi, tsí àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ kà kpàrɔ̀.

Ḿbɛ̀ɛ́, nàa wà tsɛ́wé bò mí làkóò làkóò gé ni.

13 Àtsubi yèé ŋa bá mi si ɛ́, kò nɛ́ kíkã̀.

Íbàɖí-mi ŋa tsítse wérí mi si kpó nyàgã̀ã̀,

títí ǹ kò wà rírã ró. À kpɔ̀ láre irɔ̃ néwo-mi.

Tsí ara kú mi kpó.

14 Ɔlɔ́dzɔ́, ò dzàre ɖé, gbà mí!

Ɔlɔ́dzɔ́, kó yá fɛ́ɛ, wáa gbà fú mi ɖé!

15 Àŋa awokú fú mi ŋa, tse tsí anɔ́ kó kílɛ̀ fú ŋa,

tsí ara kó kú ŋa!

Ká sɔ́ lɔ bɛ̀, tsí anɔ́ kó kɔ̃́dzú-ŋa bɔ̀,

àŋa awo íbàɖí fú mi ŋa!

16 Àŋa yèé wà fɔ̀ ní m̀bó m̀bó ɛ́,

anɔ́ kó mú ŋa títí ká máa nya tsí ɛsɛ̀ ńlɛ̀!

17 Ó ɖi, ɛnɛ yèé ŋa kpó wà wo ká ríɛ ɛ́,

ká wà dzídzó-ayè títɛ́.

Ɛnɛ yèé ŋa dzáfɔ̀-kíbí nà gbanɛ là á,

ká wà fɔ̀ ní: " Ɔlɔ́dzɔ́ lákṹ! "

18 Olákèmà ní ǹ dzɛ́ ɛ́,

tsí ǹ dzɛ́ olóòfò gbo!

Ó ɖi Ɔlɔ́dzɔ́, nà tédzú mi ɖé!

Agbàfú mi òŋu agbàmídzɔ̀ɔ́ ní ò dzɛ́ ɛ́.

Ɔ̀ɖáyé-mi, yára wá ɖé!

41

Àkɔ̃̀rɔ̃̀-kã̀ wà wúùre

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ɛnɛ yèé náa tédzú kònɛ́kpá ŋa á, ó wɛ éwo-ire!

Bí àtsubi báa nɔ́dzɔ́-kã̀, Ɔlɔ́dzɔ́ náa tse tsí náa bɔ́ ńnɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa fúu náàyɛ̀,

tsí náa tse tsí náa sã̀ fúu ńǹtalɛ̀ ɛ́.

Bí ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ ŋa wà gbó, tsí wà ya, kà múu bɔwɔ́ ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa mɔ́wɔ́ gbè fúu bí ó sũ̀ ńlɛ̀-àmóɖi si.

Náa tɔ́dzú-ɛ̀ kpó ńǹtá-aní yèé ó sũ̀ si ɛ́.

Èmi gbo ǹ wà fɔ̀ fɛ́ɛ ní: Ɔlɔ́dzɔ́, rí ànyínɔ́ fú mi,

tsí o bɔ mí ɖé, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ǹ dzàbi-ɛ̀ɛ.

Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa wà fɔ afɔ̀-mi ḿbàɖí gé ni.

À ní: Nɔ́dzɔ́sí tɛ̀ɛ̀ nákó tã́ gìɖì ná?

Nɔ́dzɔ́sí ɛ́kɔ-ɛ̀ nákó nɔ̀ ǹɖe ńǹtalɛ̀ ɛ́ ni?

Bí ɔ̀nyà-kã̀ wáa rí mi,

náa wà mú afɔ̀ bɔ̀ nárũ-mi, àtsùgbée n fɔ̀.

Ìsérè-íbàɖí tsítse gé ní náa wà néwo-ɛ̀ ɛ́,

tsí bí ó fùɖá bɛ́, náa ta afɔ̀ ɛ́ wérí kpó.

À náa kpérí sɔ́má mi si bɛ́,

tsí wà ɖìkpá, tsí wà ń kpe ɛ́kɔ-mi.

Tsí à náa wà sére àtsubi yèé nákó bá mi ɛ́.

Dzàmbá lákṹ-kã̀ ní báa si ɛ́,

tsí ó sũ̀ ńlɛ̀ àsũ̀kã̀, tsí kò tsi kó ǹɖe ni!

10 Ídzà-mi gìɖì ńǹtá-ɛnɛ yèé ǹ karalé si kpó,

tsí wà dzɛ dzídzɛ-mi ɛ́,

ó nyí okpì-ìsò kã̀ mí.

11 Ó ɖi, ìwɔ Ɔlɔ́dzɔ́, rí ànyínɔ́ fú mi,

tsí o kɛ́ mi ǹɖe. Màa tseé sã fú ŋa.

12 Ḿbɛ̀ɛ́, màa rí mà ní o dzáfɔ̀-mi,

tsí ɔ̀tɛ̀-mi kàkó bugbeta ní òŋu dzàdzàbɔ́-mi ró.

13 Ó ɖi, èmi òŋu, ò banɛ́ mi,

tsí ò bɔ mí, tsí ó tù mí.

Màa wà nódzú-ɛ̀ɛ si lakóò làkóò.

14 Ɔkpɛ́ ni ti Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-Ìsàràyɛ́lì

títí lɛ́lɛ́ŋ̀lɛ̀lɛ̀, títí lɔ náàrìmáa tã́! Ɛ̀tsɛ! Ɛ̀tsɛ!

42

Ɔ̀nyà-kã̀ kí ńǹgbɛ́, tsí ó wúùre fú Ɔ̀ɖáyé

Orĩ yèé ɔmalɔ́ma-Kòré ŋa tsɔ́

fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní. *

Óò, Ɔ̀ɖáyé-mi.

Kíbí àŋgbɛ̃ náa wà gbɛ̃ àgbã̀rĩ́-kã̀ tó,

tsí náa wà ro ɛkpa-omi ŋa wérí ɛ́,

bɛ́ɛ̀ ké ní àmì-ɛ̀ɛ wà kpa mí,

tsí ǹ wà wòɛ́ ɛ́.

Fee, àmì n rí Ɔ̀ɖáyé, Ɔ̀ɖáyé Oláàyɛ̀

kò tì wà kpa mí bɔ̀.

Nɔ́dzɔ́sí màa nyáa káà wɔlé-ɛ̀,

tsí ɖóro nódzú-ɛ̀ yá?

Nóòsã́-kã̀, òru-kã̀ á,

omi-inyɔ́kṹ gé ní ǹ wà mɔ ɛ́.

Ɔ̀nyà ŋa náa bèrè mí nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ ní:

Ńbisí Ɔ̀ɖáyé-ɛ̀ɛ ɛ́ gìɖì wà ńǹkɛ̀ɛ́ ná?

Bí ǹ tédzú kíbí mà wà

náàŋírĩ-ɔ̀nyà ɛ̀gbɛ̀lɛ́ɛ̀gbɛ̀ ŋa si,

tsí àa náa dzɔ́ làkóò ńlé-Ɔ̀ɖáyé òŋu ayè títɛ́,

tsí àa náa wà nórĩ-Ɔ̀ɖáyé nyínyɛ̀ ŋa si,

tsí wà nɔ́dzɔ́-ɔɖɔ̃́ si ɛ́,

ara náa kú mi si gé ni.

Kà kàa ara kó kú mi,

tsí ìsérè-mi kó ròmá si fee,

màa tédzú wà mí kã Ɔ̀ɖáyé.

Màa tɔ́ nyɛ̀ɛ́ ró, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ó gbà mí là, tsí dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-mi.

Ɔ̀ɖáyé-mi, ara kú mi si góró.

Òŋu ní tse tsí ǹ wà tédzú-ɛ̀ɛ ti nérè-Yòɖánì,

ḿbí òkè-Hɛ̀rìmɔ́nì òŋu òkè

yèé à náa kpè ní tsígíɖí ɛ́ wà á.

Oɖò ŋa wà tsɛ́,

tsí omi ŋa wà ɖà kũkũ wàà, wàà.

Ɔtsã́-omi ŋa òŋu omi ŋa á wà rĩ mí kpó,

tsí oɖò tédzú mú mi.

Ɔlɔ́dzɔ́ kó nya àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ ɖíre fú mi nóòsã́,

tsí nóoru, ni n wà kɔ̃rĩ fúu.

Màa wúùre fú Ɔ̀ɖáyé

òŋu yèé fú mi náàyɛ̀ ɛ́.

10 Tsí màa fɔ̀ fú Ɔ̀ɖáyé ní:

Òkúta lákṹ ní ò dzɛ́,

tsí mà ɖárè ɛ́.

Kí tse tsí ò gbàgbé mi si bɛ́ɛ̀ ná?

Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa wà tse bá mi góró.

Ǹ tédzú kí náànyínɔ́ si ńǹkɛ̀ɛ́ géè?

11 Ɔ̀tɛ̀-mi ŋa náa wà lɛ̀kpè ńǹtá-mi gé ni.

À náà bèrè mí ní:

Ńbisí Ɔ̀ɖáyé-ɛ̀ɛ ɛ́ gìɖì wà ńǹkɛ̀ɛ́ ná?

12 Kà kàa ara kó kú mi,

tsí ìsérè-mi kó ròmá si fee,

màa tédzú wà mí kã Ɔ̀ɖáyé.

Màa tɔ́ nyɛ̀ɛ́ ró, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ó gbà mí là, tsí dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-mi.

43

Ɔlɔ́dzɔ́, àmì-ɛ̀ɛ wà kpa mí

Óò Ɔlɔ́dzɔ́! Dzà gbè fú mi,

tsí ɖáàre fú mi nódzú-kònáàrísá fɛ́ɛ ŋa.

Gbà mí nɔ́wɔ́-atsòɖòbò ŋa òŋu atseébàɖí ŋa.

Ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé atsɛ́wébòmí.

Kí tse tsí ò kɔ̀ mí ná?

Kí tse tsí màa gbɛ̃ si kã̀nyìì si tó bɛ́ɛ̀ ná?

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò fú ɔ̀tɛ̀-mi ŋa nɔ́ɔ̀nà,

tsí à bòkó mú mi tsɛ̀rá?

Tse tsí odzúná-ɛ̀ɛ òŋu òtítɔ́-ɛ̀ɛ

ká gbɛ̃́ mi lɔ nóòkè yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ ɛ́.

Ká gbɛ̃́ mi lɔ ńǹɖìgbé-ɛ̀ɛ.

Màa lɔ ńǹdzɛ̀bɔ-Ɔ̀ɖáyé,

Ɔ̀ɖáyé oláyètítɛ́-mi.

Ɔ̀ɖáyé-mi, màa wà taɖùrù, tsí wà nyɛ̀ɛ́.

Kí tse tsí ara kó kú mi si,

tsí n wà náàbo-ayé-mi rírã́ si? Ókò!

Odzú-mi nákó wà nɔ́ɔ̀nà si fú Ɔ̀ɖáyé ni,

tsí màa wà nyɛ̀ɛ́ ró.

Agbàmílà ni, Ɔ̀ɖáyé-mi ni.

46

Ɔlɔ́dzɔ́ wà náànyì-wa si

Orĩ yèé ɔmalɔ́ma-Kòré ŋa

tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. *

Oŋù bíbɛ yɛyɛ ní à náa ń kɔ̃rĩ ɛ́.

Orĩ ɛ́ ní.

Ɔ̀ɖáyé dzɛ́ ɔgbà líle-kã̀,

tsí náa wérí wa si kpó ni.

Ó dzɛ́ ìɖì-ḿbí à náa ɖúkù gìɖì gìɖì ɛ́.

Náa kpaɖí si ńǹwèrè kíìwèrè gé ní

òŋu kó mɔ́wɔ́ gbè fú wa bí òfò bá wa.

Bí ilɛ̀ gìɖì wà mì kpó dzìdzìdzì,

tsí òkè ŋa wà ɖíwó ɖà lɔ ńnɔ́-àhũ,

ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá àwa òŋu.

Bí omi-àhũ ɛ́ gìɖì wà wó tsùtsùtsù,

tsí ɔtsã́-omi ŋa á wà kpa lɔ, tsí wà kpa bɔ̀,

ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá àwa òŋu.

Sɛ́là

Fee, oɖò tsítsã̀-kã̀ wà,

tsí ɛkpa-omi-ɛ̀ ŋa náa mú ayè tɛ́ ìlú-Ɔ̀ɖáyé.

Ìlú ɛ́ dzɛ́ ti Ɔ̀ɖáyé akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀.

Ḿbɛ̀ ní Ɔ̀ɖáyé Oléwo náa gbé ɛ́.

Ɔ̀ɖáyé wà náàŋírĩ-ìlú ɛ́ si,

tsí kò tsi kó fɔ́ láyé ni.

Títí ilɛ̀ kó má gé ná,

Ɔlɔ́dzɔ́ ti wà mɔ́wɔ́ gbè fú ìlú ɛ́.

Ìlú ŋa wà tse dzàdzàdzà,

tsí oyè-ìlú ŋa wà fɔ́.

Ɔ̀ɖáyé tsóŋù, tsí ìtalɛ̀ ɛ́ kpó ramá.

Ɔlɔ́dzɔ́ Oláyé gbaŋgba wà náànyì-wa si.

Ɔ̀ɖáyé-Yákúbà dzɛ́ ɔgbà líle-kã̀,

tsí náa wérí wa si.

È wá, tsí e wáa rí iŋɛ́ kpó yèé Ɔlɔ́dzɔ́ wà tse ɛ́.

È módzú kpũrã iŋɛ́ yèé ŋa

ó mú tsɛ̀rá ńǹtalɛ̀ ɛ́ si ɛ́.

10 Ɔlɔ́dzɔ́ náa ɖá ogu ɖóro títí lɔ ńkpàkũkpàkũ-ayé ɛ́.

Náa tsɛ́ ɔfà òŋu ɔ̀tsɔ̀ ŋa kpó múnúmúnú.

Náa tãná gú ɔkɔ̃̀-ogu ŋa kpó.

11 Ɔ̀ɖáyé ní: Ká hɛ̀sɔ̀,

tsí ká rí mà ní òŋu ní dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé ɛ́.

Òŋu dzàdzàbɔ́-ìlú ŋa kpó,

tsí òŋu dzàdzàbɔ́-ìtalɛ̀ ɛ́ kpó.

12 Ɔlɔ́dzɔ́ Oláyé gbaŋgba wà náànyì-wa si.

Ɔ̀ɖáyé-Yákúbà dzɛ́ ɔgbà líle-kã̀,

tsí náa wérí wa si.

47

È kɔ̃rĩ fú Ɔ̀ɖáyé Ólú ìtalɛ̀ ɛ́ kpó

Orĩ yèé ɔmalɔ́ma-Kòré ŋa

tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ɛ̀ŋɛ ɔ̀nyà-ìlú ŋa kpó,

è kpawɔ́ òŋu ayè títɛ́.

Ɛ̀ŋɛ ɔ̀nyà-ìlú ŋa kpó,

è kpèébú-ayè títɛ́,

tsí e ń nyɛ Ɔ̀ɖáyé.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ Oléwo, ó nódzo tó bɛ́ɛ̀.

Ólú lákṹ ní ó dzɛ́ fú ìtalɛ̀ ɛ́ kpó ɛ́.

Ó tse tsí àa kã́rũ ɔ̀nyà-ìlú-àledzò ŋa kpó.

tsí àa dzà ŋá, tsí mú ɛsɛ̀ lé ńǹtá-ŋa si.

Ɔmalɔ́ma-Yákúbà ŋa,

àrínódzú-Ɔ̀ɖáyé ŋa ní àa dzɛ́ ɛ́.

Ìlú ḿbí àa wà si báàyí ɛ́,

Ɔ̀ɖáyé ní tsã̀ã́, tsí ń fú wa á.

Ó wà mú ayè tɛ́ wa tó bɛ́ɛ̀.

Bí Ɔ̀ɖáyé bòkó wɔlé,

èébú-ayè títɛ́ náa wà kpa tsùùù,

tsí ikpè náa wà ɖɔ̃́ ni.

È kɔ̃rĩ fú Ɔ̀ɖáyé.

È kɔ̃rĩ, è kɔ̃rĩ fú Ɔ̀ɖáyé ólú-wa.

È kɔ̃rĩ fúu.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔ̀ɖáyé dzɛ́ ólú fú ìtalɛ̀ ɛ́ kpó.

È kɔ̃rĩ fúu. È kɔ̃rĩ òtítɔ́ ŋa fúu.

Ɔ̀ɖáyé wà gbɛ̃́ ɔ̀nyà-ìlú-àledzò ŋa.

Ó dzokó si kìrì náàntã̀-oyè-ɛ̀.

Àntã̀-oyè ɛ́ dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ akpá akpá, ɛsɛ̀ ɛsɛ̀.

10 Ɔ̀gã́-ìlú ŋa òŋu ɔma-Ɔ̀ɖáyé ŋa,

Ɔ̀ɖáyé-Àbàràhámì,

à dzɔ́ kpérí si kpó.

Ɛ̃ɛ̃, ɔ̀gã́ yèé ŋa wà tsɛ́wé bo ìtalɛ̀ ɛ́,

ti Ɔ̀ɖáyé ní à dzɛ́ ɛ́.

Ɔ̀ɖáyé òŋu ká-ɛ̀ kpeéwo fú iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó.

48

Sìyɔ́nì òkè-Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ yèé ɔmalɔ́ma-Kòré ŋa

tsɔ́ ɛ́. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔlɔ́dzɔ́ lákṹ, tsí dzɔ ní ká nyɛ̀ɛ́,

ká nyɛ̀ɛ́ ńǹlú-Ɔ̀ɖáyé-wa.

Ká nyɛ̀ɛ́ ńǹtá-òkè yèé dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ akpa akpá ɛsɛ̀ ɛsɛ̀ ɛ́.

Òkè olí-àŋfɛ́ŋú, amú ayè tɛ́ ìtalɛ̀ kpó.

Nóòro-ayé ɛ́, ḿbɛ̀ ní òkè-Sìyɔ́nì wà á.

Ìlú-ólú lákṹ ni.

Ɔ̀ɖáyé wà ńSìyɔ́nì si,

tsí à màá ní òŋu ní dzɛ́ atsɛ́wébonɛ ɛ́.

Rí gé! Ólú ŋa kpérí,

tsí à ǹɖe má náàdzɔ́, tsí bàa.

Tsí kíbí odzú-ŋa dzá ìlú ɛ́ bɛ́ gé ɛ́,

à kí dzã̀maa, tsí dzidzi mú ŋa,

tsí ɛsɛ̀ yèé à ń tsúwá á, à ń ɖí ànyì.

À wà ŋá kpó kpàkpàkpà ńǹɖìkã̀ntso bɛ̀,

tsí wà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ tsɛ̃̀ɛ̃̀ kíbí ɔnɔbɛ̃̀ɛ̃ náa kálɛ̀-ɔma bíbí si ɛ́.

Ó wà kíbí awu-ɔwɔ́-òŋtsà

yèé náa fɔ́ ɔkɔ̃̀-odzómi-ìlú-Tàrìsísì ŋa á bɛ́.

Iŋɛ́ yèé àa gbɔ́ ɛ́, odzú-wa kã̀ã́ ńǹlú-Ɔlɔ́dzɔ́ Oláyégbaŋgba,

ńǹlú-Ɔ̀ɖáyé-wa. Ɔ̀ɖáye múu dzokó si rìgírìgí títí lɔ náàrìmáa tã́.

 

Sɛ́là

 

10 Óò Ɔ̀ɖáyé, ńnɔlé-ɛ̀ɛ fee,

àa náa sɛ̃̀ wà tédzú kíbí àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ si ɛ́.

11 Óò Ɔ̀ɖáyé, kíbí ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ wà fì lɔ náyé gbaŋgba á,

bɛ́ɛ̀ ké ní à nákó wà nyɛ̀ɛ́ ɛ́.

Òtítɔ́ gé ní nà wà tse ɛ́.

12 Ayè wà tɛ́ òkè-Sìyɔ́nì,

tsí ìlú-Yúɖà ŋa wà náyè títɛ́ si

náàtsùgbée ɛdzɔ́ kpíkpè-ɛ̀ɛ ŋa.

13 È ǹɖe, tsí e rɛ̃̀ ńǹtá-oɖi-Sìyɔ́nì wérí kòdzá,

tsí e kã ilé-itsɛ́-aɖèlú ŋa.

14 È rí àŋfɛ̃́ŋú-oɖi-ɛ̀ ŋa,

tsí e kã ìɖì ká sá ɖúkù ńnɛ̀ ŋa.

Ḿbɛ̀ɛ́, è nákó nyáa wáa kpɛ̀rɔ́-ɛ̀ fú ɔma-ànyìwàla ŋa ní:

15 Ɔ̀ɖáyé ɛ́ fee, Ɔ̀ɖáyé-wa ní ó dzɛ́ si

títí lɔ náàrìmáa tã́ á. Agbɛ̃́nɛ-wa ni.

51

Ɔ̀ɖáyé, ò dzàre ɖé, mú àbi-mi ŋa tɔrɛ fú mi

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ólú Ɖàfíɖì gbaya. Bàtsébà aya-Yùríyà ní ó gbà á.

Ɔ̀ɖáyé bɛ Nàtánì agbáfɔ̀-ɛ̀ fɔ̀ wáa lɔ fú Ɖàfíɖì. *

Ńnɛ̀ ní Ɖàfíɖì tsɔ́rĩ yèé bɛ́, tsí wà fɔ̀ ńǹkɛ̀ɛ́ ní:

Óò! Ɔ̀ɖáyé, náàtsùgbé-ore tsítse-ɛ̀ɛ fee,

Ò dzàre, rí ànyínɔ́ fú mi ɖé.

Kíbí nà gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ fúnɛ tó gbà á,

mú àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́ tɔrɛ fú mi.

Wɛ kò sã̀ yèé ǹ tse ɛ́ ǹɖe nára-mi kpó ɖé.

Wɛ íbàɖí yèé ǹ tse ŋa á ǹɖe kpó béré béré.

Íbàɖí yèé ǹ tse ɛ́, ǹ ríi mà.

Àbi yèé ǹ dzɛ ɛ́ kí ńǹsérè-mi si gé ni.

Ɔ̀ɖáyé, ǹ dzàbi-ɛ̀ɛ.

Àbi-ìwɔ níìkã̀ntso gé ní ǹ dzɛ ɛ́ náa.

Iŋɛ́ yèé dzɛ́ íbàɖí nódzú-ɛ̀ɛ ɛ́,

òŋu ní ǹ tse yí.

Bí ò ní òŋu kó wíìnyɛ̀-kã̀,

tɛ̀ɛ nákó dzàre gé ni.

Ò kà kpɛdzɔ́-òkṹnù.

Ǹ ti dzɛ́ adzàbi si tã́ná ìnà-mi kó bí mi.

Títí ńnɔ́-ìnà-mi ní ǹ dzɛ́ atseébàɖí ɛ́.

Òtítɔ́ gé ní nà wò ní kó gbé ńnɔ́-ɔ̀nyà á.

Títí ńnɔ́-mi ɛ́,

ɛ̀kɔ́-ifɛ̀ɛ́nɔ́ gé ní nà wà tse fú mi ɛ́.

Mú hùsófù *, tsí o ń wɛ̀ fú mi.

tsí èérĩ́ kó tã́ nára-mi.

Wɛ̀ fú mi, tsí n má kíbí àlà bɛ́.

10 Ò dzàre ɖé, mú ayè tɛ́ mi,

tsí n wà nɔ́ɖɔ̃́ si bùràà.

Ò tse tsí ǹ kò tó èkĩ́kĩrĩ́ gìɖì ró.

Tse tsí n táyè ńǹkɛ̀ɛ́.

11 Ǹ tsìkálɛ̀, máa wo àbi yèé ŋa ǹ dzɛ ɛ́ ɖé.

Wɛ íbàɖí ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó ǹɖe fú mi.

12 Óò! Ɔ̀ɖáyé, sɔ inɔ́-mi ɖi titɔ̃,

tsí inɔ́-mi kó má.

Sɔ ìsérè-mi ɖi titɔ̃,

tsí ìsérè-mi kó dzokó náàrì mì dzígí.

13 Ò dzàre, máa lé mi soko ɖé.

Máa gba èéfù-ɛ̀ɛ nɔ́wɔ́-mi.

14 Tse tsí ayè-ɔlà yèé nà fúnɛ́ ɛ́ kó wà tɛ́ mi ró.

Tse tsí awù-ire gbo kó rí ìɖì dzokó ńnɔ́-mi.

15 Fee, màa ɖíre ɔ̀nà-ɛ̀ɛ ŋa fífà fú kògbɔ̃́ɔ̃̀rã̀ ŋa,

tsí adzàbi ŋa nákó nyí, tsí sɛ̃̀ wá ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ.

16 Ɔ̀ɖáyé, ikú-ɔ̀nyà-kã̀ kó máa ti nɔ́wɔ́-mi,

tsí o bèrè mí ńnɛ̀ ɖé. *

Ɔ̀ɖáyé, ìwɔ ní gbà mí là á.

Màa kɔ̃rĩ náàtóoríi ɔlà yèé ò fú mi ɛ́.

17 Ɔlɔ́dzɔ́, tsí arũ-mi,

tsí n wà nyɛ̀ɛ́.

18 Fee, kò tsi ká kpɛrã tsɛbɔ fɛ́ɛ ní ò wà wò ɛ́.

Bí ǹ tsɛbɔ, tsí dzoná-ɛ̀ kpó búláá gìɖì, kàkó dzɔdzú-ɛ̀ɛ.

19 Ɔ̀ɖáyé, ɛbɔ yèé náa dzɔdzú-ɛ̀ɛ,

tsí nà wò ní ká tse f'ɛ́ɛ ɛ́,

òŋu ní dzɛ́ ɔ̀nyà kó tara-ɛ̀ bɔlɛ̀ ɛ́.

Bí ɔ̀nyà-kã̀ tara-ɛ̀ bɔlɛ̀,

tsí nyíìlò kpaɖà, ò kà kɔ̀ɔ́.

20 Kpaɖí, tsí o tsore fú ɛnɛ yèé ŋa wà ńSìyɔ́nì ɛ́, *

tsí o sɛ̃̀ ma oɖi-Yèrúsàlɛ́mì si ńǹɖì-ɛ̀.

21 Ḿbɛ̀ɛ́, kíbí ìwɔ ká-ɛ̀ɛ nà wò ní ká tsɛbɔ fú òŋu gbà á,

àa nákó wà tseé fɛ́ɛ bɛ́ɛ̀.

Àa nákó wà tsɛbɔ, tsí wà dzoná-ɛ̀ kpó búláá fɛ́ɛ.

Àa nákó kɛ́ lalá-akɔ ŋa lɔ ńǹdzɛ̀bɔ-ɛ̀ɛ,

tsí wà ń tsɛbɔ fɛ́ɛ.

52

Kíbí atseébàɖí náa tã́ ayé-ɛ̀ gbà á

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. Orĩ ɛ́ ní.

Ńǹwèrè yèé Ɖòwɛ́gì ti Èɖòmítì ŋa á

wáa sɛ́rí Ɖàfíɖì fú Sɔ́lù ní: Ɖàfíɖì bɛ́ ni,

ó lɔ ńlé-Àhìmèlɛ́kì ɛ́, Ɖàfíɖì wà fɔ̀ ní:

Ìwɔ ɔ̀nyà-olíkpá, kí tse tsí ò wà mú íbàɖí tsítse,

tsí wà ń nya akpa ná?

Nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé wà tsore fúnɛ.

Ìnyɛ̀ wíwí-ɛ̀ɛ náa dzɛ́ ètò-ɔ̀nyà kpíkpa.

Arũ-ɛ̀ɛ mú si hɛ́hɛ́ kíbí bɛ̀tɛ̀ ìhɛ́kpɛ́rɛ́.

Tsí nà wà nóòɖòbò tsítse si gé!

Nà dzáfɔ̀-íbàɖí láre ire.

Tsí nà dzáfɔ̀-òɖòbò gbo láre òtítɔ́ wíwí.

 

Sɛ́là

 

Oŋù-afɔ̀-tɛ̀ɛ kó bàdzɛ́ iŋɛ́ ní náa ɖɔ̃̀ fɛ́ɛ ɛ́.

Ò dzɛ́ olárũ yíyá nóòɖòbò.

Ɔ̀ɖáyé nákó múɛ tsɛ̀rá títí lɔ náàrìtã́.

Nákó fàɛ́ fùɖá ŋ́kpá náwúrɛ́-ɛ̀ɛ,

tsí nákó nyàɛ́ ǹɖe ńǹtalɛ̀-àwáàyɛ̀ ŋa.

 

Sɛ́là

 

Ḿbɛ̀ɛ́, atsòtítɔ́ ŋa nákó ríi,

tsí à nákó wà sá títítí.

Tsí à nákó wà rã́ã̀rĩ́, tsí wà fɔ̀ ní:

È rí gé! Ɛnɛ yèé ní òŋu kàkó sá ɖáre Ɔ̀ɖáyé ɛ́ ńnɛ̀ɛ́!

Tsí náa wà mí kã kíbí ɔwɔ́ wà fúu tó si,

òŋu ikpá yèé gbo ó nɛ́, tsí kó ń tse íbàɖí bá ɔ̀nyà ŋa á.

10 Ó ɖi, èmi òŋu fee,

ǹ wà ńnɔlé-Ɔ̀ɖáyé si kíbí

egi-òlífì-kã̀ yèé ara-ɛ̀ɛ tù si dzɛ̀m̀m̀ si bɛ́ ɛ́.

Tsí mà mí kã Ɔ̀ɖáyé si ní àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ si

títí lɔ náàrì máa tã́.

11 Ɔ̀ɖáyé-mi, màa wà nyɛ̀ɛ́ nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò wà ńtsɛ́ si.

Odzú-mi wà nɔ́ɔ̀nà si fɛ́ɛ, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ò dzɛ́ olóore nódzú-ɔma-ɛ̀ɛ ŋa.

53

Ɔ̀nyà ŋa kò wà wo Ɔ̀ɖáyé

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

À náa fɔ̃kpè si ńnɛ̀ ni. Orĩ ɛ́ ní.

Ɛnɛ yèé éwo kò sí fú ŋa á náà fɔ̀ ní:

Ɔ̀ɖáyé-kã̀ kpókpó kò wà.

À náa wà tsìtsekíìtse, tsí wà rĩ̀rɛ̃̀kíìrɛ̃̀.

Ɔ̀kã̀-ŋa-kã̀ kpókpó kà tsere gìɖì.

Ɔ̀ɖáyé wà nɔ́ɔ̀rɔ̃,

tsí ó wà módzú tó ɔ̀nyà-ayé yèé ŋa,

tsí ó wà bèrè ní:

Ni ɔ̀nyà-kã̀ kpókpó kò wà,

tsí nɛ́fɛ̀ɛ́nɔ́, tsí kó wo Ɔ̀ɖáyéè?

Àŋa kpó, à nɔ̀ si. Tsí à wà tsìtsekíìtse.

Ɔ̀kã̀-ŋa-kã̀ kpókpó kà tsere.

Ɔ̀nyà ɔ̀kã̀ntso gìɖì kò wà tsere.

Ɔ̀ɖáyé ní: Atseébàɖí ŋa á fee,

à kò wà gbɔ́ɔ̀kpì-iŋɛ́-kã̀ kpókpó niì?

Tèmi ŋa tédzú ɖi ìdzɛ̀ndzɛ fú ŋa,

tsí à wà dzɛ ńǹkɛ̀ɛ́ gé.

À kà wúùre fú Ɔ̀ɖáyé láyé.

À kà sá fú iŋɛ́-kã̀ kpókpó.

Fee, iŋɛ́ yèé kó mú dzidzi múnɛ ɛ́

kàkó wà tã́ná dzidzi nákó wà mú ŋa.

Ìɖéǹɖè ni, ɔ̀tɛ̀-ɛnɛ yèé dzɛ́ ti Ɔ̀ɖáyé ŋa á,

Ɔ̀ɖáyé nákó ra ŋá kpó, tsí à nákó dzanɔ́.

Ɔ̀ɖáyé kɔ̀ ŋá.

Nɛ̀ɛ́ nákó ti ńSìyɔ́nì, *

tsí wáa gba ɔma-Ìsàràyɛ́lì ŋa là ná?

Ńǹwèrè yèé Ɔ̀ɖáyé nákó sɛ̃̀ tɔ́tse

ayé-ɛnɛ yèé ŋa dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ ɛ́ si ńǹɖì-ɛ̀ ɛ́,

ɔmalɔ́ma-Yákúbà ŋa nákó wà dzó, tsí wà yɔ̀.

Ɔma-Ìsàràyɛ́lì ŋa nákó wà náyè títɛ́ si.

54

Ɔlɔ́dzɔ́ gbà mí nɔ́wɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

À náa ta aɖùrù ŋa si ńnɛ̀ ni. Orĩ ɛ́ ní.

Ńǹwèrè nyɛ̀ŋɛ̀ ɛ́, ɛnɛ-Sífì ŋa wáa fɔ̀ fú Sɔ́lù ní:

Ɖàfíɖì ɖúkù ńɖi-àŋa si.

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Tse àtsùgbée ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ, tsí o gbà mí ɖé!

Lo ikpá-ɛ̀ɛ, tsí o ń làbilàre fú mi ɖé!

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Gbɔ́ ìrewúwú-mi!

Máa fetí kpa afɔ̀ yèé ǹ wà fɔ̀ ɛ́ ɖé!

Aledzò ŋa * ɖì gìrìdzàà si ńǹtá-mi si,

tsí ɛnɛ́ ɔwɔ́-ŋa kà rí tìtì ɛ́ wà wo ká kpòkú-mi.

Àŋa òŋu, à kà bùɖì-kã̀ kpókpó si fú Ɔ̀ɖáyé.

 

Sɛ́là

 

Ó ɖi fee, Ɔ̀ɖáyé-mi wà mɔ́wɔ́ gbè fú mi.

Ɔlɔ́dzɔ́ ní tse tsí ǹ wà náàyɛ̀ si ɛ́.

Tse àtsesã fú atsɔ́mi ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́, nyà ɖíre ní àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ.

Mú ŋa tsɛ̀rá.

Fee, màa tsɛbɔ fɛ́ɛ náàrì nyí wò.

Ɔlɔ́dzɔ́, màa wà mú ɛ́kɔ-ɛ̀ɛ kɔ̃rĩ, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ò dzɛ́ olóore.

Ò gbà mí nárũ-òfò ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀,

tsí ǹ dzàdzàbɔ́-ɔ̀tɛ̀-mi ŋa kpó.

56

Bí òfò bánɛ, ká mí kã Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Oŋù yèé à náa ń kɔ̃rĩ ɛ́, à náa kpèé ní àlúùŋkùkù-akpakpíríkpírí-ìlú dzídzɛ̃̀ ŋa.

Kíbí ɔwɔ́-Fìlìsìtínì ŋa tɛ̀ɛ́

ńǹlú-Gátì ɛ́ ní ó tsɔ́ orĩ ɛ́. Orĩ ɛ́ ní.

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Rí ànyínɔ́ fú mi ɖé!

Ɔ̀nyà ŋa wà náànyì-mi si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ gé ni.

À náa wà mú mi réré,

tsí wà fɔ̃́ tã̀mbó si nódzú fú mi!

Tsɔ́nɛtsɔ́nɛ ŋa wà náànyì-mi si nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

À kpɔ̀ bɛ́ gbɛ̃̀ɛ̃̀, tsí wà dzogu bá mi,

àŋa atse kɛ́rɛ́kɛ́rɛ́ nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa á. *

Bí odzo kpé mi tsítse, mà wà mí kɛ̃̀ɛ̃́.

Mà wà nyɛ Ɔ̀ɖáyé náàtsùgbée afɔ̀-ɛ̀.

Mà wà mí kã Ɔ̀ɖáyé, tsí ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá mi.

Kí ɔ̀nyà dzɛ̀kpàdzɛ̀wà nákó nyáa tse bá mi?

Nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́ ɛ́, ká kpodzú-afɔ̀-mi ŋa ɖélɛ̀ gé ní náa dzɛ́ ti ŋa si ɛ́.

Ìsérè tiŋa gé ní dzɛ́ ní ká wà tseébàɖí bá mi ɛ́.

À náa wà ɖìbò-mi, tsí káà ɖúkù si,

tsí wà tsɔ́ mi nɔ́ɔ̀nà yèé ǹ wà gbà ŋa á,

àtsùgbée ká kpòkú-mi.

Kíbí à wà tseébàɖí tó ɛ́ fee, à nákó nyáa bɔ́ ńnɛ̀ɛ̀?

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Mú inɔ́ bíbí-ɛ̀ɛ, tsí ń ɖá ŋa taánù náa!

Ḿbí ǹ tála lɔ wérí wérí ŋa á, ò kã̀ ŋá.

Gba inyɔ́kṹ-mi ɖa náàkpò-awɔ-ɛ̀ɛ.

À kò kɔɔ́ si ńǹwé-ɛ̀ɛ si bɛ́ɛ̀ɛ̀?

10 Nɔ́dzɔ́ yèé màa ɖɔ̃́ kpèɛ́ ɛ́,

ɛsɛ̀ yèé ɔ̀tɛ̀-mi ŋa ń tsúwá á, à nákó ń ɖáànyì.

Ǹ mà ní Ɔ̀ɖáyé wà náànyì-mi si.

11 Ǹ wà nyɛ Ɔ̀ɖáyé náàtsùgbée afɔ̀-ɛ̀.

Ɛ̃ɛ̃, náàtsùgbée afɔ̀ ɛ́, ǹ wà nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́.

12 Mà wà mí kã Ɔ̀ɖáyé, tsí ɛ̀ɖɔ̃̀ kà ɖá mi.

Kí ɔ̀nyà dzɛ̀kpàdzɛ̀wà nákó nyáa tse bá mi?

13 Óò Ɔ̀ɖáyé! Àlé yèé ŋa ǹ ta si ɛ́,

ó wà ní n sã ŋá fɛ́ɛ.

Màa tsɛbɔ-ɔkpɛ́ ɖíɖá, tsí ń sã ŋá fɛ́ɛ.

14 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò gbà mí nárũ-ikú,

tsí ò kò dzɛ́, tsí n kɔ ɛsɛ̀ tsubú.

Ò tse bɛ́ɛ̀, àtsùgbée n wà rɛ̃̀ nódzú-Ɔ̀ɖáyé,

tsí wà rɛ̃̀ nódzú-iná yèé náa fúnɛ náàyɛ̀ ɛ́.

57

Ɔ̀ɖáyé dzɛ́ agbàfúnɛ

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Oŋù yèé à náa ń kɔ̃rĩ ɛ́ ní dzɛ́ ní: '' Máa bàdzɛ́ iŋɛ́ ".

Kíbí Ɖàfíɖì sá ɖúkù ńfò òkúta,

tsí kó bɔ́ nɔ́wɔ́-Sɔ́lù ɛ́ ní ó tsɔ́ orĩ ɛ́. Orĩ ɛ́ ní.

Óò Ɔ̀ɖáyé! Rí ànyínɔ́ fú mi!

Ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní mà sá ɖúkù ɛ́.

Nà mú iká-ɛ̀ɛ bò mí málɛ̀ si

títí àsòkò-àtsubi náa wáa lɔ.

Ǹ wà ɖɔ̃́ kpe Ɔ̀ɖáyé Oléwo!

Ǹ wà ɖɔ̃́ kpe Ɔ̀ɖáyé ɛnɛ yèé nákó tse iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó fú mi ɛ́!

Ɔ̀ɖáyé kó fú mi nɔ́là ti nɔ́ɔ̀rɔ̃,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ɔ̀nyà ŋa wà náànyì-mi si gé ni.

 

Sɛ́là

 

 

Ɔ̀ɖáyé kó nyà ɖíre ní àkaralé wà ńǹtá-òŋu,

tsí òŋu náa tse òtítɔ́ gbo.

Náàŋírĩ-dzàntá agbóronɛ ŋa ní ǹ wà si ɛ́.

Enyí-ŋa wà kíbí ɔ̀tsɔ̀ òŋu ɔfà ŋa bɛ́,

tsí iŋá-ŋa gbo wà kíbí tàsú múmú hɛ́hɛ́-kã̀ bɛ́.

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Nya lílákṹ-ɛ̀ɛ yèé tàkadzá ɔ̀rɔ̃ lɔ sã́ŋú sã́ŋú ɛ́ ɖíre.

Tse tsí iyì-ɛ̀ɛ kó gba ìtalɛ̀ ɛ́ kpó kòdzá.

À sɔ iwúrɛ́ si nɔ́ɔ̀nà-mi.

Tsí ara kú mi kpó.

Tsí à ɖɛ̃ ɔ̀fɛ̀-kã̀ si ńwádzú-mi,

tsí àŋa ká-ŋa à bɔ́ sɔ ńnɛ̀

 

Sɛ́là

 

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Ɛ̀ɖɔ̃̀-mi dzokó ńǹkɛ̀ɛ́.

Ɛ̃ɛ̃, Ɛ̀ɖɔ̃̀-mi dzokó ńǹkɛ̀ɛ́.

Màa kɔ̃rĩ-kã̀ fɛ́ɛ.

Àyé-mi, dzí! Ɛ̀ŋɛ aɖùrù ŋa ńǹrɔ́ǹrɔ́, è dzí!

Ǹ wà wo n tse tsí ilɛ̀ kó yáa má!

10 Ɔlɔ́dzɔ́, màa ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ náàŋírĩ-ɔ̀nyà-ìlú ŋa,

Màa kɔ̃rĩ nyɛ̀ɛ́ náàŋírĩ-ìlú ŋa

11 Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ɛ,

tsí gba ìɖìkíìɖì káà kã ɔ̀rɔ̃.

Òtítɔ́ tsítse-ɛ̀ɛ gbo lɔ káà kã tsútsú-òdzò.

12 Óò, Ɔ̀ɖáyé! Nya lílákṹ-ɛ̀ɛ yèé tàkadzá ɔ̀rɔ̃ lɔ sã́ŋú sã́ŋú ɛ́ ɖíre!

Tse tsí iyì-ɛ̀ɛ kó gba ìɖìkíìɖì kpó ńǹtalɛ̀ ɛ́.

58

Ɔ̀ɖáyé dzɛ́ àkpɛ̀dzɔ́ fú àkpɛ̀dzɔ́-ìtalɛ̀ ŋa

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Oŋù yèé à náa ń kɔ̃rĩ ɛ́ ní dzɛ́ ní: '' Máa bàdzɛ́ iŋɛ́ ".

Bí è wà kpɛdzɔ́ fúnɛ fee, iŋɛ́-kã̀ náa bɔ̀, tsí wà ńǹɖúkù si niì?*

È wà kpɛdzɔ́ òtítɔ́ fú ɔ̀nyà ŋa yáà?

Kpɛ́rɛ́! È náa mà tã́ná wà nóòkṹnù tsítse si.

Tsí è náa wà tse iŋɛ́-odzú líle ŋa ńǹtalɛ̀ ɛ́.

Títí kíbí à kɛ́ efũ̀-atseébàɖí ŋa á ní ɛkpa-ŋa náa ti tɔ̃ si ɛ́.

Bí à bí ŋa sɔ ńlɛ̀ bɛ́ gé ná, à náa ti sé ɔ̀nà,

tsí bɔ̀ fú òɖòbò tsítse si ńǹkɛ̀ɛ́.

Arũ-ŋa náa dzɛ́ oró si kíbí oró-edzò bɛ́.

Tsí à náa wà kíbí dzàkpàtà yèé náa mú etí-ìgbɔ̃́ɔ̃̀rã̀ tsoɖi si,

tsí kà gbɔ́ orĩ-àmùrò ŋa gìɖì, tsí dzó.

Bí oŋù-àmùrò ɛ́ ɖɔ̃̀ nɔ́ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ gìɖì, kà gbɔ́ɔ, tsí dzó.

Óò, Ɔ̀ɖáyé! Tsɛ́ enyí nárũ-ŋa!

Òtsó-ŋà ŋa kíbí òtsó-ɔma-dzàntá ŋa á,

Ɔlɔ́dzɔ́, tu ŋá ǹɖe!

Kíbí omi náa tsã̀ wáa lɔ bɛ́ gé ɛ́,

tse tsí ká nɔ̀ ǹɖe bɛ́ɛ̀!

Ɔfà-ŋà ŋa yèé à wà ta á kó kũ̀! *

Ká ɖà kíbí ɔ̀gbɛ̃́ yèé bí ó fà wáa lɔ

ni ɛkpa-ɛ̀ náa wà gbɛ̃ làkóò ɛ́.

Ká ɖà kíbí efũ̀ yèé tsɛ́ wáa lɔ,

tsí odzú-ɔma á kà kã odzúùrɔ̃̀ ɛ́.

10 Tã́ná agúgú-ŋa kó wáa ɖi sùsú ɛ́,

bí à tù si nàmí à gbɛ̃ si oo, afífi kó fɛ́ ŋa lɔ. *

11 Ɔ̀ɖáyé nákó tse àtsesã fú atseébàɖí ŋa,

tsí atsòtítɔ́ nákó wà náyè títɛ́ si,

iŋɛ́ yèé tse ɛ́, àmbara-atseébàɖí ŋa ní nákó ń tsã ɛsɛ̀ ɛ́.

12 Tsí ɔ̀nyà ŋa nákó wà fɔ̀ ní:

Ɛ̃ɛ̃, òtítɔ́ tsítse fee, èrè wà ńnɛ̀ fúu.

Ɔ̀ɖáyé wà, tsí dzɛ́ àkpɛ̀dzɔ́ ńǹtalɛ̀ ɛ́ ìɖéǹɖè.

67

Ìlú kpó kó ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔ̀ɖáyé

Orĩ yèé à tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Aɖùrù ní à náa wà ta si ńnɛ̀ ɛ́.

Orĩ-Ɔ̀ɖáyé sísɛ̃̀ ni. Orĩ ɛ́ ní.

Óò! Ɔ̀ɖáyé, rí ànyínɔ́ fú wa.

Tu kùsɛ̀ɛ̀ fú wa.

Módzú-ire wò wá ɖé.

 

(Sɛ́là) *

 

Tse fú wa bɛ́ɛ̀, àtsùgbé-ɔ̀nà yèé ò tɔ́ si ɛ́,

ɔ̀nyà-ayé ŋa kó ɖáa mà.

Ɔ̀nyà-ìlú ŋa kpó ká mà ní ìwɔ ní dzɛ́ agbanɛlà á.

Ɔ̀ɖáyé, ɔ̀nyà-ìlú ŋa kó wà ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ.

Ɔ̀nyà-ìlú ŋa kpó ká dzɔ́ wà ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ.

Tse tsí ayè kó wà tɛ́ ìlú ŋa,

tsí ká wà ɖúgbe-ayè títɛ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò kà kpɛ́dzɔ́-òkṹnù fú ɔ̀nyà-ìlú-kã̀ kpókpó.

Ò wà gbɛ̃́ ìlú ŋa ńǹtalɛ̀ ɛ́.

 

(Sɛ́là)

 

Ɔ̀ɖáyé, ìlú ŋa kó wà ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ.

Ɔ̀nyà-ìlú ŋa kpó ká dzɔ́ wà ɖɔ́kpɛ́ fɛ́ɛ

Ilɛ̀ sã dzídzɛ. Ɔ̀ɖáyé-wa tu kùsɛ̀ɛ̀ fú wa.

Ɛ̃ɛ̃, Ɔ̀ɖáyé-wa kó tu kùsɛ̀ɛ̀ fú wa.

Àtsùgbé-ɔ̀nyà-ayé gbaŋgba ŋa kpó ká wà nɛ́ àrísá fúu.

70

Ɔ̀ɖáyé, yára wáa gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɖé

Orĩ yèé Ɖàfíɖì tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á.

Orĩ-ìtédzú ni. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔ̀ɖáyé, yára wáa gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɖé.

Ɔlɔ́dzɔ́, yára wáa mɔ́wɔ́ gbè fú mi ɖé.

Awo ikú-mi ŋa fee,

anɔ́ kó kí ńlɛ̀ fú ŋa.

Awo íbàɖí-mi ŋa,

ká tòkpì náànyì, tsí kí ńlɛ̀ kãrãã.

Ɛnɛ yèé ŋa wà fɔ̀ fú mi ní: Ǹbó, ǹbó ɛ́,

ká sɛ̃̀ náànyì-mi, tsí anɔ́ kó kí ńlɛ̀ fú ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́, ɔ̀nyà ŋa kpó yèé wà wòɛ́ ɛ́,

ká tsàtsùgbé-ɛ̀ɛ, tsí wà dzó,

tsí ká wà náyè títɛ́ si.

Ɛnɛ yèé ŋa kpó náa nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fɛ́ɛ ɛ́,

ìwɔ yèé náa gbanɛ là á,

ká wà fɔ̀ ńǹwèrè ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ ní:

Ìwɔ, Ɔ̀ɖáyé, ò lákṹ.

Èmi òŋu, olákèmà ní ǹ dzɛ́ ɛ́,

tsí ǹ kí náànyínɔ́ si.

Ɔ̀ɖáyé, yára wáa mɔ́wɔ́ gbè fú mi ɖé.

Ìwɔ ní wà gbà fú mi, tsí wà gbà mí dzɔ̀ɔ́ ɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́, yára wá ɖé.

84

Ɔlɔ́dzɔ́ Oléwo, ǹ nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú ilé-ɛ̀ɛ góró

Orĩ yèé ɔmalɔ́ma-Kòré ŋa tsɔ́ fú agbɛ̃́ ayɔ́rĩkɔ̃ ŋa á. *

Aɖùrù-Gátì ní à náa wà ta si ńnɛ̀ ɛ́. Orĩ ɛ́ ní.

Ɔlɔ́dzɔ́ Oléwo, ǹ dzáfɔ̀-ilé-ɛ̀ɛ góró.

Ɔlɔ́dzɔ́, kò tì wà yá fú mi ní n wá ńkpàtá-ilé-ɛ̀ɛ gìɖì.

Èmi ká-mi kpó, ǹ wà kpèébú-ayè títɛ́ lɔ fú Ɔ̀ɖáyé Oláàyɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ Oléwo, Ólú-mi, Ɔ̀ɖáyé-mi.

Ìtí gìɖì náa rí ìɖì ńǹdzɛ̀bɔ-ɛ̀ɛ.

Àkpã́ã̀nɖɛ̀ɖɛ náa tse ilé si ńǹdzɛ̀bɔ-ɛ̀ɛ,

tsí kɛ́ ɔma-ɛ̀ ŋa si ńnɛ̀.

Ɛnɛ yèé ŋa náa wà ńlé-ɛ̀ɛ si ɛ́ fee, à wɛɛ́wo-ire.

À nákó wà nyɛ̀ɛ́ làkóò làkóò gé ni.

 

(Sɛ́là)

 

Ɛnɛ yèé ŋa àmí-ŋa náa ti ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ɛ́, à wɛɛ́wo-ire.

À náa rí ɔ̀nà yèé ŋa à náa fà, tsí lɔ káà sɛ̃̀ Ɔ̀ɖáyé ɛ́.

Bí ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ ŋa wà gbà nɔ́ɔ̀gbɔ̃ yèé gbɛ̃ fúrúfúrú si ɛ́,

Ɔ̀ɖáyé náa sɔɔ́ ɖi atã, tsí òdzò náa rɔ̀,

tsí mú kùsɛ̀ɛ̀ ɖà ńnɛ̀.

Bí à wà rɛ̃̀ làkóò ɛ́, àmí ná wà kò ŋá máa,

tsí à náa káà bɔ́ nódzú-Ɔ̀ɖáyé ńSìyɔ́nì.

Ɔlɔ́dzɔ́ Olíkpá Ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀,

ò dzàre gbɔ́ ìrewúwú-mi.

Ɔ̀ɖáyé-Yákúbà, rɛ̃tígbè-mi ɖé.

 

(Sɛ́là)

 

10 Óò, Ɔ̀ɖáyé, ìwɔ ní dzɛ́ àkpó fú wa á.

Tsódzú, tsí o rí ɛnɛ yèé ìwɔ ká-ɛ̀ɛ ò tsã̀ á.

11 N tsɔdzɔ́ ɔ̀kã̀ntso ńkpàtá-ɛ̀ɛ fee,

ó sã̀ láre n káà tsɔdzɔ́-ɛgbɛ̀rú ńbòmírɛ̃̀.

Ɔ̀ɖáyé-mi, ǹ wò ní n gbé náàkpã̀nàkũ̀-ilé-ɛ̀ɛ.

Ó sã̀ fú mi láre n lɔ káà gbé náàŋírĩ-atseébàɖí ŋa.

12 Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé dzɛ́ odzúùrɔ̃̀,

tsí dzɛ́ àkpó.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa tsore-ɔ̀fɛ́ fúnɛ,

tsí náa tse tsí iyì-ɛ̀ náa wà ńǹtá-nɛ si.

Agbɔ́ɔ̀lú fú Ɔlɔ́dzɔ́ ŋa fee,

Ɔlɔ́dzɔ́ kà kɔ àrìmáa tsore fú ŋa.

13 Ɔlɔ́dzɔ́ Olíkpá Ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀,

bí ɔ̀nyà-kã̀ mú àkaralé-ɛ̀ si ńǹtá-ɛ̀ɛ fee,

ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ wɛɛ́wo-ire.

90

Ɔ̀nyà kò dzɛ́ iŋɛ́-kã̀

Ìrewúwú-Mɔ̀ɔ́sè, ɔ̀nyà-Ɔ̀ɖáyé.

Ɔlɔ́dzɔ́, ti ńm̀bìmbí ìrènrè ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ á,

ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ ní à náa sá ɖúkù ɛ́.

Tã́ná òkè ŋa kó wà,

tsí o ɖá ilɛ̀ òŋu ayé gbaŋgba á,

títí lɛ́lɛ́ǹlɛ̀lɛ̀ làkóò làkóò ɛ́, ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé si.

Nà tse tsí ɔ̀nyà náa sɛ̃̀ ɖi ilɛ̀.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, ò fɔ̀ si ní:

"Ɔma-ɔ̀nyà, sɛ̃̀ ɖi ilɛ̀".

Ɛ̃ɛ̃, nódzú-tɛ̀ɛ òŋu fee,

ɔɖɔ̃́ ɛgbɛ̀rú (1000) náa wà fɛ́ɛ kíbí ɔ̀ná bɛ́.

Náa wà fɛ́ɛ kíbí ìwèrè-kã̀ náa wáa lɔ nóoru bɛ́ gé ɛ́ ni.

Nà gbá ŋa ǹɖe kíbí orũ-ìɖádzá náa ránɛ oɖé bɛ́ gé ɛ́ ni.

Ó wà kíbí náàwúrɔ̀ kóko náa bɔ́ fùɖá bɛ́ ɛ́.

Náa tsèbóbó náàwúrɔ̀, tsí wà ɖonùgbó

tsí nalɛ́, náa rɔ, tsí gbɛ̃.

Inɔ́bíbí-ɛ̀ɛ mú wa rá kpó.

Tsí ò lásì, tsí dzidzi mú wa si.

Àbi-wa ŋa kí ŋ́gbaŋgba si nódzú-ɛ̀ɛ.

Ò tsí atsɔ nódzú-iŋɛ́ kpó yèé ɖúkù si ńnɔ́-wa ŋa á ŋàà.

Ɛ̃ɛ̃, ò lásì si, tsí ó tse tsí ɔdzɔ́-wa ŋa nyàbɔ̀ kpó.

Ɔɖɔ̃́-wa ŋa wà tã́ kíbí à náa mí fùù bɛ́ gɛ́ ɛ́ ni.

10 Ɔɖɔ̃́ maá lé nɔ́gɔ́ɔta ní àa wà gbà á.

Oláàmí ŋa ní wà gba ɔgɔ̃́ɔ̃rɛ̃ ɛ́.

Tsí náa sì dzɛ́ nóòfò òŋu ìréré kpó.

Náa wáa lɔ kóyá, tsí àa náa dzì nɔ́ɔ̀nà.

11 Nɛ̀ɛ́ ma ikpá-inɔ́bíbí-ɛ̀ɛ?

Bí à nɛ́ àrísá fɛ́ɛ, à náa ma kíbí nà lásì tó gbà á.

12 Ḿbɛ̀ɛ́, kɔ́ wa, tsí kó yé wa ní ɔdzɔ́-wa ŋa kò kpɔ̀,

tsí àa kó nɛ́ ifɛ̀ɛ́nɔ́.

13 Ɔlɔ́dzɔ́, nyí wò wá ɖé!

Kpɔ́! Títí fú nɔ́dzɔ́sí ńǹkɛ̀ɛ́?

Rí ànyínɔ́ fú àtsìtsɛ́-ɛ̀ɛ ŋa.

14 Náàwúrɔ̀, tse tsí àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ɛ kó wà fú wa náyo,

tsí àa kó wà ɖúgbe ayè títɛ́ nɔ́dzɔ́ kɔ́dzɔ́.

15 Ò mú wa tsòfò kpíkpɔ̀ wáa lɔ,

tsí odzú-wa kã àtsubi.

Mú ayè tɛ́ wa si nárũ-ɛ̀ ńǹkɛ̀ɛ́.

16 Nya itsɛ́-ɛ̀ɛ tsítse ɖíre fú àtsìtsɛ́-ɛ̀ɛ ŋa,

tsí o mú lílákṹ-ɛ̀ɛ ɖíre fú ɔmalɔ́ma-ŋà ŋa.

17 Aɖɔ̃̀-Ɔlɔ́dzɔ́ Ɔ̀ɖáyé-wa kó wà fú wa si.

Máa dzɛ́, tsí itsɛ́-ɔwɔ́-wa kó yɔ̀kɔ̀sì,

Ɛ̃ɛ̃, máa dzɛ́, tsí itsɛ́-ɔwɔ́-wa kó yɔ̀kɔ̀sì.

91

Ɔ̀ɖáyé ní náa tsɛ́wé bonɛ ɛ́

Ɛnɛ yèé Ɔ̀ɖáyé Oléwo tsɛ́wé bò si ɛ́,

ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ búlɛ̀ nábɛ́-Ɔ̀ɖáyé Olíkpá si.

Mà fɔ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́ ní: Ìwɔ ní ǹ ɖárè si ɛ́,

tsí ò dzɛ́ ɔgbà líle-kã̀, tsí wérí mi si.

Ò dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-mi, tsí mà wà mí kɛ̃̀ɛ̃́.

Ìɖéǹɖè ni, Ɔlɔ́dzɔ́ ní nákó gbɛ̀ɛ́ dzɔ̀ɔ́

nárũ-àbìtì yèé à sɔ si fɛ́ɛ ɛ́.

Nákó gbɛ̀ɛ́ dzɔ̀ɔ́ nɔ́wɔ́-irɔ̃̀-íbàɖí

akpa ɔ̀nyà kpíkpɔ̀ náàrìkã̀ntso.

Ɔlɔ́dzɔ́ nákó tsɛ́wé bòɛ́ bɛ́ɛ̀

kíbí aɖɛ̀ɛ náa mú iká bo ɔma-ɛ̀ ŋa si ɛ́.

Àkaralé wà ńǹtá-Ɔlɔ́dzɔ́ tó bɛ́ɛ̀.

Ó dzɛ́ àkpó òŋu àwù-irɛ̃ fú wa.

Dzidzi-òru kàkó múɛ

títí kó wà módzo tseɛ́.

Bí à tafà nóòsã́ gãgã gìɖì, nákó séɛ.

Irɔ̃̀-íbàɖí-òkùkù-kã̀ kpókpó kàkó múɛ.

Irɔ̃̀ kpanɛ kpanɛ nóòsã́ gãgã kàkó múɛ.

Bí ɔ̀nyà-ɛgbɛ̀rú tsɛ̀rá nódzú-ɛ̀ɛ oo,

nàmí ɔ̀nyà-ɛgbàá ɛgbàá ɔ̀nà mɛ́ɛrú

tsɛ̀rá sɔ́má-ɛ̀ɛ gìɖì oo,

ɛ̀ya kàkó ya ìwɔ òŋu.

Ńǹtsodzú ti ìwɔ ká-ɛ̀ɛ bɛ́ péé

ní nàa wà rí kíbí atseébàɖí ŋa

nákó wà dzèrè-íbàɖí-ŋà ŋa á.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ɔlɔ́dzɔ́ wà tsɛ́wé bòɛ́,

Ò ɖúkù ńɖi-Ɔ̀ɖáyé Oléwo si.

10 Ɛ̀ya kàkó yaɛ́.

Àtsubi-kã̀ kpókpó kàkó wɔ̀ ńkpáfɛ-ɛ̀ɛ.

11 Nákó fɔ̀, tsí adzítsɛ́-ɔ̀rɔ̃-ɛ̀ ŋa

nákó wà náànyì-ɛ̀ɛ si nɔ́ɔ̀nà ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó.

12 À nákó kɛ́ɛ banɛ́,

àtsùgbée o máa kɔsɛ̀ ńǹtá-òkúta-kã̀. *

13 Nàa rɛ̃̀ gbà ńǹtá-dzàntá òŋu dzàkpàtà náàrì kíyá.

Nàa mú ɛsɛ̀ kĩ́rĩ ɔma-dzàntá òŋu edzò ŋa málɛ̀.

14 Nákó lɔ bɛ́ɛ̀, iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

ò tamá Ɔ̀ɖáyé si kpátíláá.

Ɔ̀ɖáyé ní òŋu nákó gbɛ̀ɛ́ dzɔ̀ɔ́,

tsí wà tsɛ́wé bòɛ́ náàtsùgbée kíbí ò màá ìɖénɖè ɛ́.

15 Nàa kpe Ɔ̀ɖáyé, tsí nákó dzɛ́ fɛ́ɛ.

Bí ò wà nóòfò-kã̀ si,

Ɔ̀ɖáyé òŋu ká-ɛ̀ nákó wà náànyì-ɛ̀ɛ si.

Nákó gbàɛ́ dzɔ̀ɔ́, tsí burɔ̃ si néwo fɛ́ɛ.

16 Ire-agbó, ire-atɔ́ ní nákó dzɛ́ tɛ̀ɛ ɛ́.

Nákó nyà ɖíre fɛ́ɛ ní òŋu ní wà gbàɛ́ là á.

93

Ɔlɔ́dzɔ́ wà dzoyè

Ɔlɔ́dzɔ́ wà dzoyè.

Ó mú lílákṹ-ɛ̀ tsàwùwɔ̀ si.

Tsí mú ikpá-ɛ̀ tse ɖíɖì ɖì si.

Ó mú ìtalɛ̀ ɛ́ dzokó si rìgírìgí.

Kò wà mì dzígí.

Ò ti tsàntã̀-oyè-ɛ̀ɛ gúlɛ̀ si títí ńǹkpìnkpìlɛ̀.

Títí lɛ́lɛ́ǹlɛ̀lɛ̀ ní ò wà si ɛ́.

Óò, Ɔlɔ́dzɔ́!

Oɖò lákṹ ŋa kɔ̃́ si tó bɛ́ɛ̀.

À wà kpa ɖúgbe tsùù,

tsí sɛ̃̀ wà kpa ɖúgbe máa.

Ó ɖi, ìwɔ Ɔlɔ́dzɔ́ nɔ́ɔ̀rɔ̃ sã́ŋú sã́ŋú,

ikpá-tɛ̀ɛ láre ɔtsã́-oɖò lákṹ ŋa.

Ikpá-ɛ̀ɛ láre rĩ́rĩ-oɖò lákṹ ŋa.

Àkaralé wà ńǹtá-ɛkpa-ɛ̀ɛ yèé ŋa ò tɔ́ si ɛ́.

Iŋɛ́ yèé má á gé ní dzɔ kó gbé ńnɔlé-ɛ̀ɛ

títí lɔ náàrìmáa tã́ á.

95

Àa kó wà nyɛ Ɔlɔ́dzɔ́, tsí wà gbɔ́ɔ̀lú fúu

È fú ká kpèébú-ayè títɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Àa kó mú ayè títɛ́, tsí ń nyɛ̀ɛ́.

Ó dzɛ́ òkúta lákṹ.

Agbanɛlà-wa ni.

Àa kó tìmá Ɔlɔ́dzɔ́,

tsí wà ɖɔ́kpɛ́ fúu.

Àa kó kɔ̃rĩ, tsí wà ń nyɛ̀ɛ́.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ ní dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé lákṹ kpàtàkìkì ɛ́.

Ó dzɛ́ Ólú lákṹ.

Ó kpeéwo fú iŋɛ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó.

Iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé wà

ńnɔ́-ilɛ̀ lɔ sã́ŋúsã́ŋú ɛ́,

nɔ́wɔ́-ɛ̀ ní à wà á.

Òkè ŋa kpó, tɛ̀ɛ̀ ní à dzɛ́ ɛ́.

Àhũ, tɛ̀ɛ̀ ni. Òŋu ní tseé ɛ́.

Ìtalɛ̀ yèé dzokó si rìgírìgí ɛ́,

tɛ̀ɛ̀ ké ni. Ɔwɔ́-tòŋu ká-ɛ̀ ní ó ń tseé ɛ́.

Ɛ̀ŋɛ kpó, è wá, tsí àa kó tara-wa bɔlɛ̀,

tsí kálɛ̀, tsí mú erí kãlɛ̀ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Òŋu ní tse wá á.

Ó dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé-wa,

Àa dzɛ́ ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ ŋa,

tsí dzɛ́ agbo-ɛ̀, tsí ó wà ró wa.

Ɔlɔ́dzɔ́ ní fee, nɔ́mbɛ́ ɛ́,

bí è wà gbɔ́ òŋu-mi,

è máa fetí kpaá

kíbí gbágbóǹgbàgbò-ŋɛ́ ŋa tse ńMèrìbá

nɔ́ɔ̀ɖã̀-Màsà wáa lɔ ɛ́. *

Ńǹwèrè nyɛ̀ŋɛ̀ ɛ́, à wo afɔ̀ nárũ-mi.

À sì rí iŋɛ́ yèé ŋa kpó ǹ tse ɛ́

tã́ná à tse bá mi bɛ́ɛ̀.

10 Ó ɖi, títí fú ɔɖɔ̃́ ogóodzì ɛ́,

kíbí à wà tse gbà á, à sú mi.

Tsí ǹ ní ɔ̀nyà-ìlú yèé ŋa òŋu, à nɔ̀nà.

À kò ma ɔ̀nà yèé ŋa mà fà á.

11 Ḿbɛ̀ɛ́, inɔ́ bí mi, tsí ǹ lérí-ɛ̀ ní:

Ɛsɛ̀-ŋa méèdzì kpɛ́nlɛ́ɛ́

kàkó wɔ̀ ńǹlú yèé ǹ tɔ́tse si fú ŋa

ní ká lɔ káà míra á.

100

Orĩ-ɔkpɛ́ ɖíɖá fú Ɔlɔ́dzɔ́

Ɛ̀ŋɛ ɔ̀nyà-ayé yèé ŋa kpó,

è kpèébú-ayè títɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

È sɛ̃ Ɔlɔ́dzɔ́ òŋu ayè títɛ́,

tsí è mú ayè títɛ́,

tsí e wà ń lɔ ńɖɔ̀-ɛ̀.

È rí mà ní Ɔlɔ́dzɔ́ dzɛ́ Ɔ̀ɖáyé.

Òŋu ní tse wá á.

Àa dzɛ́ tɛ̀ɛ̀ si.

Àa dzɛ́ ɔ̀nyà-ìlú-ɛ̀ ŋa,

tsí dzɛ́ agbo-ɛ̀, tsí ó wà ró wa.

È wɔlé-ɛ̀ òŋu ɔkpɛ́ ɖíɖá,

tsí e wà lɔ ńkpàtá-ɛ̀,

tsí wà kɔ̃rĩ, tsí wà nyɛ̀ɛ́.

È ɖɔ́kpɛ́ fúu, tsí e fɔ̀ fúu ní ɛ́kɔ-ɛ̀ wà fì.

Ɔlɔ́dzɔ́ fee, olóore ní ó dzɛ́ ɛ́.

Àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ kò nɛ́ ìkpàkũ.

Àkaralé wà ńǹtá-ɛ̀ si

títí lɔ ńǹbìmbí ìrènrè ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó.

103

Ǹ wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́

Orĩ-Ɖàfíɖì.

Àyɛ̀-mi kó wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Ti ńnɔ́-mi kpó,

ǹ wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́ Olí-Ɛ́kɔ-ire.

Àyɛ̀-mi kó wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔlɔ́dzɔ́.

Kó máa gbàgbé ore tsítse-ɛ̀-kã̀ kpókpó.

Iŋɛ́ yèé tse ɛ́, òŋu ní wà mú àbi-mi ŋa tɔrɛ fú mi ɛ́.

Òŋu ké ní náa tse tsí irɔ̃̀ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó náa tù mí ɛ́.

Òŋu ké ní náa gbà mí nárũ-ikú, tsí ǹ kà wɔsà á.

Náa tu ore tsítse-ɛ̀ òŋu àmúɖɔ̃̀-ɛ̀ bò mí.

Òŋu ké ní wà fú mi ńre-agbó òŋu ire-atɔ́ ɛ́.

Bí ǹ gbó gìɖì gbo ɛ́,

náa mú àmí-àtìlɛ̀nɖe ŋa kò mí si kíbí àtagbà bɛ́.

Ɔlɔ́dzɔ́ kà kpɛdzɔ́-òkṹnũ̀ fúnɛ.

Ɛnɛ yèé ŋa à wà dzára fú ɛ́,

Ɔlɔ́dzɔ́ náa dzà gbè fú ŋa.

Ó mú ɔ̀nà-ɛ̀ ŋa fífà ɖíre fú Mɔ̀ɔ́sè,

tsí nya itsɛ́ lákṹ lákṹ-ɛ̀ ŋa tsítse ɖíre fú ɔma-Ìsàràyɛ́lì ŋa.

Ɔlɔ́dzɔ́ náa rí ànyínɔ́ fúnɛ tó bɛ́ɛ̀,

tsí náa gbɔ́ ɖíɖɔ̃̀ fúnɛ.

Kà yáa bínɔ́, tsí náa tsore fúnɛ tó bɛ́ɛ̀.

Ɔlɔ́dzɔ́ kà wà bánɛ fɔ̀ làkóò gé náàrì mí.

Kà bínɔ́ gbo si gé náàrì kɔ inɔ́ bíbí ɛ́ dzɔ̀ɔ́.

10 Kà fɛtí fú wa tó kíbí àa dzàbi gbà á.

Kà tsàtsesã fú àbi yèé ŋa àa dzɛ ɛ́.

11 Ó ɖi, kíbí ìgbèrí bo ìtalɛ̀ si gbà á,

bɛ́ɛ̀ ké ní àmúɖɔ̃̀-Ɔlɔ́dzɔ́ bo

anɛ́ àrísá fúu ŋa si ɛ́.

12 Kíbí òntsà dzɛ̃̀ fú bùkúù tó gbà á,

bɛ́ɛ̀ ké ní náa mú àbi-wa ŋa gbo

taánù lɔ sã́ŋú sã́ŋú ɛ́.

13 Kíbí boba-ɔma kà kɔ àrìmáa rí ànyínɔ́ fú ɔma-ɛ̀ ŋa á,

bɛ́ɛ̀ ké ní Ɔlɔ́dzɔ́ kà kɔ àrìmáa rí ànyínɔ́

fú anɛ́ àrísá fúu ŋa á.

14 Ɔlɔ́dzɔ́ ma iŋɛ́ yèé ó kɛ́, tsí ń tse wá á.

Ó wà tédzú ní ilɛ̀ ní òŋu kɛ́, tsí ń tse wá á.

15 Ayé-ɔ̀nyà kpó fee, ó wà kíbí kóko bɛ́ ni.

Náa tse kíbí kóko ŋa náa tsèbóbó si bɛ́ ɛ́.

16 Bí awu-kã̀ tse gé ná, ìbíbó ɛ́ náa ká ǹɖe.

Bí ó ká ǹɖe bɛ́ɛ̀ tã́,

à kà tì ma ìɖì-ḿbí ó ká ti ɛ́ gìɖì ró.