Welcome

 

Ò kṹũ̀rɛ̃̀ ooò. Ìwɔ yèé tsí odzú-agolo yèé bɛ́ ɛ́, ò wɛwo-ire dza! Nàa rí, tsí nàa gbɔ́, tsí nàa kã iŋɛ́ gbo. Nàa rí àwòrí ŋa ńǹrɔ́ǹrɔ́, tsí nàa gbɔ́ orĩ ŋa, tsí gbɔ́ ikɔ̀ dzídzɛ́ ŋa, tsí gbɔ́ ɛ̀kɔ́ ŋa gbo. Yèé tɛ̀ɛ́ ró ɛ́ ní dzɛ́ ní nàa kã ɛ̀rɔ́ ŋa, tsí kã Ìwé-Ɔ̀ɖáyé gbo. Iŋɛ́ yèé ŋa kpó ɛ́, nákó dzɛ́ èrè lákṹ-kã̀ fɛ́ɛ. Ó ɖi, àa wà wo ká fɔ̀ fɛ́ɛ ní ńǹsɛ̃̀ɛ̃́ gé ní àa balɛ itsɛ́ ɛ́. Ńbɛ̀ɛ́, nà wà wúùre fú wa, tsí o mɔ́wɔ́ gbè fú wa gbo, tsí itsɛ́ ɛ́ kó lɔ ńwádzú.

Bí ò wà wo o tsɔ̀kã̀ntso bá wa ww.facebook.com/acatbliong, mɔ́wɔ́ tɛ ɔ̀nà-omi-kɔ́fɛ̀ yèé.


 

image
Matthew 1
Download
Terms & Conditions

 

image

 

image

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.