Verset du jour

Verset du jour

Nákó tse tsí ɔwɔ́ nákó wà fú ŋɛ́ si náàsòkò ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó, àtsùgbée e nyáa wà nóre tsítse si làkóò làkóò. Tsí bí è wà tse bɛ́ɛ̀, ɔ̀nyà kpíkpɔ̀ nákó wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔ̀ɖáyé náàtóoríi ɔ̀yà yèé ŋa àa nákó wà gbà lɔ fú ŋa á.

2 Corinthiens 9.11

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.