Ká gba afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ wá ńfɛ̀

ACATBLI wà mú ètò-ká gba afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé ti néèbérù

òŋu gɛ̀rɛ́kì wá ńfɛ̀ ɖíre fú ŋɛ́

Ètò-ká gba afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ti néèbérù òŋu ńgɛ̀rɛ́kì wá ńfɛ̀

Iŋɛ́ yèé àa módzú ta si ńnɔ́-ètò ɛ́ ní wà dzɛ́ ní ká gba afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ti néèbérù òŋu ńgɛ̀rɛ́kì wá ńfɛ̀, tsí tse ìwé yèé ká wà ń kɔ́ onùgbó ŋa ńfɛ̀ ɛ́, tsí wà tse ìwé kpénlékpénlé kã̀ŋa gbo ti nára-afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé òŋu yèé ŋa kò dzɛ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé ɛ́ gbo, tsí àa kó wà tse tsí afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé ɛ́ òŋu ká-ɛ̀ gìɖì kó wà nádzé máa.

Àa kpé itsɛ́ ɛ́ si ńnɛ̀ báàyí ìwèrè-ɛ̀ ti lɔ. Ɔkpɛ́kɔ́kpɛ́ ni ti Ɔlɔ́dzɔ́, iŋɛ́ yèé tse ɛ́, Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã̀ã́nyì ɛ́ òŋu, àa ti gbàá fɔ̀ ti ńgɛ̀rɛ́kì wá ńfɛ̀ kpó, tsí nyàá fùɖá nɔ́ɖɔ̃́ mɛ́ɛsã́ lé nɛ́gbàá yèé wáa lɔ ɛ́. Kíbí à sɔɔ́ ɖi kpíkpɔ̀ kpó ɛ́, ó dzɛ́ ìmarũ ɛgbàá ɛgbàá ɔ̀nà mɛ́ɛfà. Ó ɖi, nɔ́dzɔ́-òní báàyí ɛ́, yèé àa tà kpó ɛ́ nákó lɔ kíbí ɛgbàá ɛgbàá ɔ̀nà mɛ́ɛrɛ̃ ná.

Ìmɔ̀lɛ̀-Àtsɛ̃̀tsɛ̃̀ ɛ́, ní dzɛ́ itsɛ́ yèé kpã́ wa nódzú si nɔ́mbɛ́ báàyí, tsí àa wà tse làkóò ɛ́. Ɔ̀nyà mɛ́ɛrú má nára-ɔ̀nyà bíbɛ̀-SIL TGB-kã̀ ní wà nóko-Ɔ̀ɖáyé ɛ́ si, tsí wà tsitsɛ́ ɛ́ làkóò ɛ́.

Ìwé yèé ŋa ti dziná si ńnɔ́-Ìmɔ̀lɛ̀-Àtsɛ̃̀tsɛ̃̀ ɛ́, tsí è nákó nyáa kã̀ á ní: Rútì, Yónà, Ɛ̀rɔ́-Yòsɛ́fù òŋu ìnàbí-ɛ̀ ŋa, ɛ̃̀rɔ́-Ɖàfíɖì òŋu Gòlíyátì, Ɔma-Ìyúɖà ŋa kíbí à gbé gbà ńǹwèrè-Yèésù ɛ́, Orĩ méèdzì lé nɔ́gbã̀wó ńǹwé-Orĩ ŋa, má nára-ɛ̀rɔ́-Àbàràhámì gbo.

Ìwé yèé ŋa àa wà tsitsɛ́ ti nára-ŋa làkóò, tsí à kò dziná wòná á ní: Ìkpìnkpìlɛ̀-Ayé, 1 Sàmùwɛ́lì, Yòsúwà, Àkpɛ̀dzɔ́ ŋa, Nèhèmíyà, Ɛ́sítà, Ɛ̀sárà má nára-Orĩ yèé yèé ŋa bɔ̀ si ɛ́.

Àa tsɛ̀kɔ́ fú ɛgbɛ́-Kírísítò ŋa wéríwérí lɔ kíbí ìɖì maá, àtsùgbée afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé ńfɛ̀ kó wà nádzé máa.

Àwòrí-Yèésù gbo ti wà ńfɛ̀ kpó tsáɖáɖáá, tsí nàa nyáa ríi.

Nàa nyáa gbɔ́ afɔ̀-Ɔ̀ɖáyé Ìmɔ̀lɛ̀-Ìkã́ã̀nyì ɛ́ gbo kpó ńfɛ̀ ńgboŋùgboŋù.

Afɔ̀ yèé bɔ̀, tsí kpã́dzú ɛ́ ní wà dzɛ́ ní iŋɛ́ yèé ìwɔ gbo nàa nyáa tse gé, tsí itsɛ́-Ìmɔ̀lɛ̀-Àtsɛ̃̀tsɛ̃̀ ɛ́ kó yáa tã́ ńkporoko-Ɔ̀ɖáyé, tsí ká ń bɔwɔ́-ɔmafɛ̀ ŋa á, ó bɔ̀ ńɖɔ̀-ɛ̀ɛ. Ɛgbɛ́-ACATBLI òŋu ilɛ̀-ifɛ̀ kpó ti wà ɖɔ́kpɛ́-ɛ̀ fɛ́ɛ ná.

interview du Directeur exécutif de l'ONG ACATBLI