Ìwé-ká lɔ ńwádzú

Fà ŋá fùɖáde: 

Nàa nyáa kã ìwé yèé bɛ́ ŋa, tsí nàa nyáa kɛ́ ŋa wá fú ara-ɛ̀ɛ gbo. Bɛ́ɛ̀ ké ní nàa nyáa kpɛ̃́ɛ̃ fú enìkéèdzì-ɛ̀ɛ ŋa gbo ɛ́