Ká lɔ ńwádzú

Ɛgbɛ́-ɔnɔbɛ̃̀ɛ̃-ìgbarà Kɔsí kiti ŋa òŋu Àgbó Kpótámɛ̀ ŋa gba ɛ̀kɔ́ fú àwòrò míma. Àwòrò ŋa á kà lo iná kpíkpɔ̀. Ɛgbɛ́-ACATBLI ní tse ɛ̀kɔ́ ɛ́ fú ŋa á. Ilé-owó-ayé gbaŋgba á kpó ní mɔ́wɔ́ gbè fú ɛgbɛ́-ACATBLI, tsí ó nyá tsitsɛ́ yèé bɛ́ ɛ́.

TONY AYEMISSOU TV