L'Alphabet Ifè

Alphabet Ifè

A                  a                ayà                      peigne

à                 ã                ɛdzã                    poisson

B                  b                bɛ̀tɛ̀                     couteau

Ɖ                  ɖ                ɖíɖì                      ceinture

DZ                dz              dzídzɛ                  nouriture          

E                  e                egi                        arbre

Ɛ                  ɛ                 ɛyɛ                       oiseau

Ɛ̃                  ɛ̃                 ìgbɛ̃̀                      sauterelle

F                  f                 fífílìfí                      hérisson

G                 g                gɔ̀ŋgɔ̀                    crochet

GB              gb              gbògbó                  hippopotame

H                 h                 ɔ̀hà                        cochon

I                   i                  itsu                        igname

Ĩ                  ĩ                   atsĩ                        cheval

K                 k                  kɔ̀lɔ̀kɔ̀lɔ̀                genette

KP               kp               kpàkàlà                 bois fouchu

L                  l                  lalá                        vache

M                m                 maɖé                     enfant

N                 n                 iná                          feu

NY              ny                nyànɖórì                terrine

Ŋ                ŋ                  aŋáŋá                     varan

O                o                  oɖó                        mortier            

Ɔ                ɔ                   ɔwɔ̀                       balai               

Ɔ̃                 ɔ̃                  ìkpɔ̃                       louche

R                 r                   ìrɛ̀                          cigale

S                 s                  sòrò                       tamis

T                 t                   tìmátì                     tomate

TS              ts                 ìtsà                         gourde

U                u                   òkúkú                    chapeau

Ũ                ũ                  ekũkũ                     os

W               w                 wɔ̀rɔ̀                        chaine

Y                y                  àyàyà                      papillon

F              f               fífílìfí               hérisson

G              g             gɔ̀ŋgɔ̀               crochet

GB            gb          gbògbó             hippopotame

H             h              ɔ̀hà                  cochon

I               i               itsu                  igname

Ĩ               ĩ               atsĩ                  cheval

K              k              kɔ̀lɔ̀kɔ̀lɔ̀           genette

KP            kp            kpàkàlà           bois fouchu

L              l               lalá                  vache

M             m             maɖé               enfant

N              n              iná                   feu

NY           ny            nyànɖórì         terrine

Ŋ             ŋ              aŋáŋá              varan

O              o              oɖó                  mortier            

Ɔ              ɔ              ɔwɔ̀                  balai               

Ɔ̃              ɔ̃              ìkpɔ̃                 louche

R              r               ìrɛ̀                    cigale

S              s              sòrò                  tamis

T              t               tìmátì               tomate

TS            ts             ìtsà                   gourde

U              u              òkúkú              chapeau

Ũ              ũ              ekũkũ              os

W             w             wɔ̀rɔ̀                 chaine

Y              y              àyàyà              papillon

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.