Today verset

Verse of the day

Nákó tse tsí ɔwɔ́ nákó wà fú ŋɛ́ si náàsòkò ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó, àtsùgbée e nyáa wà nóre tsítse si làkóò làkóò. Tsí bí è wà tse bɛ́ɛ̀, ɔ̀nyà kpíkpɔ̀ nákó wà ɖɔ́kpɛ́ fú Ɔ̀ɖáyé náàtóoríi ɔ̀yà yèé ŋa àa nákó wà gbà lɔ fú ŋa á.

2 Corinthians 9:11

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.